3.3 Vstupní a výstupní obvody

V této kapitole je uvedeno, jakými vstupními a výstupními obvody je 2N® SmartCom PRO vybavený. Jejich základní použití, ovládání a umístění na přístroji. 

Tip

 • Pro snazší a rychlejší připojení je 2N® SmartCom PRO vybaven spolehlivými svorkami.
 • Kompletní seznam AT příkazů naleznete v kapitole 6.

Vstupní obvody

2N® SmartCom PRO je vybaven třemi vstupy, které jsou vzájemně galvanicky spojené s referenčním bodem GND (mají společnou zem). Při jejich využití nezapomeňte dodržet předepsané parametry, uvedené v základních technických parametrech na konci tohoto dokumentu.

Vstupní obvody mohou pracovat ve třech režimech. V závislosti na nastavení lze měřit napětí, proud nebo detekovat logické úrovně.

Na obrázcích níže je vidět, kde naleznete jumpery pro přenastavení mezi proudovým, napěťovým a S0 vstupem. Aby bylo možné dostat se k jumperům na DPS, je potřeba povolit šrouby a odklopit víčko krabičky. Nastavení jednotlivých režimů je potom na obrázku níže.

Upozornění

 • Před otevřením krytu vždy zcela odpojte 2N® SmartCom PRO od napájení. Při manipulaci s jumpery pod napětím hrozí zničení zařízení!

Nastavení propojek

 

Měření napětí

Napětí lze měřit v rozsahu 0–10 V DC. Když chcete použít toto měření, je nutné překontrolovat správné nastavení propojek (jumperů) uvnitř 2N® SmartCom PRO. Potřebné nastavení je vidět na obrázku výše. K odečítání a kalibraci použijte AT příkazy uvedené níže.

 

Měření proudu

Elektrický proud lze měřit v rozsahu 4–20 mA. Když chcete použít toto měření, je nutné překontrolovat správné nastavení propojek (jumperů) uvnitř 2N® SmartCom PRO. Potřebné nastavení je vidět na obrázku výše. K odečítání a kalibraci použijte AT příkazy uvedené níže. Tyto příkazy ovládají vstupní obvody, nastavují kalibraci a provádí měření. Ukázka je pro ADC obvod 1 (scadc1), chcete li odečítat obvod 2, vložte do příkazu místo jedničky dvojku (scadc2).

at^scadc1="get_value"
 • Provede měření na daném rozhraní a odešle naměřenou kalibrovanou hodnotu.
at^scadc1="adc_value"
 • Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.
at^scadc1="calib_min"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc1="calib_max"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc1="threshold_low",1200
 • Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090. 
at^scadc1="threshold_high",3250
 • Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090.
at^scadc1="save"
 • Uloží provedené změny.


Sledování logických úrovní

V případě, že chcete sledovat logické úrovně, je možné tak činit jak u napěťových signálů, tak proudových. Je zapotřebí použít jiné příkazy nežli pro klasické měření a nadefinovat rozhodovací úrovně. Potom už je možné opět pomocí AT příkazů odečítat hodnoty na vstupních obvodech.

at^scdin1="get_value"
 • Provede detekci logické úrovně na daném rozhraní a odešle hodnotu 1/0.
at^scdin1="calib_min"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty. 
at^scdin1="calib_max"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnot
at^scdin1="threshold_low",1400
 • Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090. 
at^scdin1="threshold_high",3450
 • Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090.
at^scdin1="save"
 • Uloží provedené změny


Počítání pulsů na S0 vstupech

Pro počítání pulsů na S0 vstupech je třeba mít správně nastaveny jumpery. Jejich nastavení je vidět na obrázku níže. S0 vstup má potom vlastní napájení a je možné připojit ho rovnou na kontakty spínače nebo relé. Počítadlo je defaultně vypnuté a je třeba ho zapnout pomocí AT příkazů uvedených níže. Tyto příkazy slouží k nastavení a vyčítání stavů počítadel pulsů na S0 vstupech. Je-li to třeba, můžete zvýšit odolnost S0 sběrnice proti rušení, připojením PullUp napětí ze zdroje napájení nebo z vnitřního 3V6 zdroje.

at^scpulse1="state"
 • Příkaz slouží pro zjištění aktuálního stavu počítadel na vstupu 1.
  • COUNTING – aktuálně probíhá počítání.
  • STOPPED – počítání je zastaveno.
at^scpulse1="get_value"
 • Provede vyčtení stavu počitadla.
at^scpulse1="set_value",100
 • Nastaví počet pulsů počítadla pro případ, že nechcete počítat od nuly. V tomto případě se nastaví hodnota „100". Lze nastavit v rozmezí 0–4294967295.
 at^scpulse1="stimer",60
 • Nastaví, jak často se hodnota počítadla ukládá do paměti EEPROM. Nastavuje se v sekundách. Lze nastavit v rozmezí 5–10000 s.
at^scpulse1="start"
 • Zapne počítání na vstupu jedna.
at^scpulse1="stop"
 • Vypne počítání na vstupu jedna. 
at^scpulse1="clear"
 • Vynuluje počítadlo na vstupu jedna.
at^scpulse1="save"
 • Manuální uložení hodnoty počítadla do EEPROM.


Výstupní obvody

2N® SmartCom PRO je vybaven dvěma reléovými výstupy. Ty lze využít k zapnutí nebo vypnutí různých spotřebičů. V závislosti na výkonu s použitím stykače nebo jako obvody pro ovládání signalizace a podobně. Při jejich využití nezapomeňte dodržet předepsané parametry, uvedené v základních technických parametrech na konci tohoto dokumentu.

Oba reléové výstupy lze ovládat pomocí AT příkazů z CMD módu rozhraní RS 232, přes vzdálené GPRS připojení na IP adresu SIM karty nebo pomocí SMS zprávy. Příslušné AT příkazy jsou popsány v kapitole 4.2, více o SMS konfiguraci naleznete pak v kapitole 5.

Upozornění

 • Pozor! – Platí, že ruční nastavení trvá do příští změny nebo vypnutí přístroje. 2N® SmartCom PRO si nativně nepamatuje nastavení relé a vrátí je do výchozích stavů.
 • V případě, že chcete, aby si 2N® SmartCom PRO zapamatoval stav nastavení relé, je potřeba nastavit parametr, který určuje polohu relé po startu, na hodnotu 2. 2N® SmartCom PRO si tak zapamatuje poslední polohu kontaktů před odpojením napájení. Více o této funkci naleznete v kapitolách věnovaných konfiguraci.

Reléové výstupy

Tyto příkazy slouží k ovládání reléových výstupů. Ukázka je pro relé jedna. Chcete-li použít relé dva, použijte stejné příkazy, ale pro screl2.

at^screl1?
 • Zjistí, v jakém stavu se nachází relé 1.
at^screl1=0
 • Přepne relé 1 do stavu rozepnuto.
at^screl1=0,0
 • Přepne relé 1 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze rozepnuto.
at^screl1=0,1
 • Přepne relé 1 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze sepnuto.
at^screl1=0,2
 • Přepne relé 1 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze, ve které se nacházelo před restartem.
at^screl1=1
 • Přepne relé 1 do stavu sepnuto.
at^screl1=1,0
 • Přepne relé 1 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze rozepnuto.
at^screl1=1,1
 • Přepne relé 1 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze sepnuto.
at^screl1=1,2
 • Přepne relé 1 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze, ve které se nacházelo před restartem. 

Rozhraní RS 232 a RS 485/M-Bus

Konektory obou rozhraní nalezneme na spodní straně 2N® SmartCom PRO. Viz kapitola 2.1. Pro RS 232 je použit devítipinový konektor D-Sub. Rozhraní RS 485 nebo M-Bus na se používá třípinová WAGO svorka. Ta je umístěna na spodním panelu vedle svorek napájení. Zapojení vodičů v tomto konektoru je vyznačeno na samolepce. Následující příkazy slouží pro nastavení parametrů RS 232 portu. Chcete-li nastavovat ostatní porty, postupujte stejnými příkazy. Jen změňte adresu portu. (scport2)

at^scport1="baudrate",9600
 • Nastaví baudovou rychlost na 9600 bd/s.
  • Defaultní hodnota rychlosti je 115200 bd/s.
at^scport1="baudrate",230400
 • Nastaví baudovou rychlost na 230400 bd/s.
  • Baudrate lze nastavovat ve standardních krocích od 110–230400.
at^scport1="data_bits",8
 • Nastaví počet datových bitů na 8. 
  • Možnosti nastavení 5–8.
at^scport1="stop_bits",2
 • Nastaví počet stop bitů na 2. 
  • Možnosti nastavení 1–2. 
at^scport1="parity",2
 • Nastaví typ paritního zabezpečení. 
  • 0 – žádná
  • 1 – sudá
  • 2 – lichá
  • 3 – konstantní 1
  • 4 – konstantní 0
at^scport1="flowcontrol",1
 • Nastaví typ řízení toku. 
  • 0 – žádné řízení toku
  • 1 – hardwarové řízení toku
at^scport1="save"
 • Uloží provedené změny.
at^scport1="restart"
 • Provede restart rozhraní.
at^scport1="srestart"
 • Uloží provedené změny a provede restart rozhraní.