2. Konfigurace Automation pro 2N® IP interkomy

2N IP interkomy poskytují velmi flexibilní možnosti nastavení dle různorodých požadavků uživatele. Existují situace, kdy běžný rozsah nastavení (např. nastavení chování spínačů nebo volání) nedostačuje a pro tyto případy poskytují 2N IP interkomy speciální programovatelné rozhraní Automation. Typické použití Automation je v aplikacích, které vyžadují složitější propojení se systémy třetích stran.

Poznámka

 • Funkcionalita Automation je dostupná pouze po vložení platného licenčního klíče pro licenci Enhanced Integration nebo Gold.

Některé modely interkomů 2N IP jsou vybaveny řadou digitálních vstupů a výstupů, z nichž většinu lze konfigurovat jako běžné spínače 2N IP interkomu (viz kap. Spínače). Automation umožňuje využít všechny tyto vstupy a výstupy a propojit je v různých kombinacích.

Automation umožňuje podle potřeby propojit události – Event, které v zařízení vznikají (např. stisk tlačítka, protažení RFID karty, změna stavu digitálního vstupu apod.) se specifickými akcemi – Action (např. sepnutí digitálního výstupu, přehrání uživatelského zvuku nebo volání apod.). Zároveň lze provádění akcí podmínit různými podmínkami – Condition (např. stavem časového profilu, stavem logického vstupu apod.).Na obrázku výše je znázorněn příklad vzájemného propojení jednotlivých typů bloků – událostí (Events), akcí (Actions) a podmínek (Conditions). Obecně platí, že akce je vždy navázána na jednu konkrétní volitelnou událost a je vykonána, pokud je splněna konkrétní volitelná podmínka. Podmínka není povinná, a pokud není uvedena, akce je provedena vždy, když nastane jí přiřazená událost. Automation definuje množství událostí, akcí a podmínek, které lze podle potřeby parametrizovat. Jejich úplný seznam je uveden v následujících kapitolách.

Konkrétní případ propojení uvedený výše na obrázku lze interpretovat takto: Akce SetOutput (nastavení digitálního výstupu) se provede v případě vzniku události InputChanged (změna logického vstupu input1 z log 0 na log 1) za předpokladu podmínky ProfileState (aktivní profil č. 1).

Webové rozhraní 2N IP interkomů umožňují jednoduchým způsobem konfigurovat propojení bloků na stránce Automatizace. Konfigurace na obrázku odpovídá výše uvedenému příkladu.


Ovládání Automation

Funkce2N IP interkom umožňuje vytvořit a propojit až 30 bloků na 5 nezávislých stránkách (nezáleží na tom, zda se jedná o události, akce nebo podmínky). Na událost nebo podmínku lze navázat více akcí. Můžete např. vytvořit 15 akcí a navázat je na 15 událostí nebo 29 akcí navázat na 1 událost.

 • Povoleno – povoluje definovanou funkci
 • Jméno – nastavené jméno funkce
 • Stav – zobrazuje stav funkce Spuštěno/Zastaveno/Prázdné/Error
 • Akce –  umožňuje nastavit funkci,  umožňuje smazat funkciOvládací prvky Automation

Situace prázdné funkce Automation je zachycena na obrázku níže.

Sloupec funkčních bloků – obsahuje čtyři skupiny funkčních bloků (Events, Actions, Conditions, Utilities). Jednotlivé položky bloků lze přetažením myší umístit do pracovního pole.


Nástrojová lišta – obsahuje nástroje pro úpravy funkce

PictogramPopis

umožňuje nastavit jméno funkce

režim úprav funkce

režim přesunu bloků funkce

režim nápovědy pro jednotlivé bloky. Po kliknutí na blok se zobrazí nápověda bloku. 

nastavené zvětšení

oddálení/přiblížení

import/export

smazání bloku

odkaz Automation manuál

uložit

ukončení editace funkce


Pracovní plocha
slouží k umístění a propojení bloků.

Nastavení parametrů bloků

Ve sloupci funkčních bloků vyberte požadovanou událost (Event.xxx), akci (Action.xxx) nebo podmínku (Condition.xxx). U většiny bloků je potřeba uvést jeden nebo více parametrů. Všechny podporované parametry naleznete dále v textu, v kapitolách popisujících vlastnosti jednotlivých bloků. Hodnotu parametru bloku vyplňte do příslušného pole pod názvem parametru. 

Změny se uplatní až po stisku tlačítka Save v pravém horním rohu stránky.

Pokud je zadání funkce v pořádku, po stisknutí tlačítka Save se zobrazí v zeleném poli informace o uložení. Pokud zadáte některý z parametrů nesprávně (neplatný název nebo hodnota parametru, případně není uveden povinný parametr bloku), po stisku tlačítka Save se zobrazí v červeném poli informace o chybném zadání. U chybně zadaných hodnot se zobrazí a název parametru je zvýrazněn červeně. Automation pracuje pouze tehdy, pokud všechny vytvořené bloky jsou správně nakonfigurovány. V opačném případě je funkce Automation ve stavu Error.

Většina bloků obsahuje parametry (např. Event, Condition, StartEvent apod.), které se odkazují na jiné bloky. Propojení jednotlivých bloků se provede kliknutím na výstup jednoho bloku a přetažením na vstup dalšího bloku. 

Tip

 • V názvech parametrů a hodnotách se nerozlišují velká a malá písmena.
 • Některé parametry bloků jsou nepovinné. Pokud nepovinný parametr v definici bloku neuvedete, bude nastaven na implicitní hodnotu.

Použití výstupních parametrů

V některých případech je užitečné mezi jednotlivými bloky předávat doplňující informace – např. odeslat ID detekované karty pomocí HTTP příkazu jinému zařízení, parametry přijaté v HTTP příkazu použít pro nastavení parametrů navázané akce. K tomuto účelu slouží nástroj Formatter. Hodnoty výstupních parametrů jsou aktualizovány vždy v okamžiku vyvolání události. Hodnotu výstupního parametru lze využít v dalších blocích díky propojení.

Pro přenos výstupního parametru z Events do Formatteru je potřeba spojit příslušný výstupní parametr se vstupem Param1. Tento výstupní parametr je v poli Format dostupný pomocí adresace {číslo_výstupníparametr} .


 • Příklad použití formateru pro přenos ID karty:
  • Format: http://1.1.1.1./card={1
  • Param1: připojeno na výstup Card bloku CardEntered
  • Text: připojeno na vstup Uri bloku SendHttpRequest

 

Každá událost definuje výstupní parametry TimeStamp a Count.

Výstupní parametr TimeStamp obsahuje zakódovaný datum a čas posledního vyvolání události ve formátu Unix Time (počet sekund od 00:00:00 1. 1. 1970).

Výstupní parametr Count obsahuje počet vyvolání události od spuštění zařízení nebo od poslední změny konfigurace bloků. Po každém vyvolání události se výstupní parametr zvyšuje o 1.

Další výstupní parametry jsou specifické pro konkrétní události a jsou popsány v následujících kapitolách. 

Tip

 • V názvech výstupních parametrů se nerozlišují velká a malá písmena.

Upozornění

 • Výstupní parametry nelze použít v parametrech definujících vazby mezi bloky, tj. v parametrech Event, Condition apod.

Upozornění

Varování

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na internetových stránkách https://www.2n.com/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce nebo ve spojení s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.