5.4.1.1 Limit volacích cyklů

Tímto parametrem se stanoví maximální počet po sobě vygenerovaných volání na volací stanici (destinaci) v případě, že je stanoven volací cyklus zástupců při nedostupnosti (nejjednodušším příkladem volacího cyklu je, když uživatel sám sebe nakonfiguruje jako zástupce, dalším příkladem jsou dva uživatelé konfigurovaní jako vzájemní zástupci).

Příklad 1

Algoritmus nejprve řeší větve schématu nezávisle na sobě. V níže uvedeném příkladu jsou uživatelé Alice a Carol nakonfigurováni pod jedno tlačítko (stiskem tlačítka se vyvolají dva paralelní hovory najednou). Limit volacího cyklu je nastaven na 2. Alice má dvě telefonní čísla (volací stanice), ostatní uživatelé mají jen jednu volací stanici. Zástupci jsou nakonfigurováni takto:

  • Alice je zástupcem Boba
  • Bob je zástupcem Alice
  • Carol je zástupcem Davea
  • Dave je zástupcem Carol

Výsledné volací schéma je následující (v případě, že nikdo hovor nezvedne nebo neodmítne):

Příklad 2


Vezměme předchozí příklad a změňme zástupce Davea na zástupce Boba. Tím se obě větve spojí (od 3. kroku dále probíhá jen jedno volání). Z grafu je také vidět, že Alice je nakonec volána třikrát. To je způsobeno tím, že limit volacího cyklu se uplatňuje pro každou větev zvlášť a Alice je ve skutečnosti volána jen dvakrát na modré větvi a také jen dvakrát na fialové větvi.

Příklad 3


Vezměme konfiguraci z 1. příkladu a zvažme situaci, kdy Alice odmítne hovor ze své první stanice. Algoritmus dále tuto destinaci přeskočí (protože uživatel aktivně odmítl hovor a nemá smysl mu znovu volat). Odmítáním hovorů z různých volacích stanic se tak volací skupiny v jednotlivých krocích dynamicky mění. Přeskočení volací stanice, která odmítla hovor, platí pro všechny větve bez ohledu na to, na které z nich byl hovor odmítnut.


Příklad 4


Může se stát, že dvě volací stanice jediného uživatele jsou volány současně. Dá se toho dosáhnout nastavením schématu podobně jako na obrázku dole, ale může k tomu dojít i přeskočením destinací, které předtím hovor odmítly.