11.1 Přerušení provozu a výměna akumulátorů

Přerušení provozu a výměna akumulátorů

  Odpojení a výměna akumulátorů:

 1. CJ odpojte od síťového napájení. Sundejte horní kryt (viz předchozí kapitola – Elektrická instalace CJ – Uvedení do provozu).
 2. Pokud si přejete odpojit zálohovací akumulátory, odpojte propojovací kabel mezi nimi (viz obrázek).

 3. Pokud vyměňujete akumulátory, odpojte také FASTON koncovky kabelu, spojujícího akumulátory se základní deskou.
 4. Odmontujte držák akumulátorů pomocí klíče velikosti 8.
 5. Vyměňte akumulátory a opět je připevněte držákem pomocí klíče velikosti 8.
 6. Akumulátory opět propojte kabely, ale zatím nepropojujte se základní deskou.
 7. Připojte síťové napájení a poté propojte akumulátor pomocí kabelů se základní deskou.
 8. Vraťte na CJ horní kryt a utáhněte šrouby, které kryt drží. Během nasazování krytu se přesvědčte, že je uzemňovací vodič spojen s krytem!
 9. Pomocí tlačítka reset proveďte Vynulování počítadla životnosti zálohovacích akumulátoru (viz kapitola 2.1 Centrální jednotka – Funkce resetovacího tlačítka)

Varování

 • Vždy nejprve odpojte síťové napájení, než začnete s instalací, údržbou nebo kontrolou centrální jednotky.
 • Při výměně používejte pouze akumulátory dodané nebo schválené výrobcem! Při použití nesprávného typu akumulátorů hrozí jejich požár nebo výbuch, případně poškození elektroniky centrální jednotky.
 • Dodržujte polaritu akumulátorů! Při přepólování akumulátorů hrozí jejich požár nebo výbuch, případně poškození elektroniky centrální jednotky.
 • V zařízení vyměňte oba akumulátory současně, nekombinujte starý a nový akumulátor! Oba akumulátory v zařízení musí být stejného typu a stáří!
 • Vysloužilé akumulátory obsahují nebezpečné chemické látky, a proto musí být ekologicky zlikvidovány v souladu s platnou legislativou!

Varování - Nebezpečí úrazu

 • POZOR po sejmutí krytu Centrální jednotky jsou volně dostupné živé části!
 • Dbejte zvýšené opatrnosti a chraňte se před dotykem nebezpečných živých částí!
 • Nikdy nepracujte na zapnuté CJ se sejmutým ochranným krytem, nejste-li osoba znalá s vyšší kvalifikací, náležitě poučená dle vyhlášky 50/1978 sb.
 • Nikdy nevkládejte poškozené baterie. V případě jakéhokoliv podezření na elektrické nebo mechanické poškození nikdy nevkládejte do CJ.
 • 2N® Lift8 bez ochraného krytu se nesmí používat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, špatná funkce následkem nesprávného propojení konektorů a v neposlední řadě poškození nebo zničení elektroniky 2N® Lift8 vinou elektrického zkratu nebo nepříznivých vnějších vlivů prostředí. V takovém případě není 2N® Lift8 kryt proti doteku a vodě – IP00.
 • Před instalací vždy zkontrolujte, jestli není deska 2N® Lift8 poškozená!
 • Nepřipojujte jiné než povolené napájení. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Upozornění

 • Po odpojení propojovacího kabelu mezi akumulátory je třeba výrobek uvést včas do provozu.
 • Výrobek lze takto skladovat bez nabíjení nejvýše 1 týden, po plném nabití nejvýše 1 měsíc.
 • Nikdy nenechávejte akumulátory zbytečně dlouho vybité.
 • Dojde-li k úplnému vybití, nabijte je co nejdříve.
 • Akumulátory je potřeba každé 2 roky vyměnit za nové, aby byla zajištěna záloha při výpadku napájení.

Vždy mějte na paměti, že stav akumulátorů je pro provoz systému zcela zásadní.