5.3.2 Audio


 • Celková hlasitost – nastavuje celkovou hlasitost podle požadované hlasitosti hovoru a poté přizpůsobte ostatní hlasitosti podle potřeby. Toto nastavení ovlivňuje hlasitost všech zvuků.


 • Povolení adaptivního režimu – povoluje režim adaptivní hlasitosti, který postupně zvyšuje hlasitost zařízení na základě rozdílu mezi aktuální naměřenou úrovní hluku a vybraným prahem citlivosti, až do nastavené maximální hodnoty zesílení. Toto nastavení dále zvyšuje celkovou hlasitost.
 • Maximální zesílení – nastavuje maximální zesílení, které lze aplikovat na celkovou hlasitost, jakmile aktuální úroveň hluku překročí práh citlivosti.
 • Práh citlivosti – nastavuje práh okolního hluku, který určuje, kdy se začne zvyšovat hlasitost.
 • Aktuální úroveň hluku – zobrazuje aktuálně naměřenou úroveň okolního hluku.
 • Aktuální adaptivní zesílení – zobrazuje aktuálně aplikované zesílení celkové hlasitosti. Hodnota je daná rozdílem Aktuální úrovně hluku a nastaveného prahu citlivosti a nikdy nepřekročí nastavené maximální zesílení.


 • Hlasitost stisku tlačítka – nastavuje hlasitost stisknutá tlačítka. Hodnota je relativní k celkové hlasitosti.
 • Hlasitost varovných tónů – nastavuje hlasitost varovných a signalizačních tónů popsaných v kapitole Signalizace provozních stavů. Hodnota je relativní k celkové hlasitosti.
 • Hlasitost signalizace sepnutí spínače – nastavuje hlasitost tónu sepnutého spínače. Hodnota je relativní k celkové hlasitosti.
 • Hlasitost uživatelských zvuků – nastavuje hlasitost uživatelských zvuků přehrávaných automatizací. Hodnota je relativní k celkové hlasitosti. • Zapnuta detekce hluku  zapíná automatickou detekci hluku resp. překročení nastaveného prahu úrovně signálu mikrofonu. Alarm vyvolaný překročením prahové hodnoty lze zpracovat pomocí události automatizace Event.NoiseDetected a navázat jej na další uživatelské akce.  • Práh úrovně hluku – nastavuje práh úrovně signálu z mikrofonu, po jehož překročení bude vyvolán alarm.
 • Zpoždění začátku alarmu – nastavuje dobu, po kterou musí být signál nad prahovou hodnotou, tak aby byl vyvolán alarm. 
 • Zpoždění konce alarmu – nastavuje dobu, po kterou musí být signál pod prahovou hodnotou, tak aby byl ukončen alarm.
 • Graf úrovně hluku – zobrazuje historii úrovně měřeného signálu. Červeně jsou označeny okamžiky, kdy je aktivován alarm.