4. Signalizace provozních stavů

2N IP interkomy signalizují pomocí zvukových hlášení změny a přechody mezi různými provozními stavy. Pro každý typ změny stavu existuje jiný typ hlášení. Seznam jednotlivých hlášení je uveden v následující tabulce:

  • Signalizaci některých z níže uvedených stavů je možné upravit, viz kapitola Uživatelské zvuky.

Tóny

Význam

Signalizace potvrzení prodloužení hovoru
2N IP interkom má z důvodu ochrany proti zablokování nastavenu maximální délku hovoru, viz kap. Různé.

Vnitřní aplikace spuštěna
Po zapnutí napájení nebo po restartu 2N IP interkomu je zahájen start vnitřní aplikace 2N IP interkomu. Úspěšný start vnitřní aplikace je signalizován touto tónovou kombinací.

Připojeno do lokální sítě, obdržena IP adresa
Po startu vnitřní aplikace se 2N IP interkom přihlašuje do lokální sítě. Úspěšné přihlášení do lokální sítě je signalizováno touto tónovou kombinací.

Odpojeno od lokální sítě, IP adresa ztracena
V případě, že dojde k odpojení UTP kabelu z interkomu 2N IP, je tento stav signalizován touto tónovou kombinací.

Neplatné telefonní číslo nebo neplatný kód pro sepnutí spínače
2N IP interkomy umožňují pomocí klávesnice přímo volit telefonní číslo pobočky nebo zadávat kód pro otevření dveří. Pokud je kód neplatný, je tento stav signalizován touto tónovou kombinací.

Uvedení síťových parametrů do výchozího stavu
Po zapnutí napájení je nastaven časový limit 30 sekund pro zadání kódu uvedení síťových parametrů do výchozího stavu. Uvedení síťových parametrů do výchozího stavu je popsáno v kap. Konfigurace zařízení v konkrétním Instalačním manuálu 2N IP interkomu.

Signalizace blížícího se konce hovoru
2N IP interkomy umožňují nastavit časový limit, po jehož uplynutí je hovor ukončen. Hovor lze prodloužit stisknutím klávesy z VoIP telefonu. Časový limit je nastaven z důvodu ochrany před zablokováním hovoru.

Spojený hovor při volání z VoIP telefonu na 2N IP interkom
Při volání z VoIP telefonu na interkomy 2N IP je přehrán krátký tón za účelem signalizace propojení hovoru.