6.2 Seznam zkratek

V manuálu jsou použity následující zkratky:

 • API (Application Programming Interface) Aplikační rozhraní pro programování
 • ASR (Answer Seizure Ratio) Úspěšnost hovorů přes SIM kartu
 • BIOS (Basic Input–Output System) Základní souhrn instrukcí a funkcí nutných pro spuštění počítače
 • CD (Compact Disc) Přenosné optické médium pro uchování digitálních dat
 • CDR (Call Data Record) Záznamy o uskutečněných hovorech
 • CLIR (Calling Line Identification Restriction) Potlačení čísla volajícího
 • COM Sériový port počítače
 • CPU V manuálu označuje řídící kartu GSM bran
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Protokol pro automatické přiřazování IP adres
 • DNS (Domain Name Server) Server realizující převod mezi IP adresami a doménovými jmény
 • DTMF (Dual Tone Multifrequency) Tónová volba
 • eCPU (enhanced CPU) V manuálu označuje rozšiřující kartu GSM bran
 • FW (Firmware) Podobný význam jako SW, používaný pro označení programu řídícího mikroprocesoru
 • GMT (Greenwich Mean Time)Hlavní světový čas, k němuž se vztahují posuny odpovídající časovým zónám
 • GSM (Group Switched Mobile system) Současný standard digitálních mobilních telefonních sítí.
 • GPRS (General Packet Radio Service) Vysokorychlostní datový přenos s komutací paketů v síti GSM.
 • GW (Gateway) Zkratka označující v manuálu hlavní CPU GSM brány
 • HW (Hardware) V tomto kontextu elektronické zařízení, obvod, deska, součástka apod.
 • IMEI (International Mobile Equipment Identity) Unikátní číslo přidělené výrobcem GSM modulu
 • IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Unikátní číslo přidělené GSM operátorem SIM kartě
 • IP Zkratka označující v manuálu adresu zařízení v rámci sítě
 • IVR (Interactive Voice Response) Automatický interaktivní hlasový systém pro odbavování požadavků
 • LAN (Local Area Network)Místní počítačová síť
 • LED (Light Emited Diod) Elektrická polovodičová součástka vyzařující světlo
 • NAT (Network Address Translation) Úprava síťového provozu přes router přepisem IP adresy či portu
 • PC (Personal Computer) Osobní počítač odpovídající standartu IBM PC.
 • PCB (Printed Circuit Board) Deska plošných spojů
 • PCM Sběrnice v telekomunikačních zařízeních s 32 kanály s přenosovou rychlostí 64kbit/s
 • PGW V manuálu označuje rozšiřující kartu základního CPU (eCPU)
 • PIN (Personal Identification Number) Heslo chránící SIM kartu před neoprávněným použitím.
 • POP3 (Post Office Protocol v3) je internetový protokol, který se používá pro stahování  emailových zpráv  ze vzdáleného  serveru  na  klienta
 • PRI (Primary Rate Interface) Typ ISDN připojení s 32 kanály s celkovou přenosovou rychlostí 2,048 Mbit/s
 • PUK (Personal Unblocking Key) Heslo, umožňující odblokovat zablokovanou SIM kartu po opakovaném chybně zadaném PIN.
 • SB V manuálu označuje SIM Board
 • SC V manuálu označuje SIM Client
 • SIM (Subscriber Identity Module) Modul s čipem, který po vložení do GSM zařízení slouží k identifikaci v GSM síti.
 • SIP (Session Initiation Protocol) Internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii
 • SMPP (Short Message Peer to Peer)  telekomunikační protokol, který slouží k posílání  SMS  zpráv mezi SMS Centry (SMSC) a externími aplikacemi (ESME
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocolinternetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty
 • SMS (Short Message Service) Služba umožňující přenos krátkých textových zpráv v síti GSM, zkratka používána i pro samotnou zprávu.
 • SSH (Secure Shell) Zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích; program
 • SW (Software) Program, programové vybavení
 • TCP (Transmission Control Protocol) Protokol transportní vrstvy využívaný v počítačových sítích
 • UCMD Protokol využívaný v bráně pro upgrade firmwaru
 • UDP (User Datagram Protocol) Protokol transportní vrstvy nezaručující doručení paketu
 • UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 3G systém standardu mobilních telefonů, nástupce GSM
 • UPS (Uninterruptible Power Supply) Systém zajišťující souvislé napájení
 • USSD (Unstructured Supplementary Service Data) Standard pro přenášení informací signalizačním kanálem GSM sítě
 • VoIP (Voice over Internet Protocol) Přenos hlasu počítačovou sítí
 • WAN (Wide Area Network)Počítačová síť pokrývající rozlehlé území , nejznámější takovou sítí je Interenet