5.3.7 Displej


Některé modely interkomu 2N® IP Vario příp. 2N® IP Verso mohou být vybaveny barevným LCD displejem. Na displeji se zobrazuje stav zařízení (např. průběh hovoru, otevření dveří) a displej může zároveň pracovat v několika režimech:

Displej – v případě 2N® IP Vario povoluje funkci displeje a nastavení jazyka. U 2N® IP Verso umožňuje základní a jazykové nastavení. 

Seznam – zobrazuje konfigurovatelný seznam uživatelů, který lze procházet pomocí tlačítek numerické klávesnice (tlačítka potištěná šipkami). V rámci seznamu lze vytvořit prakticky libovolný počet skupin, které lze navzájem vnořovat. Do každé skupiny lze vložit libovolný počet uživatelů z adresáře.

Prezentace – po nastavené době nečinnosti se na displeji může zobrazovat prezentace v podobě sady nahraných obrázků. Mezi jednotlivými obrázky se automaticky přepíná a dobu zobrazení jednoho obrázku lze nastavit.

Záložka Displej (pouze modely 2N® IP Vario)

 • Jazyk – Nastavuje jazyk textů zobrazovaných na displeji. Lze vybrat jeden z předdefinovaných jazyků – anglicky, česky, německy, italsky, francouzsky, španělsky, rusky, finsky, dánsky, polsky, nizozemsky, portugalsky, turecky, norsky, švédsky, thajsky, hebrejsky nebo jazyk uživatelsky upravený (custom).
 • Režim hledání v telefonním seznamu – nastavuje způsob vyhledání uživatelů v zobrazovaném telefonním seznamu. Uživatele lze vyhledávat podle počátečních znaků jména (pouze předpona) nebo libovolného výskytu zadaných znaků ve jméně (libovolný výskyt).
 • Zpoždění aktivace výchozího zobrazení – nastavuje maximální dobu nečinnosti displeje (tj. kdy displej není ovládán pomocí tlačítek nebo numerické klávesnice), po této době dojde k návratu z telefonního seznamu do režimu zobrazování jmenovek, pokud jsou nastavené. V opačném případě dojde k zobrazení defaultního okna s logem 2N.
 • Režim ukázek – nastavuje, zda zařízení při nečinnosti přechází do režimu ukázek. Je možné volit různé chování v režimu ukázek (Vypnuto, Prezentace).
 • Zpoždění aktivace režimu ukázek – nastavuje časový interval při nečinnosti v rozsahu 1 až 600 sekund, po jehož uplynutí zařízení přejde do režimu ukázek. Vždy je nastaven pevný 15vteřinový timeout, před jehož vypršením se zařízení vrátí na domovskou stránku.


 • Originální jazyk – umožňuje stáhnout šablonu lokalizační souboru pro vlastní překlad. Jedná se o XML soubor se všemi texty zobrazovanými na displeji.
 • Uživatelský jazyk – umožňuje nahrát, odstranit a stáhnout vlastní lokalizační soubor.
 • Uživatelský font – umožňuje nahrát, odstranit a stáhnout vlastní font pro texty zobrazované na displeji. Soubor musí být ve formátu TTF a nesmí být větší než 4 MB. 

Poznámka

Pokud vám nevyhovuje ani jeden z předefinovaných jazyků displeje, postupujte následovně:

 • stáhněte originální jazykový soubor (je v angličtině),
 • upravte soubor pomocí textového editoru (anglické texty nahraďte vlastními),
 • nahrajte upravený lokalizační soubor zpět do interkomu,
 • nastavte parametr Nastavení jazyka | Jazyk na hodnotu vlastní,
 • zkontrolujte texty přímo na displeji interkomu a případně je upravte.


V případě, že vám nevyhovuje výchozí grafický vzhled jmenovek, můžete do interkomu nahrát vlastní pozadí jmenovek. Obrázek musí být v rozlišení 320 x 240 pixelů. Pokud nahrajete do interkomu vlastní obrázek jmenovek, původní vzhled jmenovek bude nahrazen, ale přiřazení uživatelů jednotlivým tlačítkům zůstává zachováno.

Záložka Displej (pouze modely 2N® IP Verso)

 • Tlačítko klávesnice pro zadání kódu  zapíná zobrazení klávesnice na displeji pro zadávání číselných kódů.
 • Režim klávesnice pro zadání kódu – nastavuje režim klávesnice na displeji pro zadávání číselných kódů. Režimy jsou normální klávesnice nebo klávesnice s promíchanými klávesami pro větší bezpečnost. Nastavení se uplatňuje i na klávesnici během vícenásobné autentizace.


 • Zobrazení telefonního seznamu – umožňuje zapnout a vypnout funkci telefonního seznamu na displeji.
 • Klávesnice pro vstup – nastavuje povolení a druh klávesnice
  • Vypnuto – klávesnice pro vstup není k dispozici
  • Normální klávesnice – nastaví zobrazení běžného typu klávesnice
  • Promíchaná klávesnice – tato funkce náhodně promíchá pořadí tlačítek numerické klávesnice před každým novým zobrazením na displeji. Funkce znesnadňuje odpozorování zadávaného kódu další osobou.
 • Jazyk – nastavuje jazyk textů zobrazovaných na displeji. Lze vybrat jeden z předdefinovaných jazyků – anglicky, česky, německy, italsky, francouzsky, španělsky, rusky, finsky, dánsky, polsky, nizozemsky, portugalsky, turecky, norsky, švédsky, thajsky, hebrejsky nebo jazyk uživatelsky upravený (custom).
 • Upřednostnit ikony před textem – ikony na displeji budou upřednostněny před textem.
 • Režim úspory energie – umožňuje aktivaci úsporného režimu, kdy se jas displeje sníží. Pokud nenastane žádná událost po dobu dvou Zpoždění aktivace prezentace, aktivace úsporného režimu proběhla úspěšně. Úsporný režim je vypnutý v případě hodnoty 0 uvedené v kolonce pro Zpoždění aktivace prezentace. Pohybem před kamerou interkomu či jakékoliv události na displeji (např. aktivace zámku dveří nebo dotyk na displeji) přejde displej do plného jasu.
 • Režim ukázek – nastavuje, zda zařízení při nečinnosti přechází do režimu ukázek. Je možné volit různé chování v režimu ukázek (Vypnuto, Prezentace).
 • Zpoždění aktivace režimu ukázeknastavuje časový interval při nečinnosti v rozsahu 1 až 600 sekund, po jehož uplynutí zařízení přejde do režimu ukázek. Vždy je nastaven pevný 15vteřinový timeout, před jehož vypršením se zařízení vrátí na domovskou stránku. • Originální jazyk – umožňuje stáhnout šablonu lokalizačního souboru pro vlastní překlad. Jedná se o XML soubor se všemi texty zobrazovanými na displeji.
 • Uživatelský jazyk – umožňuje nahrát, odstranit a stáhnout vlastní lokalizační soubor. 

Pokud vám nevyhovuje ani jeden z předefinovaných jazyků displeje, postupujte následovně:

 • stáhněte originální jazykový soubor (je v angličtině),
 • upravte soubor pomocí textového editoru (anglické texty nahraďte vlastními),
 • nahrajte upravený lokalizační soubor zpět do interkomu,
 • nastavte parametr Nastavení jazyka / Jazyk na hodnotu vlastní,
 • zkontrolujte texty přímo na displeji interkomu a případně je upravte.

Záložka Adresář (modely 2N® IP Verso a 2N® IP Vario)


Na této záložce se konfiguruje strukturovaný seznam uživatelů zobrazovaný na displeji. Seznam lze rozdělit do prakticky libovolného počtu skupin a do každé ze skupin lze vložit libovolný počet uživatelů z adresáře. Do jedné skupiny nelze vložit jednoho uživatele vícekrát, ale každý z uživatelů adresáře se může nacházet ve více skupinách současně.


V levé části stránky se zobrazují vytvořené složky a samostatní uživatelé. Novou složku lze přidat pomocí tlačítka. Adresář je možné odstranit tlačítkem včetně vložených uživatelů a skupin. Již vytvořenou skupinu lze přejmenovat stiskem tlačítka . Přesun uživatele z hlavního stromu adresáře do složky se provádí pomocí ikony

V pravé části stránky se zobrazují uživatelé vložení do aktuálně vybrané skupiny. Pomocí tlačítkalze do skupiny přidat uživatele, ale zároveň zůstane v hlavním stromu adresáře. Uživatele lze odstranit stiskem tlačítka 

Skupiny a uživatelé jsou na displeji řazeni podle abecedy. Pořadí skupin a uživatelů lze upřesnit přiřazením priority pomocí stisknutí ikony . Položky adresáře mají 8 možných priorit. Priorita 1  umístí položku na začátek seznamu, žádná priorita ji umístí na konec seznamu. Pokud existuje více položek se stejnou prioritou, jsou seskupeny a seřazeny podle abecedy.

Upozornění

 • Změny nastavení v adresáři je vždy potřeba uložit.


Záložka Prezentace pro modely 2N® IP Verso

Na této záložce se nastavuje seznam obrázků a videí zobrazovaných v režimu prezentace. Lze nahrát až 8 obrázků/videí, které se postupně s nastaveným zpožděním přepínají. 

 • Přechod mezi obrázky prezentace – nastavuje dobu zobrazení jednoho obrázku prezentace, než dojde k přepnutí na další obrázek.
 • Časový profil – nabízí výběr jednoho či více časových profilů zároveň, které se uplatní. Samotné nastavení časových profilů je možné v sekci Adresář / Časové profily.
  •  označením se nastavuje výběr z předdefinovaných profilů nebo manuální nastavení časového profilu pro daný prvek.


Rozlišení nahrávaných obrázků/videí by mělo být 214 x 214 nebo 214 x 320 pixelů do maximální velikosti 2 MB. V opačném případě budou automaticky přizpůsobeny rozlišení displeje. 

Pro náhled nahraného obrázku slouží ikona lupy , odstranit obrázek lze ikonou , ikona  umožňuje skrýt zobrazení vybraného obrázku nebo videa na displeji zařízení. 

Zobrazení lze podmínit časovým profilem  kliknutím na proměnnou ikonu  obrázku nebo videa. Pokud není časový profil aktivní prezentace nebude obsahovat obsah podmíněný časovým profilem. Prezentace bude ve stejném případě vždy obsahovat obsah, který není podmíněn časovým profilem.

Pokud není nahrán žádný obrázek, režim prezentace se nikdy neaktivuje.

Tip

 • Pro skrytí zobrazované části "Začněte dotykem" na displeji modelu 2N® IP Verso je potřeba nahrát obrázek o rozlišení 214 x 320 px.

Upozornění

 • U nižších verzí FW než 2.35 nelze nahrát videa s rozlišením 214 x 320 px.

Záložka Prezentace pro modely 2N® IP Vario

Na této záložce se nastavuje seznam obrázků zobrazovaných v režimu prezentace. Lze nahrát až 8 obrázků, které se postupně s nastaveným zpožděním přepínají. 

 • Přechod mezi obrázky prezentace – nastavuje dobu zobrazení jednoho obrázku prezentace, než dojde k přepnutí na další obrázek.


Rozlišení nahrávaných obrázků by mělo být 320 x 240 pixelů. V opačném případě budou automaticky přizpůsobeny rozlišení displeje.

Pro náhled nahraného obrázku slouží ikona lupy , odstranit obrázek lze ikonou , ikona  umožňuje skrýt zobrazení vybraného obrázku nebo videa na displeji zařízení. 

Pokud není nahrán žádný obrázek, režim prezentace se nikdy neaktivuje.

Upozornění

 •  2N® IP Vario podporuje pouze zobrazení obrázků.