5.3.2 Audio


Všechny modely 2N IP interkomů jsou vybaveny reproduktorem, příp. výstupem výkonového zesilovače, ke kterému lze připojit externí reproduktor. V této části konfigurace se nastavuje hlasitost telefonních hovorů a hlasitost signalizace různých stavů zařízení. Parametr Celková hlasitost řídí celkovou hlasitost zařízení a ovlivňuje nejen hlasitost hovoru, ale i hlasitost signalizačních tónů apod. Tento parametr nastavte podle hlučnosti prostředí, ve kterém je interkom používán. V případě, že hlučnost prostředí není konstantní, lze využít adaptivní režim, který umožní dočasně zvýšit celkovou hlasitost zařízení podle aktuální úrovně okolního hluku.

Model

Celková hlasitost

IP Style

−12 dB .. +8 dB (2 x 4 W)

IP Vario

−10 db .. +0 dB (150 mW)

Force/Safety 1W

−12 dB .. +6 dB (1 W)

Force/Safety 10W

−12 dB .. +20 dB (10 W)

IP Uni

−12 dB .. +6 dB (1 W)

IP Verso

−8 dB .. +8 dB (2 W)

IP Solo−8 dB .. +4 dB (2 W)
IP Base−8 dB .. +8 dB (2 W)
Audio/Video Kit−10 dB .. +10 dB
SIP Speaker−10 dB .. +10 dB
SIP Speaker Horn−16 dB .. +16 dB


Seznam parametrů
 • Celková hlasitost – nastavuje celkovou hlasitost zařízení. Toto nastavení ovlivňuje hlasitost telefonních hovorů a všech signalizačních tónů. • Povolení adaptivního režimu – zapíná adaptivní režim řízení hlasitosti, ve kterém je hlasitost reproduktoru nastavována automaticky podle hlučnosti prostředí, ve kterém je interkom nainstalován.
 • Maximální zesílení – maximální zesílení, které lze v adaptivním režimu aplikovat na celkovou hlasitost.
 • Práh citlivosti – práh okolního hluku, při kterém dochází k aplikování adaptivního zesílení.
 • Aktuální úroveň hluku – zobrazuje aktuálně naměřenou úroveň okolního hluku.
 • Aktuální adaptivní zesílení – zobrazuje aktuálně aplikované zesílení celkové hlasitosti. Hodnota je daná rozdílem Aktuální úrovně hluku a nastaveného prahu citlivosti a nikdy nepřekročí nastavené maximální zesílení. • Hlasitost zvonění – nastavuje hlasitost signalizace příchozího hovoru.
 • Hlasitost volacích tónů – nastavuje hlasitost oznamovacího, vyzváněcího a obsazovacího tónu. V případě, že volací tóny jsou automaticky generovány ústřednou, toto nastavení se neuplatní. • Hlasitost pípnutí při stisku klávesy – nastavuje hlasitost pípnutí generovaného při stisku klávesy. Nastavená hlasitost je relativní vůči nastavené celkové hlasitosti.
 • Hlasitost varovných tónů – nastavuje hlasitost varovných a signalizačních tónů popsaných v kapitole Signalizace provozních stavů. Nastavená hlasitost je relativní vůči nastavené celkové hlasitosti.
 • Hlasitost signalizace sepnutí spínače – nastavuje hlasitost tónu generovaného při aktivaci spínače. Nastavená hlasitost je relativní vůči nastavené celkové hlasitosti.
 • Hlasitost uživatelských zvuků – nastavuje hlasitost přehrávaných uživatelských zvuků. Nastavená hlasitost je relativní vůči nastavené celkové hlasitosti. • Výchozí audio vstup – umožňuje nastavit výchozí audio vstup (mikrofon, linkový vstup nebo vstup audio modulu), který bude použit pro telefonní hovory a streamování audia.
 • Zesílení mikrofonního vstupu – umožňuje nastavit zesílení mikrofonního vstupu.
 • Zesílení linkového vstupu – umožňuje nastavit zesílení linkového vstupu nezávisle na nastavení zesílení mikrofonu. 


Tip

Zesílení mikrofonu je možné nastavit pouze na modelech 2N® SIP Speaker Horn, 2N® IP Audio Kit a 2N® IP Video Kit.

Nastavení zesílení mikrofonního (příp. linkového vstupu) souvisí s úrovní vstupního signálu a způsobem instalace externího mikrofonu. Široký rozsah nastavení zesílení (0 až 39 dB v případě mikrofonního vstupu a −6 dB až 24 dB v případě linkového vstupu) by měl být dostatečný pro většinu instalací. Zesílení by mělo být nastaveno tak, aby byla zaručena dostatečná slyšitelnost a zároveň, aby při vyšších hlasitostech reproduktoru nedocházelo k nadměrné akustické zpětné vazbě a následné saturaci signálu na mikrofonním (příp. linkovém vstupu), která může způsobit zhoršení funkce potlačení echa (AEC).
 • Potlačení akustické zpětné vazby – nastavuje režim automatického potlačování akustické zpětné vazby (obvykle pískání) mezi reproduktorem interkomu a sluchátkem telefonního přístroje, pokud je umístěn v těsné blízkosti interkomu. Tento režim je implicitně vypnutý.  • Zapnuta detekce hluku  zapíná automatickou detekci hluku resp. překročení nastaveného prahu úrovně signálu mikrofonu. Alarm vyvolaný překročením prahové hodnoty lze zpracovat pomocí události automatizace Event.NoiseDetected a navázat jej na další uživatelské akce.  • Práh úrovně hluku – nastavuje práh úrovně signálu z mikrofonu, po jehož překročení bude vyvolán alarm.
 • Zpoždění začátku alarmu – nastavuje dobu, po kterou musí být signál nad prahovou hodnotou, tak aby byl vyvolán alarm. 
 • Zpoždění konce alarmu – nastavuje dobu, po kterou musí být signál pod prahovou hodnotou, tak aby byl ukončen alarm.
 • Graf úrovně hluku – zobrazuje historii úrovně měřeného signálu. Červeně jsou označeny okamžiky, kdy je aktivován alarm.