6.3 Směrnice, zákony a nařízení

2N® VoiceBlue Next je ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy:

  • 2014/35/EU pro elektrická zařízení pro užití v určitých mezích napětí
  • 2014/30/EU pro elektromagnetickou kompatibilitu
  • 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  • 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Industry Canada

Tento přístroj třídy A je ve shodě s požadavky kanadské normy ICES/NMB-003.

FCC

Toto zařízení bylo certifikováno ve shodě s požadavky pro digitální přístroj třídy A, dle části 15 pravidel FCC.

POZN.: Účelem těchto požadavků je vytvořit rozumnou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenčních instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může škodlivě rušit rádiovou komunikaci.

Nelze však zaručit, že k rušení v dané instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což se dá zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, může se uživatel toto rušení pokusit opravit některým z následujících způsobů:

  • Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu či vedení
  • Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
  • Připojit zařízení do výstupu jiného obvodu napájecí sítě, než do kterého je připojen přijímač
  • Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika

Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly vést ke zneplatnění práva uživatele na provoz tohoto zařízení.