3.3 SMS konfigurace

V této kapitole je popsána konfigurace produktu 2N® Lift8 pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Tyto SMS slouží k jednoduchému nastavení centrální jednotky bez použití PC. Seznámíme se s jejich použitím. Pro správnou funkci budete potřebovat znát telefonní číslo SIM karty vložené do centrální jednotky systému 2N® Lift8.

Varování

 • Funkce SMS konfigurace je podporována pouze za předpokladu, že je centrální jednotka osazena GSM (918650E 2N® Lift8 Modul GSM) nebo UMTS (918651E 2N® Lift8 Modul UMTS) modulem.
 • Tuto funkci není možné využívat v případě PSTN (918652E 2N® Lift8 Modul PSTN) nebo VoIP (918653E 2N® Lift8 Modul VoIP) varianty!

Upozornění

 • SMS odesílaná do 2N® Lift8 musí vždy splňovat všechny podmínky uvedené níže. V opačném případě bude SMS ignorována a změny nebudou provedeny.

Popis funkce

2N® Lift8 je možné konfigurovat pomocí SMS zpráv. Tyto SMS zprávy odešlete na číslo SIM karty vložené do centrální jednotky. Při použití této funkce je třeba dbát na správnost zadávaných parametrů. Pokud nebude souhlasit některý parametr zprávy, nebude SMS zpracována a bude odeslána chybová odpověď.

Varování

Každá konfigurační SMS musí splňovat následující parametry!

 • Název zařízení "L8"
 • Příkaz ve správném formátu (CNF, RESET, apod.)
 • Servisní heslo dané centrální jednotky
 • Parametry ve správném tvaru (viz parametry jednotlivých příkazů)
 • Jednotlivé parametry oddělené mezerou

Poznámka

Maximální délka příkazové SMS zprávy.

 • Moderní GSM zařízení podporují možnost dlouhých SMS zpráv, což je vlastně několik normálních zpráv, které se tváří jako jedna. Běžná SMS může mít velikost maximálně 160 znaků. Tato velikost je dána standardem GSM, který stanovuje, že pro text SMS je povoleno celkem 1120 bitů na jednu SMS, což je 140 bytů. Jelikož se standardně používá 7 bitové kódování, dojde k úspoře 20 znaků na 140 bytech. Proto tedy 160 znaků. Jako znaková sada se používá GSM 03.38. Pro znaky, které nejsou obsaženy ve standardu ASCII (znaky s diakritikou), se používá 16 bitové kódování UCS-2. V takovém případě se do jedné zprávy vejde pouze 70 znaků. Informace o jednotlivých fragmentech dlouhé SMS se zapisují do hlavičky UDH (User Data Header), proto je délka jednoho fragmentu omezena na 153 znaků při 7 bitovém kódování. Dlouhé SMS se mohou skládat v principu z maximálně 255 fragmentů, mobilní zařízení v praxi však podporují zhruba 6-8 fragmentů.
 • Z toho jednoduše vypočítáme, že maximální délka zprávy může být 918–1224 znaků dle použitého zařízení, za použití 7 bitového kódování. Výpočet pro znakovou sadu UCS-2 by byl obdobný.

Základní nastavení příkazem CNF

Pomocí konfigurační SMS lze nastavit všechny parametry 2N® Lift8 Centrální jednotky. Oproti nastavení přes programovací menu, lze nastavovat i parametry vyžadující zadání stringu (slova, IP adresy, apod...). Každá konfigurační SMS zpráva musí obsahovat Následující části. Hlavičku "L8" pro jednoznačnou identifikaci, že chceme konfigurovat 2N® Lift8 centrální jednotku. Dále pak příkaz "CNF", který označuje funkci, kterou chceme provést. V tomto případě konfigurace. Dalším parametrem je platné servisní heslo. Toto heslo je defaultně nastaveno na "12345". Nyní je již možné vkládat do SMS data pro  nastavení centrální jednotky. Data se vkládají ve formátu "parametr=hodnota". Syntaxe zprávy je následující.

<hlavička> <CNF> <servisní heslo> <par1>=<val1> <par2>=<val2>

Hotová SMS potom může vypadat takto:

L8 CNF 12345 011=734523352 941=99 012=602874321 914=105 111=5 112=1

V případě, že je vše provedeno korektně, obdržíte potvrzující SMS ve tvaru:

L8 CNF OK

Tip

 • Je možné, že v průběhu nastavování parametrů dojde k restartu sběrnice případně GSM/UMTS modulu. To je běžný projev nastavených nových parametrů. Potvrzující zpráva o nastavení je v takovém případě odesílána až po opětovném přihlášení do sítě.

Upozornění

 • Pro nastavení SMS zprávou platí stejná pravidla a omezení parametrů jako při nastavování pomocí aplikace nebo telefonu (maximální délka, rozsah hodnot, omezení pouze na číslice, apod...). Jestliže nebude dodrženo některé z těchto omezení, 2N® Lift8 parametry nenastaví a odešle chybovou SMS upozorňující na nesprávný parametr.

Nastavení tovární konfigurace

Centrální jednotce je možné na dálku nastavit výchozí konfiguraci z výroby. Slouží k tomu příkaz DEF. Po přijetí tohoto příkazu dojde k okamžitému nastavení továrních hodnot. Syntaxe zprávy je následující:

<hlavička> <DEF> <servisní heslo>

Hotová SMS potom může vypadat takto: 

L8 DEF 12345

V případě, že je vše provedeno korektně, obdržíte potvrzující SMS ve tvaru:

L8 DEF OK

Příkaz RESET

Centrální jednotku je možné restartovat na dálku. Slouží k tomu příkaz RST. Po přijetí tohoto příkazu dojde k okamžitému restartu centrální jednotky. Potvrzovací SMS je zaslána před restartem centrální jednotky. Syntaxe zprávy je následující:

<hlavička> <RST> <servisní heslo>

Hotová SMS potom může vypadat takto:

L8 RST 12345

V případě, že je vše provedeno korektně, obdržíte potvrzující SMS ve tvaru:

L8 RST OK

Příkaz pro změnu profilu

2N® Lift8 má z výroby nastavené profilové konfigurace podle specifikací zákazníka. K jejich aktivaci slouží příkaz SET. Po přijetí tohoto příkazu dojde k okamžitému nastavení zvoleného profilu a odešle se potvrzovací SMS zpráva, že vše proběhlo v pořádku. Syntaxe zprávy je následující:

 <hlavička> <SET> <servisní heslo> <číslo profilu> 

Hotová SMS potom může vypadat takto: 

 L8 SET 12345 4

V případě, že je vše provedeno korektně, obdržíte potvrzující SMS ve tvaru:

 L8 SET OK

Chybové odpovědi

V případě, že je v konfigurační SMS chyba nebo došlo k chybě během zpracování příkazů, 2N® Lift8 vás na tuto chybu upozorní chybovou odpovědí. Pokud Centrální jednotka takovou odpověď vygenerovala, příkaz nebyl proveden! 

2N® Lift8 odesílá chybové odpovědi do té doby, dokud nejsou v pořádku všechny parametry konfigurační SMS. Až když vše souhlasí, je možné příkaz provést.
Je možné se setkat s následujícími chybami:

L8 ERR Neznámý příkaz – Byl zadán neznámý příkaz. Jsou povoleny pouze tyto příkazy (CNF, RESET).

L8 ERR Neplatná zpráva – Přijatá SMS není v platném formátu. Pravděpodobně chybí úvodní hlavička L8.

L8 ERR Neplatná syntaxe – V přijaté SMS se vyskytuje chyba syntaxe. Pravděpodobně je nesprávné pořadí hesla a příkazu nebo se na konci vyskytuje přebytečný text.

L8 ERR Neplatné heslo  – Není vyplněn řetězec "Servisní heslo" nebo zadané heslo není správné.

L8 ERR Neplatný parameter(y) – Některý zadaný parametr příkazu neodpovídá parametrům centrální jednotky nebo hodnota parametru je mimo povolenou mez.

Poznámka

 • Lokalizace jazyka odpovědní SMS se přebírá dle nahraného hlasového menu. 
 • Zatím existují texty pro cs, en; slovenština používá také cs, ostatní jazyky en.