6.1 Telefonování

Postup sestavování odchozího a příchozího hovoru je pro názornost popsán pro připojený analogový telefon. Při spojení 2N® EasyGate IP s pobočkovou ústřednou je princip stejný, jen je třeba správně naprogramovat náběh hovorů do sítě na linku s 2N® EasyGate IP

Odchozí hovor

  1. Vyvěste telefon, uslyšíte oznamovací tón a kontrolka „Linka" začne blikat.
  2. Volte číslo účastníka. Během volby nesmí prodleva mezi číslicemi být delší než 5 s (programovatelný parametr). Po uplynutí této doby se číslo považuje za kompletní a je voleno do GSM sítě.
  3. Po odvolení poslední číslice následuje krátká prodleva, 2N® EasyGate IP očekává další případnou volbu, následuje signalizace konce volby a vlastní sestavování spojení.
  4. Pokud je volaný účastník dostupný, uslyšíte vyzváněcí tón. Při obsazení volaného účastníka uslyšíte tón obsazovací nebo některé z hlášení provozovatele GSM sítě.
  5. Při vyzvednutí hovoru volaným účastníkem je navázán hovor. Kontrolka „Linka" trvale svítí po celou dobu hovoru.
  6. Hovor ukončíte zavěšením telefonu. Kontrolka „Linka" zhasne. Pokud zavěsí první volaný účastník, uslyšíte ve sluchátku obsazovací tón, zavěste telefon.

Příchozí hovor

  1. Příchozí hovor je signalizován vyzváněním telefonu. Kontrolka „Linka" během vyzvánění bliká. 
  2. Vyvěste telefon, tím je navázán hovor. Kontrolka „Linka" trvale svítí po celou dobu hovoru.
  3. Hovor ukončíte zavěšením telefonu. Kontrolka „Linka" zhasne. Pokud zavěsí první volaný účastník, uslyšíte ve sluchátku obsazovací tón, zavěste telefon.

Automatické volání ("babycall")

Pokud je naprogramován babycall, je od vyzvednutí telefonu odpočítáván naprogramovaný čas. Pokud do vypršení tohoto času nezačnete s volbou, začne se automaticky sestavovat hovor na přednastavené číslo – od tohoto okamžiku je chování 2N® EasyGate IP shodné jako po ukončení volby při normálním odchozím hovoru. Jakákoliv volba během odpočítávání času pro baby call tuto funkci ruší a je uskutečněn normální odchozí hovor.