2.1 Centrální jednotka PSTN/GSM/UMTS/VoIP

Popis

Centrální jednotka

Indikační prvky centrální jednotky
Signálzelenásilný signál
žlutástřední signál
červenáslabý signál
bez světelné signalizacev případě IP/PSTN
Signál může problikávat mezi jednotlivými pásmy ( silný – střední, střední – slabý).
Vnější linkazelenálinka v pořádku a připravena
zelená, blikáprobíhající hovor
žlutálinka v pořádku, ale zaregistrovaná v ROAMINGU
žlutá, bliká (krátce)přenos dat
žlutá, bliká (dlouze, 3 s)SMS v procesu – příjem/odesílání
žlutá – zelenáhovor a data současně (pouze UMTS verze)
červená, bliká (pomalu)není vložena SIM
červená, bliká (rychle)špatně zadaný PIN, poslední pokus
červená trvale svítí
 • SIM vložena, ale není zaregistrována,
 • PSTN v poruše,
 • VoIP nezaregistrováno
Stav sběrnicezelenásběrnice v pořádku a v klidu
zelená, bliká (pomalu)hlasová komunikace (alarm, nebo trifonie)
zelená, bliká (rychle)stahování obrázku z kamery modulu
žlutá blikáněkteré hlásky jsou v procesu upgradu, některé jsou již připraveny k hovoru
žlutá – zelenáhlásky čekají na upgrade + hovor v procesu
červenáaktuální konfigurace neodpovídá konfiguraci uložené
červená, blikáchybný audiotest hlásek / není připojena žádná hláska
Bateriezelenánapájení OK, baterie nabita
zelená, blikábaterie se nabíjí
žlutávýpadek napájení, baterie v provozu
žlutá, blikázbývá méně než 1 h provozu z baterie
červenáakumulátor nepřipojen
červená, blikáakumulátor je poškozen – vyměnit
Stav jádrazelenájádro v pořádku
zelená, blikásystém startuje (začnou blikat ostatní LED)
žlutábootloader nabíhá
žlutá, blikáupgrade v procesu
červená
 • HW aktivace (ihned po zapnutí)
 • chyba v jádru (lze stáhnout logy)
červená, blikáHW musí na servis (nelze stáhnout logy a bootloader je v poruše)
zelená – červená
 • neproběhlo kontrolní volání
 • špatná konfigurace
 • chybí systémový soubor

Konektory centrální jednotky

 

Na pravé straně CJ se nachází konektor USB a resetovací tlačítko (viz obr).

USB konektor a Tlačítko reset

Funkce resetovacího tlačítka

 • Reset zařízení – krátce stiskněte tlačítko.
 • Obnovení továrního nastavení – stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se žlutě rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Všechna uživatelská nastavení budou nyní smazána.

 • Vynulování počítadla životnosti zálohovacích akumulátoru – stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se žlutě rozbliká LED POWER/BATTERY. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Tuto funkci provádějte pouze po výměně zálohovacích akumulátorů za nové!

 • Nastavení kompletnosti systému  stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se žlutě rozbliká LED INTERNAL BUS. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Od této chvíle bude systém hlídat, zda jsou všechny hlásky (pouze kabina a fireman) připojené a funkční. Podrobnější popis naleznete v kapitole 4.8

 • Úplné smazání software centrální jednotky – stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se červeně rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Pozor, po provedení této funkce je možné obnovit normální činnost zařízení pouze pomocí PC!

Varování

 • Po smazání softwaru centrální jednotky se nastaví v parametru 600 Kapacita Akumulátoru bez ohledu na typ vložených baterií, hodnota 13 (odpovídá 1,3 Ah). Tuto hodnotu je potřeba upravit dle aktuálně instalovaných akumulátorů tak, aby jejich nabíjení fungovalo korektně.

Připojení USB portu

Doporučení

 • Nenechávejte dlouhodobě připojený počítač, není-li to nutné. Omezíte tak riziko poškození počítače při příchodu vysokého napětí z telefonní linky, např. při bouřce.

Než začnete

Podmínky instalace CJ

 • Centrální jednotka (dále CJ) není určena pro použití ve venkovním prostředí.
 • Nemontujte CJ na stroje nebo konstrukce, které jsou zdrojem vibrací.
 • Z důvodu dostatečného chlazení musí být k CJ zajištěn volný přístup vzduchu (je zakázáno CJ zakrývat např. hadrem nebo ji instalovat do další uzavřené krabice).
 • Instalace do rozvaděčové skříně výtahu je možná, nepřekročí-li teplota vzduchu v této skříni povolenou mez. Pamatujte, že vyšší teplota prostředí zkracuje životnost zálohovacích akumulátorů v CJ.
 • CJ je doporučeno provozovat ve svislé poloze s kabelovými průchodkami umístěnými dole. Taková montáž umožní dosažení nejnižší teploty akumulátorů a tím také jejich nejdelší životnosti. Přípustná je také vodorovná montáž. Svislá poloha s kabelovými průchodkami nahoře (tedy „vzhůru nohama“) je zakázána!
 • Po provedení montáže CJ se přesvědčte, že zařízení drží pevně na svém místě a že je vyloučen pád zařízení do šachty výtahu v důsledku jeho uvolnění.

Kontrola úplnosti výrobku

Než začnete instalaci, zkontrolujte, zda je balení výrobku kompletní:

 • 1 centrální jednotka
 • 1 svorka konektoru hlavní sběrnice 
 • 4 svorky pro připojení sběrnice 
 • 4 hmoždinky do zdi
 • 4 vruty do hmoždinky
 • 8 stahovacích pásek
 • propojovací kabel akumulátorů
 • zkrácený manuál
 • záruční list
 • vrtací šablona

Montáž CJ

CJ se instaluje v místnosti, která je zabezpečena před neoprávněnými osobami, například ve strojovně výtahu, rozvodně apod. Při instalaci na přístupném místě hrozí zejména odcizení SIM karty nebo zneužití telefonní linky.

CJ namontujte na stěnu přiloženými hmoždinkami a šrouby.

Elektrická instalace CJ

Uvedení do provozu

Pro uvedení do provozu postupujte podle následujících pokynů:

 1. CJ nechte odpojenou od síťového napájení.
 2. Povolte tři šrouby na horním krytu CJ.
 3. Posuňte horní kryt CJ tak, abyste jej mohli sundat.
 4. Při sundávání krytu postupujte opatrně, dejte pozor na uzemňovací vodič spojující kryt se spodním dílem CJ. Pokud k tomu není nějaký důvod, vodič neodpojujte!
 5. Pomocí násuvných svorkovnic dodaných se zařízením proveďte propojení hlásek, splitterů (pokud je 2 a více výtahových šachet) a dalších součástí systému s CJ. Dodržujte polaritu!
 6. Pokud již není na CJ instalován, namontujte PSTN, GSM, UMTS nebo VoIP modul. Řiďte se přitom pokyny uvedenými v návodu k použití daného modulu. (kapitola 2.7, 2.8, nebo 2.9)
 7. V případě PSTN modulu k němu připojte analogovou telefonní linku (použijte telefonní konektor, případně svorkovnici na modulu). V případě GSM nebo UMTS modulu nezapomeňte k modulu připojit anténu a vložit do něj SIM kartu! V Případě VoIP modulu připojte ethernetový kabel.
 8. Z příbalu vyjměte akumulátory a vložte na určené místo v CJ. Akumulátory připevněte držákem a pomocí klíče velikosti 8 dotáhněte. Propojte akumulátory pomocí přiložených kabelů, ale zatím nepřipojujte k základní desce CJ
 9. Zapojte napájecí kabel CJ do zásuvky 230 V.
 10. Kabely akumulátorů propojte se základní deskou CJ.
 11. Vraťte na CJ horní kryt a utáhněte šrouby, které kryt drží. Během nasazování krytu se přesvědčte, že je uzemňovací vodič spojen s krytem!
 12. Pomocí tlačítka reset proveďte Vynulování počítadla životnosti zálohovacích akumulátorů (viz kapitola Funkce resetovacího tlačítka)
 13. Připojte k síťovému napájení.

Upozornění

 • Pokud zapojujete pouze 1 výtahovou šachtu, není potřeba připojovat splittery. Splittery se použijí, pouze pokud chcete zapojit 2 a více výtahových šachet.

Varování - Nebezpečí úrazu

 • POZOR po sejmutí krytu Centrální jednotky jsou volně dostupné živé části!
 • Dbejte zvýšené opatrnosti a chraňte se před dotykem nebezpečných živých částí!
 • Nikdy nepracujte na zapnuté CJ se sejmutým ochranným krytem, nejste-li osoba znalá s vyšší kvalifikací, náležitě poučená dle vyhlášky 50/1978 sb.
 • Nikdy nevkládejte poškozené Baterie. V případě jakéhokoliv podezření na elektrické nebo mechanické poškození nikdy nevkládejte do CJ.
 • 2N® Lift8 bez ochranného krytu se nesmí používat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, špatná funkce následkem nesprávného propojení konektorů a v neposlední řadě poškození nebo zničení elektroniky 2N® Lift8 vinou elektrického zkratu nebo nepříznivých vnějších vlivů prostředí. V takovém případě není 2N® Lift8 kryt proti doteku a vodě – IP00.
 • Před instalací vždy zkontrolujte, jestli není deska 2N® Lift8 poškozená!
 • Nepřipojujte jiné než povolené napájení. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Napájení

 • CJ je napájena síťovým napětím 100–240 V.

Varování

 • V žádném případě nepřipojujte střídavý zdroj ani nestabilizovaný stejnosměrný zdroj. Může dojít k poškození CJ.

Připojení a kontrola stavu akumulátorů

Postup připojení:

 1. CJ nechte odpojenou od síťového napájení.
 2. Povolte tři šrouby na horním krytu CJ.
 3. Posuňte horní kryt CJ tak, abyste jej mohli sundat.
 4. Při sundávání krytu postupujte opatrně, dejte pozor na uzemňovací vodič spojující kryt se spodním dílem CJ. Pokud k tomu není nějaký důvod, vodič neodpojujte!
 5. Propojte akumulátory, ale zatím nepřipojujte k základní desce.
 6. Zapojte napájecí kabel CJ do zásuvky 230 V.

 7. Poté propojte akumulátory se základní deskou pomocí FASTON kabelu (viz obr). Dodržte polaritu zapojení.

 8. Vraťte na CJ horní kryt a utáhněte šrouby, které kryt drží. Během nasazování krytu se přesvědčte, že je uzemňovací vodič spojen s krytem!

Po připojení CJ do zásuvky by měla LED (Power/battery) začít blikat (nabíjení). CJ nabíjí akumulátory do plné kapacity. Po nějaké době by se měla blikající zelená LED (nabíjení) změnit na stále svítící zelenou LED (baterie nabita). 

Varování

 • Dodržujte polaritu akumulátorů! Při přepólování akumulátorů hrozí jejich požár nebo výbuch, případně poškození elektroniky centrální jednotky.

Akumulátory

Upozornění

 • Pokud Lift8 funguje ze záložních akumulátorů, požadovaná záloha min. 1 h je zaručena, pouze pokud je v systému zapojeno max. 20 audio jednotek.
 • Při větší zástavbě není zaručena požadovaná 1 h provozu systému.
 • Akumulátory je potřeba každé 2 roky vyměnit za nové, aby byla zajištěna záloha při výpadku napájení.

Zapojení sběrnice mezi splittrem a CJ

 

Centrální jednotku a splitter propojíme pomocí hlavní sběrnice 6 vodiči (napájení + -, audio + -, data + -). Musíte dodržet polaritu.

Hlavní sběrnice
1 … Napájení hlavní sběrnice +
2 … Napájení hlavní sběrnice -
3 … Audio hlavní sběrnice +
4 … Audio hlavní sběrnice -
5 … Data hlavní sběrnice +
6 … Data hlavní sběrnice -

Upozornění

 • 6-drát
  • Použijte nestíněné vodiče o průřezu 0,75 mm2.
  • Celková délka kabelu je max. 30 m při průřezu 0,75 mm2.
  • Pro větší délky je potřeba zvětšit průřez napájecího páru – PWR (60 m – 1,5 mm2 nebo 100 m – 2,5 mm2).

Zapojení sběrnice mezi hláskami a splitterem

(případně s centrální jednotkou, pokud je zapojena pouze jedna výtahová šachta)

Splitter (CJ) s hláskami propojíme pomocí dvoudrátové sběrnice. Musíme dodržet polaritu.

Sběrnice audio jednotek
1... Sběrnice pro audio jednotky +
2... Sběrnice pro audio jednotky -

Upozornění

 • 2-drát
  • Použijte nestíněné vodiče o průřezu 0,75 mm2.
  • Celková délka v jedné šachtě je max. 600 m.
  • Při použití vícežilových kabelů použijte vždy dvojici vodičů, které patří k sobě – tzv. pár.
  • Pokud je použit vlečný kabel, berte v úvahu také jeho délku.
  • Při vedení speciálními kabely (ke kabině) použijte sousední vodiče a zajistěte, aby nejbližší okolní vodiče nebyly zdrojem rušení (např. silové vodiče, videosignál apod.).

Tip

 • Sběrnici neveďte v těsné blízkosti silových vodičů, zejména dlouhé úseky.
 • Sběrnici je možno větvit, zejména pokud se tím zkrátí celková délka všech úseků.

Bezpečnost

 • Sběrnice je elektricky oddělena od obvodů telefonní linky podle požadavků EN60950 a vyskytuje se na ní pouze malé napětí, které nemůže způsobit úraz elektrickým proudem.

Zakončovací odpor

Zakončovací odpor se zapojí na první a poslední zařízení připojené na sběrnici. Zakončovací odpor lze zapojit na centrální jednotce, splitteru nebo IO modulu.

Upozornění

 • Mezi konektorem pro připojení hlavní sběrnice a konektory pro připojení audio jednotek je 2-pin pro zapojení zakončovacího odporu (viz obr níže).
 • Zakončovací odpor je z výroby zapojen (jumper je nasazený).

Příklady zapojení:

Možnosti připojení do telefonní sítě

Připojení centrální jednotky je možné 5 způsoby: 

 • PSTN

 • PBX

 • GSM

 • UMTS

 • VoIP

Připojení přes PSTN

L8 pracuje bez ohledu na polaritu a parametry linky v širokém rozsahu (viz Technické parametry). Připojte ji přiloženým kabelem s koncovkou RJ-12. Je to nejspolehlivější a nejjednodušší připojení. Nevýhodou jsou provozní náklady (paušál).

Upozornění

 • Na jednu telefonní linku může být připojeno pouze jedna CJ a nesmí k ní být připojeno žádné další koncové telefonní zařízení.

 • Není možné připojit ani výrobek, kterým telefonní linka prochází, tzv. přednostní zapojení (např. EZS).

 • Nelze použít tzv. podvojnou nebo skupinovou linku.

 • Nelze použít žádné telefonní "rozdvojky", ani inteligentní.

 • V žádném případě nepřipojujte výrobek na linku ISDN.

Požadavky na telefonní linku

 • Linka nesmí být podvojná ani skupinová

 • Telefonní zásuvka a vedení k ní je obvykle majetkem operátora příslušné sítě, nesmí se do nich zasahovat

Další doporučení

 • Instalaci L8 je třeba ohlásit operátorovi, na vyžádání předložit potvrzení o certifikaci

 • Vaše navazující vedení musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy

 • Je vhodné fyzicky zajistit vedení proti pirátskému napojení (např. telefonní zámek)

Připojení přes PBX (pobočkovou ústřednu)

 • Je to nejlevnější připojení tam, kde je již instalována PBX a kde je k dispozici volná linka (pobočka) PBX.

Požadavky na linku PBX

 • Použitá PBX musí být funkční i při výpadku napájení. U větších PBX je běžný záložní zdroj, u malých je obvykle určitá pobočka při výpadku přepojena přímo na linku PSTN. Tento případ konzultujte s technikem, který se stará o PBX. Při výpadku totiž hrozí, že se L8 dovolá jinam.

 • Použitá linka PBX musí mít nastaveno potřebné oprávnění (je třeba vyzkoušet např. běžným telefonem, zda se z ní lze dovolat „ven" na všechna požadovaná čísla).

 • Při programování je nutné doplnit předčíslí pro volání do PSTN (obvykle nulu) nebo (lépe) zajistit takovou konfiguraci PBÚ, kdy se předčíslí nevyžaduje (tzv. automatický náběh na telefonní linku operátora).

 • Pro volání směrem z dispečinku do výtahu je nutné znát číslo pobočky i způsob, jak se na ni dovolat (provolba, DISA provolba, spojovatelka).

 • Spojení směrem z dispečinku do výtahu nesmí být závislé na přítomnosti spojovatelky, nesmí docházet v noci k přesměrování na záznamník apod.

Doporučení

 • je třeba dohodnout s majitelem PBX financování provozu (odchozí hovory L8 jdou na jeho účet, pokud nejde o volání zdarma – na „zelené linky").

Tip

 • Pokud je v objektu stálá služba (ostraha, vrátný), je možné personál zaškolit na vyprošťování a pak naprogramovat L8 tak, že bude volat tuto službu.

Připojení přes GSM

Využívá se zejména tam, kde není možné připojit linku PSTN.

Doporučení

 • V místech s horší kvalitou signálu vyhledejte vhodné místo, případně použijte speciální anténu (směrovou).

 • Zajistěte SIM kartu proti odcizení.

 • Pokud je použita předplacená SIM karta, zajistěte sledování kreditu a včasné dobíjení.

Připojení přes UMTS

Využívá se zejména tam, kde není možné připojit linku PSTN. Pokud je Lift8 připojen pomocí UMTS, lze systém konfigurovat vzdáleně pomocí programu Service tool.

Doporučení

 • V místech s horší kvalitou signálu vyhledejte vhodné místo, případně použijte speciální anténu (směrovou).

 • Zajistěte SIM kartu proti odcizení.

 • Pokud je použita předplacená SIM karta, zajistěte sledování kreditu a včasné dobíjení.

Provoz bez SIM karty nebo PSTN linky

 • L8 lze používat jako interkom v době montáže výtahu, i bez vložené SIM karty, nebo bez připojené PSTN linky. V tomto případě je nutné zapojit blokování funkce výtahů až po připojení telefonní linky.

Připojení přes VoIP

Nejlevnější provoz, používá se tam, kde je k dispozici internet (spolehlivý).