2.2 Splitter

Popis

Splitter slouží k rozšíření instalace tam, kde je zapotřebí propojit komunikační jednotky z více šachet než z jedné (pro instalaci v jedné šachtě lze připojit komunikační jednotky přímo na centrální jednotku). Na centrální jednotku je připojen 6 vodiči (napájení, audio, data). Hlásky (audio jednotky) jsou ke splitteru připojeny pomocí dvoudrátové sběrnice.

Splitter navíc obsahuje spínací/rozpínací kontakt pro funkci blokování výtahu. Splitterů může být maximálně 7 (podle počtu výtahových šachet).

Každý splitter se musí nastavit na jinou adresu (číslo výtahové šachty), aby systém fungoval. Adresa se nastavuje 2–8 (výtahová šachta 2–8). Adresa 1 je centrální jednotka.

Splittery se zapojují sériově, tedy za sebou. Není možné je připojovat paralelně. Systém Lift8 by byl nestabilní. Na posledním splitteru nebo IO modulu (nejdále od centrální jednotky) se zapojí zakončovací odpor (jumper).

Upozornění - upgrade

 • Pro upgrade verze 1.x.x na 2.x.x musíte splittery nastavit pouze na liché adresy (číslo výtahu/šachty). U sudých adres se upgrade neprovede (př.: Nejprve se provede upgrade splitterů s lichými adresami. Poté tyto splittery odpojíte a splittery se sudými adresami změníte na liché. Po upgradu je změníte zpět na sudé.).
 • Při probíhajícím upgradu bliká zelená a červená dioda (OK a ERR).

Upozornění

 • Lokální napájení zatím není podporováno.

El. instalace

Připojení na hlavní sběrnici

Z konektoru hlavní sběrnice vytáhněte násuvnou svorkovnici a připojte šestici vodičů od CJ. Musí se dodržet polarita (napájení + -, audio + -, data + - ), viz potisk na krytu splitteru.

Hlavní sběrnice
1 … Napájení hlavní sběrnice +
2 … Napájení hlavní sběrnice -
3 … Audio hlavní sběrnice +
4 … Audio hlavní sběrnice -
5 … Data hlavní sběrnice +
6 … Data hlavní sběrnice -

Varování

 • Je potřeba dodržet polaritu zapojení. Jinak systém Lift8 nebude správně fungovat.

Zapojení sběrnice mezi hláskami a splitterem

Splitter s hláskami propojíte pomocí dvoudrátové sběrnice. Musíme dodržet polaritu.

Sběrnice audio jednotek
1... Sběrnice pro hlásky +
2... Sběrnice pro hlásky –

Nastavení adresy

Adresu splitteru pro daný výtah nastavíte pomocí 10-polohového přepínače 0–9 (viz obr.). 

Výtah 2–8 nastavíme jako 2–8 (např. pro výtah 5 nastavíte přepínač do polohy 5).

Varování

 • Nenastavujte adresu splittru na 0, 1 a 9 jinak systém hlásí chybu.
 • Adresa 1 je použita centrální jednotkou.

Připojení hlásek

Na každý splitter je možné připojit až 5 hlásek. Jelikož splitter má pouze 3 svorkovnice pro připojení audio jednotek, tak 1–2 hlásky zapojíme paralelně.

Z konektorů pro audio jednotky vytáhneme násuvnou svorkovnici a připojíme dvoudrát. Musíme dodržet polaritu, jinak připojené hlásky nebudou fungovat. Polarita připojení je vyobrazena na potisku splitteru i hlásky.

Požadavky

 • Na jednu svorkovnici připojte maximálně 2 hlásky.
 • Při použití vícežilových kabelů použijte vždy dvojici vodičů, které patří k sobě – tzv. pár. V běžných kabelech typu UTP jsou párové vodiče vzájemně zkroucené.
 • Při vedení speciálními kabely (ke kabině) použijte sousední vodiče a zajistěte, aby nejbližší okolní vodiče nebyly zdrojem rušení (např. silové vodiče, videosignál apod.).

Doporučení

 • Sběrnici neveďte v těsné blízkosti silových vodičů, zejména dlouhé úseky.
 • Sběrnici je možno větvit, zejména pokud se tím zkrátí celková délka všech úseků.

Bezpečnost

 • Sběrnice je elektricky oddělena od obvodů telefonní linky podle požadavků EN60950 a vyskytuje se na ní pouze malé napětí, které nemůže způsobit úraz elektrickým proudem.

Připojení blokování funkce výtahu

Blokování pracuje tak, že se kontakt rozepne při poruše telefonní linky (PSTN, GSM, UMTS , VoIP), nebo jsou-li akumulátory L8 téměř vybité. Kontakt připojte na příslušný vstup řídící elektroniky výtahu nebo skupiny výtahů. Řídící elektronika musí zajistit, aby po rozpojení kontaktu výtahy, které jsou v provozu, dojely do nejbližší stanice a otevřely dveře. 

Upozornění

 • Tato funkce může být povinná, což závisí na předpisech, které platí v dané zemi, a na době, kdy instalaci provádíte.

Zakončovací odpor

Upozornění

 • Mezi připojením hlavní sběrnice a nastavením čísla výtahu je 3pinový jumper pro nastavení zakončovacího odporu.
 • Jumper se zapojí na první a poslední zařízení (CJ, splitter nebo IO modul) připojené na sběrnici. Bližší informace k osazování zakončovacích odporů získáte v kapitole věnující se centrální jednotce.
 • Jumper na zakončovacím odporu je z výroby nastaven v poloze vypnuto.

Zakončovací odpor v poloze zapnuto

 

Přehled typů montáže

Přehled typů montáže a seznam potřebných komponent naleznete níže. Zařízení instalujte pouze do prostředí, kde nehrozí zatečení nebo kondenzace vody.


Montáž na zeď

Pro montáž na zeď použijte hmoždinky a vhodné šrouby (nejsou součástí balení). Zařízení zavěste na zeď, využijte k tomu připravené otvory na dně krytu zařízení.

Montáž na zeď

Montáž na DIN lištu

Zařízení je možné přimontovat na standardní DIN lištu TS 35. Minimální doporučená délka DIN lišty je 14 cm.

Montáž na DIN lištu

Upozornění

 • Záruka se nevztahuje na poruchy a závady výrobku vzniklé v důsledku jeho nesprávné montáže (v rozporu s těmito instrukcemi).
 • Při nedodržení montážního postupu hrozí zatečení vody a zničení elektroniky. Obvody splitteru jsou trvale pod napětím, při zatečení vody dochází k elektrochemické reakci. U takto zničeného výrobku nelze uplatnit záruku!