3.3 Směrování hovorů

Při volání z VoIP portu do GSM/UMTS sítě jsou volání směrována dle tabulky LCR (Least Cost Routing) na libovolný GSM/UMTS port. Pokud je odchozí volání směrováno přes port, který je již obsazen, dojde k automatickému zkoušení dalších dostupných portů (záleží na konfiguraci) a v případě, že není volný žádný povolených odchozích portů, je odchozí volání odmítnuto. 

Směrovací algoritmus rozlišuje druh odchozího volání, aktuální časový tarif, den v týdnu, případně volné minuty u GSM operátorů. Odchozí volání jsou poté směrována podle tohoto nastavení.

V případě příchozích volání z GSM sítě jsou hovory přímo směrovány na definovanou SIP adresu, nebo je aktivována tónová provolba (DISA). Dále je možno směrovat též podle CLIP (telefonní číslo) volajícího. Také je zde možnost využít služeb zpětného volání. 

2N® Mobility Extension

2N® Mobility Extension (ME) je funkce, která umožňuje používat Váš mobilní telefon stejně jako Váš SIP telefonní přístroj v kanceláři a umožní Vám využívat všechny funkce ústředny. 2N® Mobility Extension funguje tak, že pomocí brány 2N® VoiceBlue Next přiřadíte mobilnímu telefonnímu číslu účet se stejnými SIP parametry (ID/user/password), kterými je přihlášen Váš SIP telefonní přístroj v kanceláři k SIP proxy serveru. Po registraci tohoto účtu k SIP proxy serveru prostřednictvím brány 2N® VoiceBlue Next, funguje Váš mobilní telefonní přístroj jako 2N® Mobility Extension a od této chvíle můžete využívat výhody této služby popsané dále. 

Výhody této služby:

 • Nikdy nepropásnete důležitý hovor, jste vždy k zastižení
 • Možnost zasílání informačních SMS v případě zmeškaného hovoru
 • Služby přesměrování Vaší firemní ústředny máte na mobilu
 • Komfortní ovládání pomocí DTMF kódů
 • Plně automatická funkce, nemusíte provádět žádná složitá přesměrování
 • Funkční s libovolnou SIP proxy ústřednou
 • Instalace namísto jakéhokoli běžného VoIP telefonu
 • Volání na Váš mobil je zdarma nebo za mírný poplatek, v případě, že SIM karta v GSM bráně a SIM karta ve Vašem mobilním telefonu mají aktivovanou službu VPN u vašeho mobilního operátora.
 • Již si nemusíte dělat starosti s integrací nákladného systému DECT 


Modelová situace

Funkce „Follow me“

Obrázek 1: Funkce Follow me

 

Na obrázku 1 je znázorněno přesměrování hovorů v případě nepřítomnosti účastníka ve VoIP síti. Účastník A volá účastníka B, který má povolenu službu 2N® Mobility Extension s aktivní funkcí Follow me. Účastník B hovor ve VoIP síti nepřijímá, proto je hovor přesměrován přes bránu 2N® VoiceBlue Next  na jeho 2N® Mobility Extension

 

Funkce „SMS at no answer“

Služba 2N® Mobility Extension umožňuje v případě zmeškaného hovoru ve VoIP síti zaslat informační SMS. Tato funkce se nazývá SMS at no answer a je popsána na následujícím obrázku. Stejně jako přesměrování hovorů je možné pomocí DTMF volby aktivovat či deaktivovat službu zasílání SMS pro zmeškané hovory.

Obrázek 2: Funkce SMS at no answer

Na Obr. 2 je znázorněno zasíláni informačních SMS v případě nepřijetí příchozího hovoru. Účastník A volá účastníka B, který má povolenu službu Mobility extension s aktivovanými službami Follow me a SMS at no answer. Účastník B hovor ve VoIP síti nepřijímá, proto je hovor přesměrován na jeho mobilní telefon. Účastník B nepřijme hovor ani na 2N® Mobility Extension, a proto mu je z brány 2N® VoiceBlue Next zaslána SMS, že hovor od účastníka A byl zmeškán. 

 

Funkce „forwarding call“

Kromě přesměrování hovorů v nepřítomnosti umožňuje funkce 2N® Mobility Extension předávat hovory v rámci VoIP sítě, čímž přenáší služby SIP proxy do mobilního telefonu. Popis této funkce je znázorněn na Obr. 3.

Obrázek 3: Funkce forwading call

Na Obr. 3 hovoří účastník A s účastníkem B, který má povolenou službu 2N® Mobility Extension. Účastník A by chtěl být přepojen na účastníka C. Z toho důvodu účastník B provede přidržení hovoru s A (ve výchozím nastavení 7*), a poté vytočí číslo účastníka C a volbu ukončí příznakem konce volby (ve výchozím nastavení #). Tomu sdělí, že mu bude přepojovat hovor a zavěšením hovoru přepojí. Pokud nebude účastník C chtít hovořit s účastníkem A, účastník B hovor s C ukončí (ve výchozím nastavení 9#) a vrátí se zpět k hovoru s A. 

 

Funkce „Quick forwarding call“

Na Obr. 4 hovoří účastník A s účastníkem B, který má povolenou službu 2N® Mobility Extension. Účastník A by chtěl být přepojen na účastníka C. Účastník B chce provést přepojení hovoru, aniž by musel hovořit s účastníkem C. Proto účastník B nejdříve uvede hovor s A do režimu přidržení (ve výchozím nastavení 7*),poté zvolí příznak rychlého přepojení (výchozí hodnota #) a následně volí telefonní číslo účastníka C. Volbu ukončí příznakem konce volby (výchozí hodnota #). Poté co 2N® VoiceBlue Next obdrží příznak konce volby, ukončí hovor mezi A a B a pokusí se o sestavení hovory mezi účastníky A a C. Účastník A poté obdrží vyzváněcí tón.

Obrázek 4: Funkce Quick forwarding call

Správná konfigurace ME:

 • GSM bránu je třeba připojit k Vaší PBú/SIP proxy.
 • Zkontrolovat zda je správně zadán licenční klíč aktivující službu Mobility Extension.
 • V konfiguraci v sekci Gateway configuration / Mobility Extension vložit jednotlivé uživatele ME.
 • V konfiguraci v Gateway configuration / prefixes vložit prefix shodující se s mobilním číslem uživatele ME. 

Tabulka LCR

Tabulka LCR (Least Cost Routing) je hlavním nástrojem pro snížení telefonních účtů. Umožňuje nastavit směrování hovorů podle čísla volaného, a to v závislosti na denní době a dnu v týdnu. Ještě vyšších úspor je možné dosáhnout zadáním státních svátků do tabulky LCR, kdy bude docházet ke směrování hovorů jako ve dnech pracovního volna.

Aby směrování na základě předčíslí a LCR tabulky bylo funkční, je nejdříve nutné v menu Konfigurace zařízení / Seznam prefixů zadat do Tabulky prefixů předvolbu čísla volaného do GSM/UMTS sítě. Volané číslo musí dále splňovat podmínku počet číslic volby, která je nastavena defaultním počtem nebo případně zvlášť pro jednotlivé prefixy (s vyšší prioritou) v tabulce prefixů. Tabulka je procházena do první shody postupně od shora dolů.

Pro modifikaci čísla volaného do GSM/UMTS sítě, lze použít Tabulka nahrazených prefixů. Modifikace je následně v tabulce zobrazována jako "prefix"/"nahradit za" např. 99/+420. Tabulka nahrazených prefixů musí vždy obsahovat minimálně 1 záznam. Pokud nemá být prováděna žádná modifikace, je nutné aby tabulka obsahovala minimálně záznam "/" (znamenající žádná modifikace volaného čísla). Odebrané nebo přidané číslice v tabulce nahrazených prefixů nejsou započítávány do počtu číslic volby. Tabulka je procházena do první shody postupně od shora dolů.

Volitelným parametrem je Vlastní ID GSM sítě. Tento parametr je přiřazen každému LCR záznamu a je vhodné jej vyplňovat z důvodu přehlednosti LCR tabulky. V případě, že parametr není vyplněn, je seznam prezentován pouze číslem daného seznamu (1–8).

Poznámka

 • Počet číslic volby představuje minimální počet číslic volaného čísla. Pro úspěšný hovor je tedy nutné splnit podmínku, aby byl počet číslic volaného čísla roven nebo delší než počet číslic volby.
 • Do délky počtu číslic volby se nezapočítávají číslice odebrané nebo přidané v tabulce nahrazených prefixů.
 • Pokud má prefix v tabulce prefixů nastavený počet číslic volby, má toto nastavení vyšší prioritu než defaultní počet číslic volby.
 • Tabulka nahrazených prefixů musí vždy obsahovat minimálně 1 záznam. V případě, že se neprovádí modifikace musí obsahovat minimálně záznam "/".

Dále musí být v GSM bráně vložena SIM karta operátora, kterému odpovídá definovaná skupina. Přiřazení skupiny odchozích, ale i příchozích, volání je možné provést v menu Konfigurace zařízení / Přiřazení do GSM skupin.

Při sestavování spojení je tabulka LCR procházena postupně shora dolů. Každý řádek LCR tabulky má přiřazený Seznam prefixů, ve kterém se hledá shoda prefixu volaného čísla. V případě nalezení shody s prefixem sítě uvedeným v tabulce Seznam prefixů, je hovor směrován s parametry podle směrovací skupiny (v tabulce LCR označena jako Skupiny), které byly nastaveny v tabulce Konfigurace zařízení / GSM odchozí skupiny. Hovor bude spojen přes GSM modul, který byl GSM odchozí skupině přiřazen v tabulce Přiřazení do GSM skupin.

V případě obsazení zvoleného GSM/UMTS modulu je volání směrováno podle dalšího směrovacího pravidla uvedeného v tabulce Skupiny a definovaného tabulkou GSM odchozí skupiny. GSM odchozí skupina je opět přiřazena GSM modulu v tabulce Přiřazení do GSM skupin).

Tímto způsobem je postupováno ve zpracování řádku LCR dokud není nalezen volný GSM/UMTS modul, který by mohl volání obsloužit. V případě nenalezení vhodného GSM/UMTS modulu (GSM odchozí skupiny) je volání odmítnuto.

Routovací algoritmus odchozích volání

Routovací algoritmus odchozích volání do GSM/UMTS sítí je spuštěn v okamžiku, kdy SIP proxy nasměruje odchozí volání do 2N® VoiceBlue Next. Směrování odchozích hovorů přes 2N® VoiceBlue Next je prováděno dle následujících kroků:

 • Volající navolí účastnickou volbu, kterou SIP proxy nasměruje do 2N® VoiceBlue Next. Záleží na nastavení Vašeho SIP proxy zda hovory do GSM sítě bude směrovat do 2N® VoiceBlue Next nebo ne.
 • Prefix volby je nejdříve porovnáván s prefixy v tabulkách Seznamu sítí. Prohledávání tabulek probíhá vzestupně tj. První je prohledávána tabulka 1, poté 2 atd.
 • Při nalezení shodného prefixu v tabulce sítí je prohledávána LCR tabulka a hledán platný řádek. Prohledávání řádek LCR tabulky probíhá vzestupně od 1. řádku tabulky.
 • Pokud se číslo seznamu sítě shoduje s platným uvedeným na příslušném řádku, je poté zjištěno, zda čas volání odpovídá směrovacímu pravidlu. Pokud ne, dojde k přechodu na další řádek LCR směrovací tabulky.
 • Pokud číslo seznamu sítě i čas odpovídají směrovacím podmínkám, je hovor směrován podle prvního směrovacího pravidla uvedeného v sekci Skupiny a daného tabulkou GSM odchozí skupiny na modul zvolený tabulkou Přiřazení GSM skupin.
 • Zároveň je může být nastaven časovač pro omezení maximální délky tohoto odchozího hovoru.
 • Pokud je GSM/UMTS modul obsazen nebo nemá dostatečný kredit, dojde k navrácení k předchozímu kroku, přičemž ze sekce Skupiny již není uvažován první řádek, ale řádek následující. Pokud není další záznam v této sekci, dojde k přechodu na další řádek LCR tabulky.
 • Pokud je GSM modul volný a má dostatečný kredit, začne GSM brána volit do GSM sítě.
 • Pokud má účastnická volba volajícího neznámý prefix, nebo jsou všechny cesty obsazeny, VoiceBlue Next žádost o spojení odmítne.
 • K účtování odchozího volání dojde až po vyzvednutí volaného.
 • Okamžik vyzvednutí volaného signalizuje GSM síť a GSM brána předává tuto informaci do SIP proxy.
 • Pro odchozí volání do GSM sítě je možné nastavit, aby volajícímu byl zasílán spojovací tón*, který nahradí tichý okamžik mezi odesláním požadavku do GSM sítě a vyzváněcím tónem.

* Tato možnost lze aktivovat u modulů TC35i, MC55i(i-w).

Routovací algoritmus příchozích volání

S příchozím voláním je nakládáno podle toho, jak je nastaven parametr Mód  v tabulce GSM příchozí skupiny. Zde je možné nastavit několik možností:

 • Odmítnutí/Ignorování příchozích hovorů – příchozí volání nebudou směrována do VoIP sítě. Na straně GSM sítě může být žádost o spojení buď odmítnuta nebo ignorována (volající uslyší kontrolní vyzváněcí tón)
 • Pokud není nastavena výše uvedená možnost, je prohledána tabulka CLIP routování. Pokud je v tabulce nalezeno číslo volajícího dojde nejprve k ověření, zda pro toto číslo není aktivována funkce Callback. Pokud je funkce Callback aktivována, 2N® VoiceBlue Next ignoruje příchozí volání a po zavěšení volajícího brána sestaví volání zpět to GSM sítě. Pokud je pro číslo volajícího aktivována funkce autodial je volající přímo směrováno na pobočku jejíž číslo je vyplněno v poli autodial. Pokud je aktivována jak funkce Callback tak i autodial, 2N® VoiceBlue Next ignoruje příchozí hovor a po zavěšení volajícího sestaví hovor do GSM. Během sestavování volání do GSM je také sestaveno volání k pobočce v VoIP síti, a poté jsou volání spojena. Pokud je funkce Callback aktivována a volající nezavěsí do 10 s, pokusí se 2N® VoiceBlue Next sestavit volání podle nastavení autodial funkce.
 • V případě, že není funkce CLIP routingu aktivována, popřípadě číslo volajícího není v tabulce CLIP routingu obsaženo, zpracování příchozího hovoru pokračuje prohledáním tabulky dynamic CLIP routingu. V případě nalezení čísla volajících v této tabulce, je příchozí hovor přímo směrován na odpovídající pobočku. Funkci dynamic CLIP routingu je možné nastavit v menu GSM příchozí skupiny.
 • Pokud ani poté není příchozí volání odbaveno, brána přijme hovor, a buďto se volajícímu ohlásí hláskou nebo oznamovacím tónem. Poté 2N® VoiceBlue Next očekává požadovaný počet číslic nutných pro sestavení spojení. Minimální a maximální počet číslic DTMF volby je možné nastavit v menu GSM příchozí skupiny.
 • Pokud 2N® VoiceBlue Next nepřijme minimální požadovaný počet číslic, a do doby stanovené parametrem Prodleva při zadávání DTMF číslic nepřijde z GSM další číslice, je hovor přesměrován na operátora, stejně tak, jako když číslo pobočky volené volajícím není známo.
 • Pokud funkce přesměrování na operátora není aktivní, je příchozí hovor odmítnut.

DISA ohlášení

Je-li aktivována DISA, a je-li namluvena uvítací hláska, je tato hláska přehrána každému příchozímu hovoru, u kterého číslo volajícího není obsaženo v tabulce CLIP případně není přesměrováno na základě tabulky dynamic CLIP routingu. Po přehrání hlásky čeká brána na přijetí první DTMF číslice po dobu uvedenou v tabulce GSM příchozí skupiny / Prodleva při zadávání DTMF číslice. Přijme-li brána počet číslic uvedených v parametru GSM příchozí skupiny / Minimum číslic v DTMF, aktivuje spojení do SIP proxy. Do brány je možné nahrát DISA ohlášení pomocí webového rozhraní GSM brány.