5.4.4 E-Mail


Pokud chcete informovat uživatele o zmeškaných, příp. všech realizovaných hovorech z interkomu, můžete nakonfigurovat interkomy 2N IP tak, aby volanému uživateli odeslal po každém takovém hovoru e-mail. Můžete nastavit vlastní předmět a text zprávy e-mailu. Pokud je váš interkom vybaven kamerou, může k e-mailu automaticky přiložit jeden nebo více snímků z kamery sejmutých v průběhu hovoru nebo vyzvánění.

Interkom odesílá e-maily všem uživatelům, kteří mají v seznamu uživatelů nastavenou platnou e-mailovou adresu. V případě, že parametr e-mail v seznamu uživatelů ponecháte nevyplněný, e-maily jsou odesílány na nastavenou výchozí e-mailovou adresu.

E-maily je možné také odesílat pomocí automatizace pomocí akce Action.SendEmail.

Poznámka

 • Funkce e-mail je dostupná pouze s licencí Gold.


Záložka SMTP


 • Povolení služby SMTP – umožňuje povolit nebo blokovat službu odesílání e-mailů z interkomu. • Adresa serveru – adresa SMTP serveru, na který budou odesílány e-maily.
 • Port serveru – port SMTP serveru. Upravte jen v případě nestandardního nastavení SMTP serveru. SMTP port bývá obvykle nastaven na hodnotu 25. • Jméno uživatele – pokud SMTP server vyžaduje autorizaci, musí být v tomto poli uvedeno platné jméno pro přihlášení k serveru. V opačném případě můžete pole ponechat prázdné.
 • Heslo – heslo pro přihlášení interkomu k SMTP serveru.
 • Klientský certifikát – specifikuje klientský certifikát a privátní klíč, pomocí kterých se provádí šifrování komunikace mezi interkomem a SMTP serverem. Lze zvolit jednu ze tří sad uživatelských certifikátů a privátních klíčů, viz kapitola Certifikáty, nebo ponechat nastavení SelfSigned, kdy se použije automaticky vygenerovaný certifikát vytvořený při prvním spuštění interkomu.  • Adresa odesilatele – nastavuje adresu odesilatele pro všechny odchozí e-maily ze zařízení. • Doručit do – nastavuje maximální dobu, po kterou se interkom snaží doručit e-mail na nedostupný SMTP server.


Pomocí tlačítka Uložit a otestovat lze odeslat testovací e-mail na zadanou adresu a tak vyzkoušet funkčnost aktuálního nastavení odesílání e-mailů. Do pole Adresa testovacího e-mailu vyplňte cílovou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko. V průběhu odesílání e-mailu se v okně vypisuje aktuální stav odesílání, ze kterého lze detekovat případný problém s nastavením e-mailu na interkomu příp. jiným síťovým prvkem. K e-mailu se přikládá jeden snímek z kamery. Platí i pro modely bez kamery, kde je zaslán obrázek s N/A.


Záložka E-mail – hovor

Na této záložce lze nastavit odesílání e-mailů v průběhu odchozích hovorů.


 • Posílat uživateli e-mail při – umožňuje nastavit odesílání e-mailu uživateli při odchozím nebo zmeškaném odchozím telefonním hovoru. E-mail se pošle po ukončení spojení. Lze volit mezi následujícími možnostmi:
  • Neodesílat e-mail – e-maily nebudou při odchozích hovorech odesílány. 
  • Všechny odchozí hovory – e-mail bude odeslán po každém odchozím hovoru. 
  • Zmeškaný odchozí hovor – e-mail bude odeslán po každém nevyzvednutém odchozím hovoru.

Poznámka

 • E-maily je vždy možné odesílat pomocí Automatizace.


 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy.
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Lze použít speciální symboly pro nahrazení data a času, identifikace interkomu, volaného čísla. Lze použít speciální symboly pro datum a čas a pro identifikaci interkomu. Tyto symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny skutečnými hodnotami. Seznam zástupných symbolů vyskytujících se v šabloně je znázorněn v přehledové tabulce na konci této kapitoly.
Obsah zprávy
<p>Hello <b>$User$</b>
</p>
<p>You had a call on: <b>$DateTime$</b> 
 <br>The number dialed was: <b>$DialNumber$</b>
</p>
<p>This e-mail message is generated automatically by device: <b>$DeviceName$</b>. Do not reply to this message. 
</p>

Upozornění

 • Pokud je hovor realizován na více uživatelů je zástupný symbol pro jméno volaného uživatele $User$ prázdný.


 • Přiložit snímky – povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmutých v průběhu vyzvánění nebo hovoru.
 • Počet přikládaných snímků – nastavuje počet snímků, které budou k e-mailu přiloženy.
 • Rozlišení snímků – nastavuje rozlišení odesílaných snímků.

Záložka e-mail – přístup

Na této záložce lze nastavit odesílání e-mailů v okamžiku přiložení RFID karty ke čtečce karet, identifikace modulem Bluetooth nebo čtečkou otisků prstů.

 • Odeslat na e-mailovou adresu – nastavení e-mailové adresy správce.
 • Posílat e-mail při – umožňuje nastavit odesílání e-mailu. Lze volit mezi následujícími možnostmi: 
  • Neodesílat e-mail – e-mail nebude odeslán.
  • Všechny přístupy – e-mail bude odeslán po každém zaznamenaném přístupu.
  • Odmítnuté přístupy – e-mail bude odeslán pouze při zamítnutém přístupu.


 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Lze použít speciální symboly pro nahrazení data a času, identifikace interkomu, volaného čísla. Lze použít speciální symboly pro datum a čas a pro identifikaci interkomu. Tyto symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny skutečnými hodnotami. Seznam zástupných symbolů vyskytujících se v šabloně je znázorněn v přehledové tabulce na konci této kapitoly.
Obsah zprávy
<p>Hello,  
</p>
<p>User <b>$User$</b> generated a new access event on device <b>$DeviceName$</b> (IP: <b>$Ip4Address$</b>)  
</p> 
<ul>       
 <li>Authentication Type: <b>$AuthIdType$</b>       
 </li>       
 <li>Authentication ID: <b>$AuthId$</b>       
 </li>       
 <li>Validity: <b>$AuthIdValid$</b>     
 </li>       
 <li>Reason: <b>$AuthIdReason$</b>       
 </li>       
 <li>Direction: <b>$AuthIdDirection$</b>       
 </li>       
 <li>Date/Time: <b>$DateTime$</b>       
 </li> 
</ul>
<p>This e-mail message is generated automatically by device: <b>$DeviceName$</b>. Do not reply to this message.  
</p>


Upozornění

 • Pro zástupné symboly $AuthIdType$ a $AuthIdValid$ je možno použít rozšířenou syntaxi, která slouží k náhradě vestavěných hodnot, například pro text v češtině: $AuthIdValid|Valid=platná|Invalid=neplatná$
 • U neplatné hodnoty $AuthId$ je maskována první polovina ID, např.: ******11188, ****************792d9044158891fa apod.
 • U platné hodnoty $AuthId$ je maskováno celé ID ****.
 • V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.


 • Přiložit snímky – povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmutých v průběhu vyzvánění nebo hovoru.
 • Rozlišení snímků – nastavuje rozlišení snímků odesílaných obrázků.

Záložka e-mail – událost

Na této záložce lze nastavit odesílání informačních e-mailů v okamžiku, kdy dojde ke ztrátě SIP, restartu zařízení nebo aktivaci ochranného spínače na zařízení.

Odeslat na e-mailovou adresu – umožňuje nastavit odesílání e-mailu. Lze volit mezi následujícími možnostmi: 

 • Ztráta registrace SIP
 • Restart Zařízení
 • Aktivace ochranného spínače


Zpráva při ztrátě registrace SIP nastavení zprávy, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu při ztrátě registrace SIP.

 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Lze použít speciální symboly pro nahrazení data a času, identifikace interkomu, volaného čísla. Lze použít speciální symboly pro datum a čas a pro identifikaci interkomu. Tyto symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny skutečnými hodnotami. Seznam zástupných symbolů vyskytujících se v šabloně je znázorněn v přehledové tabulce na konci této kapitoly.
Obsah zprávy
<p>Hello, 
</p>
<p>SIP account <b>$SipAccountNumber$</b> of device <b>$DeviceName$</b> (IP: <b>$Ip4Address$</b>) got unregistered on <b>$DateTime$</b>
</p>
<p>This e-mail message is generated automatically by device: <b>$DeviceName$</b>. Do not reply to this message. 
</p>


Upozornění

 • V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.


Zpráva při restartu zařízení – nastavení zprávy, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu při restartu zařízení.

 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Lze použít speciální symboly pro nahrazení data a času, identifikace interkomu, volaného čísla. Lze použít speciální symboly pro datum a čas a pro identifikaci interkomu. Tyto symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny skutečnými hodnotami. Seznam zástupných symbolů vyskytujících se v šabloně je znázorněn v přehledové tabulce na konci této kapitoly.
Obsah zprávy
<p>Hello, 
</p>
<p>Device <b>$DeviceName$</b> (IP: <b>$Ip4Address$</b>) rebooted on <b>$DateTime$</b>  
</p> 
<ul>  
 <li>Reason: <b>$RebootReason$</b>  
 </li>  
 <li>Uptime: <b>$UpTime$</b>  
 </li>  
 <li>Firmware version: <b>$SoftwareVersion$</b>  
 </li>  
 <li>Build date: <b>$BuildTime$</b>  
 </li> 
</ul>
<p>This e-mail message is generated automatically by device: <b>$DeviceName$</b>. Do not reply to this message. 
</p>

Upozornění

 • V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.


Zpráva při aktivaci ochranného spínače – nastavení zprávy, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu při aktivaci ochranného spínače.

 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Lze použít speciální symboly pro nahrazení data a času, identifikace interkomu, volaného čísla. Lze použít speciální symboly pro datum a čas a pro identifikaci interkomu. Tyto symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny skutečnými hodnotami. Seznam zástupných symbolů vyskytujících se v šabloně je znázorněn v přehledové tabulce na konci této kapitoly.
 • Přiložit snímky – povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmutých v průběhu vyzvánění nebo hovoru.
 • Počet přikládaných snímků – nastavuje počet snímků, které budou k e-mailu přiloženy.
 • Rozlišení snímků – nastavuje rozlišení snímků odesílaných obrázků.
Obsah zprávy
<p>Hello,
</p>
<p>Tamper switch of device <b>$DeviceName$</b> (IP: <b>$Ip4Address$</b>) was activated on <b>$DateTime$</b>
</p>
<p>This e-mail message is generated automatically by device: <b>$DeviceName$</b>. Do not reply to this message. 
</p>


Upozornění

 • V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.

Upozornění

 • Název pro zástupný symbol $DeviceName$ je přímo provázaný s hodnotou parametru Název zařízení v sekci Služby / Web Server / Základní nastavení. Doporučujeme použít takový název, který jasně definuje, o jaké zařízení se jedná.

Seznam zástupných symbolů

VýskytZástupný symbolPopis
Vždy$DateTime$aktuální datum a čas
$DeviceName$název zařízení
$Ip4Address$IP adresa zařízení
$SoftwareVersion$ verze FW
$BuildTime$datum a čas sestavení
$UpTime$doba provozu zařízení
Závislý na konkrétním případu

$User$uživatelské jméno
$RebootReason$důvod restartu
$DialNumber$ volané číslo, příchozí, nebo odchozí
$SipAccountNumber$číslo účtu SIP
$AuthId$autentizační ID
$AuthIdDirection$směr (výstup/vstup)
$AuthIdType$typ ověření
$AuthIdValid$platný, neplatný
$AuthIdReason$důvod zamítnutí 

Přehled zástupných symbolů v událostech

Zástupný symbol / FunkceE-mail – přístupE-mail – hovor E-mail – ztráta registrace SIPE-mail – restart zařízeníE-mail – aktivace ochranného spínačeE-mail – zaslání diagnostikyAutomation
$DateTime$*******
$DeviceName$*******
$Ip4Address$*******
$SoftwareVersion$*******
$BuildTime$*******
$UpTime$*******
$User$**


**
$RebootReason$


*


$DialNumber$
*


 • (odešle "E-Mail test")
CallStateChanged
$SipAccountNumber$

*$AuthId$*
CardEntered, CardHeld
$AuthIdDirection$*
CardEntered, CardHeld
$AuthIdType$*
CardEntered, CardHeld
$AuthIdValid$*
CardEntered, CardHeld
$AuthIdReason$*