Mobility Extension - Jak jej nastavit v 2N® NetStar a v 2N® NetStar SW

Co je Mobility Extension?

Mobility Extension je rozšiřující funkce pobočkové ústředny Ateus Netstar, která umožňuje externím stanicím využívat i běžně nedostupné funkce a prakticky veškeré služby ústředny. Funkce Mobility Extension je úzce svázána s existencí externích stanic. Předtím, než začnete s vytvářením externích stanic a konfigurací jejich směrování, se ujistěte, zda a pro kolik externích stanic máte platnou licenci. To lze ověřit v menu Globální data – Licence. Zde naleznete v pravé dolní části obrazovky tabulky licencí. V řádku označeném „Uživatel služby Mobility Extension" pak již vidíte počet vlastněných licencí (třetí sloupec) a také počet licencí požadovaných ústřednou (poslední sloupec). Do posledního sloupce se promítají nejen vytvořené externí stanice, ale také parametr „Přenos" na záložce „Vlastnosti" na úrovni stanice a uživatele. Pokud tento parametr nastavíte na „Ano", pak je u stanice vyžadována jedna licence a u uživatele tolik licencí, kolik má stanic (externí stanice se počítá jen jednou).

Založení externí stanice

Externí stanici lze vytvořit v zásadě třemi způsoby. Prvním z nich je vytvoření při zakládání uživatele. Tuto situaci vystihuje Obrázek 1 – Vytvoření externí stanice při zakládání uživatele. Tímto způsobem může být uživateli vytvořena externí stanice GSM nebo VTS. V části GSM se konfiguruje klasická GSM stanice (mobilní telefon), kdežto v části VTS je to pak běžná pevná linka uživatele ve veřejné síti. U GSM externí stanice se automaticky za jméno přidává text GSM a u VTS externích stanic pak text VTS. Pokud budete chtít na mobilní telefon externí stanice přeposílat SMS zprávy doručené uživateli, je nutné zaškrtnout volbu „Přeposílat SMS". Samotná konfigurace směrování SMS je popsána dále v textu.

Obrázek 1 Vytvoření externí stanice při zakládání uživatele

Druhým způsobem je vytvoření samotné externí stanice a její následné přiřazení k danému uživateli (ani externí stanice nemůže existovat bez svého uživatele). To lze provést v menu Uživatelé – Stanice – Externí , kde přes kontextové menu zvolíte přidat stanici a po vyplnění jména a čísla, přiřazení k uživateli a případně zaškrtnutí volby pro přeposílání SMS potvrdíte přidání stanice tlačítkem OK.

 

Třetím a posledním způsobem je přidání externí stanice nad daným uživatelem. To lze provést v menu Uživatelé – Uživatelé & Skupiny, kde po výběru uživatele vyvoláte kontextovou nabídku a zvolíte Přidat stanici. V dialogovém okně vyplníte název stanice, číslo a případně povolíte přeposílání SMS. Situaci opět vystihuje Obrázek –  Dodatečné vytvoření externí stanice uživateli.

 

Po přidaní externí stanice a uložení konfigurace můžete na úrovni stanice v záložce Základní v sekci Potřebné licence ověřit, zda má tato externí stanice platnou licenci či nikoliv. Celkový počet licencí pro uživatele služby Mobility Extension je uveden v menu Globální data – Licence.


Konfigurace směrování příchozích hovorů s Mobility Extension

Co je třeba:

 1. externí stanice
 2. routování „Od portu"
 3. DISA provolba
 4. povolený přenos pro přidržení hovoru

Směrování příchozích hovorů externích stanic je spojeno s jejich rozpoznáním ihned po příchodu hovoru na jeden z portů ústředny Ateus Netstar. Rozpoznání je založeno na shodě CLIPu (identifikace volajícího) a jeho subtypu. Další směrování se již řídí nastavením na rozpoznané externí stanici (záložka „Routování" ve vlastnostech stanice). Tuto záložku zachycuje Obrázek 2 – Pohled na záložku „Routování" externí stanice.. Ke směrování příchozího hovoru se vztahuje položka nazvaná „Od portu". Ta je rozdělena na dvě sekce: „Normální" a „Pro služby a zaholdované". První jmenovaná nastavuje destinaci pro prvotní směrování příchozího hovoru, druhá je použita v případě přidržení hovoru či vstupu do služby, která nemá definovanou svou vlastní destinaci. Pro snazší pochopení je v příloze (Příloha 1) uveden vývojový diagram zpracování příchozího hovoru externí stanice.

Obrázek 2 Pohled na záložku „Routování" externí stanice


Podle obrázku Obrázek 2 – Pohled na záložku „Routování" externí stanice, jsou příchozí hovory z externí stanice směrovány do DISA provolby. Konkrétní nastavení DISA provolby ukazuje Obrázek 3 – Náhled na konfiguraci DISA provolby pro Mobility Extension. Při této konfiguraci je příchozí hovor směrován do routeru Default a následujících 10 sekund se čeká na volbu, která je detekována DTMF detektorem (jeho připnutí je podmíněno zaškrtnutím volby DTMF v dolní části). Pokud časový limit 10 sekund vyprší, aniž by byla detekována volba, je hovor dále směrován na stanici Operator.

Obrázek 3 Náhled na konfiguraci DISA provolby pro Mobility Extension

Router Default většinou uživateli umožňuje mnohem širší pole působnosti než výše zmiňovaný router Internal, jelikož je v propadové struktuře o jednu úroveň výše. Umožňuje tedy uživateli volání na vnitřní stanice, používání služeb a také volání do veřejných sítí. Omezení volání mezinárodních čísel lze provést například vřazením autorizačního routeru.

Pokud bychom chtěli odlišit práva jednotlivých externích stanic, lze jednoduše vytvořit několik DISA provoleb a routerů a každé skupině se shodnými právy pak v DISA provolbě přidělovat jiný router, který určí možnosti volajícího uživatele.

Po sestavení hovoru do ústředny ATEUS NetStar je možné jej kdykoliv přidržet. Aby byla tato funkce přístupná, je nutné ji povolit na některé z propadových úrovní. Povolení se provádí na záložce „ME" ve vlastnostech (Obrázek 4 – Běžná konfigurace záložky „ME" při povoleném přenosu voleb externí stanice.). Flash pattern slouží pro přidržení hovoru a pro přepínání mezi aktivními hovory. Disconnect pattern slouží pro ukončení jednoho ze dvou aktivních hovorů a pro návrat k druhému. Délka paternu uvádí možnou prodlevu mezi zadáním jednotlivých znaků jednoho patternu (doba mezi stiskem 7 a stiskem *). Pokud je prodleva delší než nastavená délka, pak je zadaný pattern vyhodnocen jako neplatný.

Obrázek 4 Běžná konfigurace záložky „ME" při povoleném přenosu voleb externí stanice

Konfigurace směrování odchozích hovorů s Mobility Extension

Co je třeba:

 1. externí stanice
 2. routování „Bez portu"
 3. routování „Od portu"
 4. svazek přenašečů
 5. povolený přenos pro přidržení

Směrování odchozích hovorů na externí stanici je závislé především na konfiguraci této stanice a na způsobu, jakým je na ni voláno. V zásadě lze na externí stanici volat dvěma způsoby. Prvním z nich je volání čísla, které je následně směrováno na danou externí stanici. Druhým způsobem je pak volání na uživatele této stanice. V tomto případě je však potřeba nezaškrtnout volbu „Nezvoň při volání na uživatele" na záložce „Základní" u stanice jak ukazuje Obrázek 5 – Část konfigurace externí stanice s číslem využitým pro routování.

Obrázek 5 Část konfigurace externí stanice s číslem využitým pro routování


Přenašeč, přes který bude dále sestavování hovoru probíhat, určuje nastavení směrování „Bez portu" v záložce „Routování" ve vlastnostech stanice (případně typu stanice při použití hromadné konfigurace propadem). Obrázek 2 – Pohled na záložku „Routování" externí stanice, ukazuje vhodné řešení směrování odchozího hovoru externí stanice. Začleněním svazku GSM přenašečů do routování „Bez portu" se snižuje pravděpodobnost odmítnutí volání na danou externí stanici při momentálním obsazení jednoho GSM portu.

Jedno z možných nastavení svazku ukazuje Obrázek 6 – Typická konfigurace svazku GSM přenašečů pro odchozí routování externí stanice.. Zvolená cyklická alokační strategie znamená, že při prvním pokusu o volání na některou z externích stanic, která má v routování „Bez portu" nastaven tento svazek, se bude směrovat na první řádek svazku, tedy na přenašeč GSM 1. Při dalším volání pak na přenašeč GSM 2, následně na přenašeč GSM 3 a při dalším sestavování hovoru se opět přechází na přenašeč GSM 1. V případě, že bude ve chvíli routování daný přenašeč obsazen, přechází se automaticky na řádek další. To je zajištěno zaškrtnutou volbou „Na další destinaci pokud je volaný obsazen". V případě, že jsou všechny přenašeče obsazeny, může být hovor směrován do Default destinace, která slouží coby záložní cesta.
Další vhodnou strategií svazku pro tento případ může být strategie „Dle kreditu". Ta je určena pro svazky s přenašeči, které využívají sledování kreditu. Příchozí hovor je směrován na přenašeč svazku, který má aktuálně k dispozici nejvyšší počet volných minut. Pokud má více řádků stejný počet volných minut, je respektováno pořadí řádků ve svazku. Pokud je objekt tohoto řádku obsazen nebo nedostupný, směruje se hovor na další řádek, nebo je ukončen.

Obrázek 6 Typická konfigurace svazku GSM přenašečů pro odchozí routování externí stanice


*** Zkontrolujte, jaký formát odchozího CLIPu od Vás očekává poskytovatel telefonního připojení. Poskytovatel zpravidla očekává číslo z rozsahu, který má přidělen k dané destinaci. Z tohoto důvodu je třeba se při volání na ME stanici jevit jako číslo z lokálního rozsahu. Tento formát lze upravit v Menu Uživatelé- Vlastnosti - Zákazník - Zapnutí - Facility

 Pro danou úroveň povoluje či zakazuje odesílání Facility nebo Redirecting při přesměrovaném hovoru. Pokud má uživatel, který má nastavené přesměrování na destinaci mimo 2N® NetStar, volbu povolenu, vloží se do Facility nebo Redirecting číslo tohoto uživatele.

Konfigurace SMS při žádné odpovědi (SMS at no Answer)

Co je třeba:

 1. externí stanice
 2. nastavení v záložce „SMS při neodpovídá" ve Vlastnostech

Tyto SMS slouží pro informaci o zmeškaných voláních. Podmínkou pro jejich odesílání je správná konfigurace záložky „SMS při neodpovídá" v záložce „Vlastnosti" na jedné z propadových úrovní. Typické nastavení ukazuje Obrázek 7 – Typické nastavení záložky pro odesílání SMS at no answer.. Zde je také vidět, že se konfigurace dělí na dvě části. První představuje konfiguraci pro SMS odesílané ústřednou oponentovi při nepřijetí, či odmítnutí hovoru iniciovaného vnitřní nebo externí stanicí ústředny s tímto nastavením. Druhá část konfigurace pak slouží pro upozornění na zmeškaný, či odmítnutý hovor externí stanice od ústředny, který byl iniciován přes GSM síť.

Jednotlivé zprávy je možné povolit či zakázat a dále lze nastavit minimální dobu zvonění, po které je SMS odeslána, není-li hovor protistranou přijat. Obě části nastavení SMS mohou být aktivní najednou, jak ukazuje Obrázek 8. Pokud by měly být v jeden okamžik odeslány obě tyto zprávy, má přednost zpráva pro posílání SMS při nepřijatém hovoru v příchozím směru (první část konfigurace). SMS je odeslána přes zvolenou destinaci, kterou typicky bývá GSM přenašeč nebo svazek GSM přenašečů. Pokud nastavíte jako destinaci Origin, je SMS odeslána přímo přes přenašeč (GSM), přes který byl veden neúspěšný pokus o volání.
Velice užitečná je možnost použití řetězců %n a %c, které slouží k identifikaci volajícího. Řetězec %c zajišťuje vložení čísla volajícího (CLIP) a řetězec %n pak jeho jména, tak jak je uvedeno v příslušném telefonním seznamu.

Obrázek 7 Typické nastavení záložky pro odesílání SMS at no answer

Konfigurace odchozích SMS na externí stanice

Co je třeba:

 1. externí stanice
 2. routování zpráv „Bez portu"

Směrování odchozích SMS se v pobočkové ústředně Netstar řídí nastavením záložky „Routování zpráv" v záložce „Vlastnosti" na jedné z propadových úrovní (nejčastěji Skupina, Uživatel nebo Stanice). Tuto záložku spolu s jejím typickým nastavením ukazuje Obrázek 8 – Pohled na typické nastavení záložky „Routování zpráv" u uživatele s externí stanicí.. Pro směrování či přeposílání SMS na externí stanici je určena část konfigurace označená jako „Bez portu". Zde je nastaven konkrétní přenašeč, přes který bude SMS odeslána na routovací číslo externí stanice, ale může zde být také svazek přenašečů.

Obrázek 8 Pohled na typické nastavení záložky „Routování zpráv" u uživatele s externí stanicí

Podmínkou pro správnou funkci odesílání SMS na externí stanici je již zmiňované zaškrtnutí volby „Přeposílat zprávu" v její konfiguraci (záložka Základní). Vývojový diagram odeslání SMS na externí stanici uvádí Příloha 3. Postup přeposílání SMS přijaté uživatelem na externí stanici pak uvádí Příloha 4.

Přílohy


Obrázek: Vývojový diagram procesů při příchozím hovoru externí stanice

Obrázek: Vývojový diagram procesů při odchozím hovoru na externí stanici

Obrázek: Vývojový diagram procesů pro odeslání SMS na externí stanici

Obrázek: Vývojový diagram procesů pro přeposlání SMS na externí stanici