3. Události (Events)

Automation definuje následující typy událostí:

  • AudioLoopTest – proveden audio test
  • CallStateChanged – změna stavu hovoru
  • CardEntered – protažení RFID karty
  • CardHeld – přidržení RFID karty
  • CodeEntered – zadaný numerický kód
  • Delay – definované zpoždění
  • DoorOpenTooLong – otevřené dveře déle než stanovený limit
  • DtmfEntered – detekován numerický kód v hovoru
  • DtmfPressed – přijat DTMF kód v hovoru
  • FingerEntered – přiložení prstu k biometrické čtečce
  • HttpTrigger – přijat HTTP/HTTPS příkaz
  • HttpTrigger (obsolete) – přijat HTTP příkaz
  • InputChanged – změna digitálního vstupu
  • KeyPressed – stisk tlačítka
  • KeyReleased – uvolnění tlačítka
  • LicensePlateRecognized – přečtení registrační značky
  • MobKeyEntered – autorizace pomocí čtečky
  • MotionDetected – detekován pohyb před kamerou
  • MulticastTrigger – přijat příkaz pro více zařízení současně
  • OnvifVirtualOutputChanged – příjem události z VMS
  • NoiseDetected – hluk detekován mikrofonem
  • RegistrationStateChanged – změna stavu registrace účtu SIP
  • Rebooted – detekován start nebo restart zařízení
  • SilentAlarm – aktivován tichý alarm
  • Time – definovaný čas
  • Timer – časovač periodické události
  • UnauthorizedDoorOpen – neautorizované otevření dveří
  • UserAuthorized – autorizace uživatele
  • OutputChanged – změna výstupu
  • SwitchChanged – událost na výstupu

Detailní popis událostí, jejich vstupní parametry a použití je popsáno v následujícím textu.

AudioLoopTest

Blok AudioLoopTest definuje událost generovanou po provedení testu funkčnosti mikrofonu a reproduktoru zařízení (Audio Test). Na základě výsledku testu lze provést další akce. 


Vstupní parametry

 • Result – umožňuje specifikovat požadovaný výsledek audio testu.
  • Platné hodnoty:
   • any – událost je generována po každém provedení testu bez ohledu na výsledek
   • passed – událost je generovaná po provedení testu, pokud je výsledek pozitivní
   • failed – událost je generovaná po provedení testu, pokud je výsledek negativní
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je failed.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost generovaná po provedení audio testu, pokud je výsledek testu negativní (tj. mikrofon nebo reproduktor není funkční):


CallStateChanged

Blok CallStateChanged definuje událost generovanou při změně stavu hovoru (vyzvánění, spojení navázáno, hovor ukončen apod.)


Vstupní parametry

 • State – definuje změnu stavu hovoru.
  • Platné hodnoty:
   • ringing – okamžik začátku vyzvánění
   • connected – okamžik úspěšného spojení hovoru
   • terminated – okamžik ukončení hovoru
 • Direction – definuje směr hovoru.
  • Platné hodnoty:
   • incoming – příchozí hovory
   • outgoing – odchozí hovory
   • any – oba směry. 
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any.
 • Number – definuje identifikátor (telefonní číslo, IP adresu), který se má porovnávat s identifikátorem volajícího, aby událost nastala. Je možné zadat více identifikátorů oddělených čárkou. Nevyplněná hodnota má stejný význam jako hodnota any.
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • State – zaznamenaný stav hovoru, který vyvolal tuto událost. Možné hodnoty odpovídají parametru State.
 • Direction – zaznamenaný směr hovoru, který vyvolal tuto událost. Možné hodnoty jsou incoming nebo outgoing.
 • Uri – výstup obsahující kompletní SIP uri protistrany.
 • User ID – identifikuje uživatele, který vyvolal tuto událost.
 • User Name – jméno uživatele, který vyvolal tuto událost.

Příklad

Událost generovaná při vyzvednutí hovoru z čísla 1234:


CardEntered

Blok CardEntered definuje událost generovanou při detekci (protažení) RFID karty se zadaným ID (pouze pro modely vybavených čtečkou RFID karet).


Vstupní parametry

 • Card – definuje ID RFID karty, viz kapitola Čtečka Karet v konfiguračním manuálu 2N IP interkomů.
  • Platné hodnoty:
   • valid – libovolná platná karta (uvedena v seznamu karet v interkomu)
   • invalid – libovolná neplatná karta
   • any – libovolná platná i neplatná karta
   • < > (prázdná hodnota) – událost nebude vyvolána

   • Mimo nabízených možností lze také vyplnit ID karty manuálně (lze zadat více položek oddělených čárkou).
 • SuppressTones  umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou s detekcí neplatné karty. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota)
 • Reader – definuje použitou čtečku karet
  • Platné hodnoty
   • internal_cardreader – interní čtečka karet (2N® IP Vario, Force)
   • external_cardreader – externí čtečka karet (2N® IP Vario, Force)
   • any – libovolná čtečka
   • Manuálně lze také vyplnit název modulu konfigurovaný v parametru Jméno modulu v sekci Hardware / Rozšiřující moduly / menu použitého modulu (2N® IP Verso).
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any
 • Direction – definuje směr průchodu
  • Platné hodnoty
   • in – vstupní čtečka
   • out – výstupní čtečka
   • any – nespecifikovaný směr
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Card – zaznamenané ID detekované karty, která naposledy vyvolala tuto událost.
 • Direction – směr průchodu, hodnota je nastavena u čtečky karet (in, out, any).
 • Reader – jméno naposledy použité čtečky karet (internal_cardreader pro 2N® IP Vario a 2N® IP Forceexternal_cardreader pro externí čtečku karet, <jméno_modulu> pro 2N® IP Verso a 2N® Access Unit).


Příklad

Událost generovaná při protažení karty s ID 00123456:


CardHeld

Blok CardHeld definuje událost generovanou při přidržení RFID karty se zadaným ID (pouze pro modely vybavených čtečkou RFID karet). Událost se vygeneruje přidržením karty na 4 s.


Vstupní parametry

 • Card – definuje ID RFID karty, viz kapitola Čtečka Karet v konfiguračním manuálu pro 2N IP interkomy.
  • Platné hodnoty:
   • valid – libovolná platná karta (uvedena v seznamu karet v interkomu)
   • invalid – libovolná neplatná karta
   • any – libovolná platná i neplatná karta
   • < > (prázdná hodnota) – událost nebude vyvolána
   • Mimo nabízených možností lze také vyplnit ID karty manuálně (lze zadat více položek oddělených čárkou).
 • SuppressTones – umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou s detekcí neplatné karty. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota)
 • Reader – definuje použitou čtečku karet
  • Platné hodnoty
   • internal_cardreader – interní čtečka karet (2N® IP Vario, Force)
   • external_cardreader – externí čtečka karet (2N® IP Vario, Force)
   • any – libovolná čtečka
   • Manuálně lze také vyplnit název modulu konfigurovaný v parametru Jméno modulu v sekci Hardware / Rozšiřující moduly / menu použitého modulu (2N® IP Verso).
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any
 • Direction – definuje směr průchodu
  • Platné hodnoty
   • in – vstupní čtečka
   • out – výstupní čtečka
   • any – nespecifikovaný směr
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Card – zaznamenané ID detekované karty, která naposledy vyvolala tuto událost.
 • Direction – směr průchodu, hodnota je nastavena u čtečky karet (In, Out, Unspecified).
 • Reader – jméno naposledy použité čtečky karet (internal_cardreader pro 2N® IP Vario a 2N® IP Forceexternal_cardreader pro externí čtečku karet, <jméno_modulu> pro 2N® IP Verso a 2N® Access Unit).


Příklad

Událost generovaná při přidržení karty s ID 0012456:


CodeEntered

Blok CodeEntered definuje událost generovanou při zadání numerického kódu potvrzeného klávesou * (pouze pro modely s numerickou klávesnicí).


Vstupní parametry

 • Code – definuje numerický kód.
  • Platné hodnoty:
   • numerický kód – např. 12345 (lze zadat více položek oddělených čárkou)
   • valid – libovolný platný kód
   • invalid – libovolný neplatný kód
   • any – libovolný platný i neplatný kód
   • < > (prázdná hodnota) – událost nebude vyvolána

 • SuppressTones – umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou s přijetím neplatného numerického kódu. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota)


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Code – zaznamenaný numerický kód, který naposledy vyvolal tuto událost. 


Příklad

Událost vygenerovaná po zadání kódu 12345* na klávesnici


Delay

Blok Delay definuje událost generovanou na základě jiné definované události s definovaným zpožděním. Pomocí této události lze zpozdit reakci na událost o definovaný časový interval (Delay).


Vstupní parametry

 • Start – definuje událost, která odstartuje zpoždění.
 • Stop – definuje událost, která zastaví zpoždění. Tento parametr je nepovinný.
 • Delay – definuje délku zpoždění. Zadat lze pouze číselnou hodnotu, nikoliv hodnotu získanou z výstupního parametru jiného eventu.
 • Příklad platných hodnot parametrů výše:
  • 10 – 10 sekund (jednotky není nutné uvádět)
  • 10 s – 10 sekund
  • 100 ms – 100 milisekund

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost generovaná po 1s od vzniku události na řádku 1:


DoorOpenTooLong

Blok DoorOpenTooLong definuje událost generovanou v případě, že dveře zůstanou otevřeny déle než stanovený limit.


Vstupní parametry

 • State – stav čidla dveří, který vygeneruje událost
  • Start – začátek události
  • End – konec události

  • Platné hodnoty:

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost vygenerovaná při otevření dveří na dobu delší, než je nastavena.


DtmfEntered

Blok DtmfEntered definuje událost generovanou při zadání numerického kódu potvrzeného klávesou * pomocí DTMF v příchozím nebo odchozím hovoru.


Vstupní parametry

 • Code – definuje numerický kód.
  • Platné hodnoty:
   • numerický kód – např. 12345 (lze zadat více položek oddělených čárkou)
   • valid – libovolný platný kód
   • invalid – libovolný neplatný kód
   • any – libovolný platný i neplatný kód
   • < > (prázdná hodnota) – událost nebude vyvolána

 • SuppressTones – umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou s přijetím neplatného DTMF kódu. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota)


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Code – zaznamenaný přijatý numerický kód, který naposledy vyvolal tuto událost.


Příklad

Událost vygenerovaná při detekci DTMF kódu 12345*


DtmfPressed

Blok DtmfPressed definuje událost generovanou při přijetí definovaného DTMF kódu nebo libovolného DTMF kódu z definované skupiny. DTMF kódu jsou detekovány jak v příchozích, tak odchozích hovorech.


Vstupní parametry

 • Key – definuje DTMF kód (příp. skupinu DTMF kódů). V případě, že tento parametr není uveden, událost je vygenerovaná při detekci libovolného DTMF kódu (implicitní hodnota Any).

  • Platné hodnoty

   • 0, 1, 23456789*#, A, B, C, D

   • any pro libovolný DTMF kód (implicitní hodnota).

  • Pokud chcete specifikovat skupinu kódů, oddělte hodnoty čárkou.

 • Direction – definuje směr hovoru.
  • Platné hodnoty:
   • incoming – příchozí hovory
   • outgoing – odchozí hovory
   • any – oba směry
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Pressed Key – zaznamenaný přijatý DTMF kód, který naposledy vyvolal tuto událost. DTMF kód je uložen stejném formátu jako parametr Key. Příklad

Událost vygenerovaná při detekci DTMF kódu #:


FingerEntered

Blok FingerEntered definuje událost generovanou při rozeznání známého otisku prstu na čtečce otisků prstů (pouze pro zařízení s biometrickou čtečkou).


Vstupní parametry

 • Fingerprint – definuje platnost zadaného otisku prstu.
  • Platné hodnoty:
   • valid – otisk prstu patří uživateli 
   • invalid – otisk prstu je neznámý 
   • any – jakýkoli zadaný otisk prstu. 
 • Finger – definuje jeden ze dvou otisků prstů uživatele.

  • Platné hodnoty:
   • any – jakýkoli otisk prstu uživatele 
   • F1 – otisk byl při registraci otisků prstů označen "F1" kvůli automatizaci 
   • F2 – otisk byl při registraci otisků prstů označen "F2" kvůli automatizaci
 • Suppress Tones – umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou s detekcí neplatného uživatele (otisku). Parametr je nepovinný. 
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota). 

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce. 
 • User ID – identifikace uživatele, který vyvolal tuto událost. 
 • User Name – jméno uživatele, který vyvolal tuto událost.

Příklad

Událost generovaná při platném přiložení prstu k biometrické čtečce.

HttpTrigger

Blok HttpTrigger definuje událost generovanou při přijetí HTTP/HTTPS příkazu odeslaného na HTTP/HTTPS server interkomu. Po přijetí HTTP/HTTPS příkazu ve tvaru tvaru https://ip_addr/api/automation/trigger?triggerId=id, dojde k vygenerování události, která má parameter id shodný s uvedeným za slovem 'trigger/' v http příkazu. Na tento požadavek intercom odpoví jednoduchou odpovědí (200 OK).


Vstupní parametry

 • Name – definuje jednoznačný identifikátor pro HTTP/HTTPS příkaz. Může obsahovat znaky abecedy a číslice.

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Params – obsahuje parametry odeslané v bloku Akce SendHttpRequest nebo v příkazu, který přijde na 2N IP interkom.

Událost HttpTrigger je vždy vyvolaná přijetím HTTP/HTTPS příkazu, který umožňuje nést seznam uživatelských parametrů, který je součástí URI příkazu.

http://ip_address/api/automation/trigger?triggerId=id&param1=value1&param2=value2

Seznam parametrů následuje za znakem ?. Každý parametr musí mít uveden název a hodnotu. Hodnota a název parametru jsou odděleny znakem =. Pokud seznam obsahuje více než jeden parametr, pak jsou jednotlivé vstupní parametry odděleny znakem &.

Jednotlivé vstupní parametry jsou při přijetí HTTP/HTTPS příkazu k dispozici jako výstupní parametry bloku HttpTrigger. Název výstupního parametru je shodný s názvem předaného parametru, tedy $(line.param1) a $(line.param2).


Příklad

Událost generovaná při přijetí HTTP/HTTPS příkazu ve tvaru https://ip_address/api/automation/trigger?triggerId=opendoor :

HttpTrigger (obsolete)

Varování

V nadcházející verzi 2.43 bude z automatizace odstraněn zašedlý blok HttpTrigger (obsolete). Tento blok byl označen jako zastaralý ve verzi 2.35.0. Pokud se v některé funkci automatizace nachází zašedlý blok HttpTrigger (obsolete), bude po aktualizaci na firmware 2.43.0 deaktivován a všechny bloky, které jsou na něj navázané, přestanou fungovat. Před provedením aktualizace doporučujeme provést následující kroky:

 • Zálohujte si konfiguraci zařízení nebo automatizace.
 • Nahraďte zašedlý blok HttpTrigger (obsolete) novým zeleným blokem HttpTrigger.
 • V sekci Služby > HTTP API > Služby zkontrolujte, zda máte povolenou a nastavenou službu Automation API.
 • Dále pak v sekci Služby > HTTP API > Účet # povolte účet, nastavte uživatelské jméno a heslo a povolte Přístup k automatizaci.
 • Ve všech systémech a zařízeních zkontrolujte a aktualizujte všechny HTTP příkazy, které ovládaly původní blok HttpTrigger (obsolete) o změny provedené v předchozích krocích. Nový zelený blok již nepoužívá formát příkazů http://ip_addr/enu/trigger/id[&param1=value1&param2=value2&...], ale místo toho používá https://ip_addr/api/automation/trigger?triggerId=id[&param1=value1&param2=value2&...].

Blok HttpTrigger definuje událost generovanou při přijetí HTTP příkazu odeslaného na HTTP server interkomu. Po přijetí HTTP příkazu ve tvaru tvaru http://ip_addr/enu/trigger/id , dojde k vygenerování události, která má parameter id shodný s uvedeným za slovem 'trigger/' v http příkazu. Na tento požadavek intercom odpoví jednoduchou odpovědí (200 OK).


Vstupní parametry

 • Name – definuje jednoznačný identifikátor pro HTTP příkaz. Může obsahovat znaky abecedy a číslice.

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Params – obsahuje parametry odeslané v bloku Akce SendHttpRequest nebo v příkazu, který přijde na 2N IP interkom.

Událost HttpTrigger je vždy vyvolaná přijetím HTTP příkazu, který umožňuje nést seznam uživatelských parametrů, který je součástí URI příkazu.

http://ip_adresa/enu/trigger/id?param1=value1&param2=value2

Seznam parametrů následuje za znakem ?. Každý parametr musí mít uveden název a hodnotu. Hodnota a název parametru jsou odděleny znakem =. Pokud seznam obsahuje více než jeden parametr, pak jsou jednotlivé vstupní parametry odděleny znakem &.

Jednotlivé vstupní parametry jsou při přijetí HTTP příkazu k dispozici jako výstupní parametry bloku HttpTrigger. Název výstupního parametru je shodný s názvem předaného parametru, tedy $(line.param1) a $(line.param2). 


Příklad

Událost generovaná při přijetí HTTP příkazu ve tvaru http://ip_addr/enu/trigger/opendoor :


InputChanged

Blok InputChanged definuje událost generovanou při změně logické úrovně na definovaném digitálním vstupu.


Vstupní parametry

 • Input – definuje logický vstupu.
  • Vzorové hodnoty:
   • tamper – vstup tamper spínače
   • input1 – digitální vstup 1
   • input2 – digitální vstup 2
   • cr_input1 – digitální vstup 1 na čtečce karet
   • cr_input2 – digitální vstup 2 na čtečce karet
  • Seznam platných hodnot se může lišit pro různé modely interkomů 2N IP, viz kap. Dostupné digitální vstupy a výstupy.
 • Edge – definuje detekovanou změnu na digitálním vstupu.
  • Platné hodnoty:
   • falling – sestupná hrana, změna z log 1 na log 0
   • rising – vzestupná hrana, změna z log 0 na log 1
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je rising.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Output – zaznamenané ID vstupu, jehož změna naposledy vyvolala tuto událost. Možné hodnoty odpovídají hodnotám parametru Input.
 • Edge – zaznamenaná změna digitálního vstupu, která naposledy vyvolala tuto událost. Možné hodnoty jsou falling nebo rising.

Příklad

Událost generovaná při rozpojení tamper spínače (otevření zařízení):


KeyPressed

Blok KeyPressed definuje událost generovanou při stisku definovaného tlačítka nebo libovolného tlačítka z definované skupiny.


Vstupní parametry

 • Key – definuje tlačítko (příp. skupinu tlačítek). V případě, že tento parametr není uveden, událost je vygenerovaná při stisku libovolné klávesy (implicitní hodnota Any).
  • Platné hodnoty:
   • 0123456789*# – pro tlačítka na numerické klávesnici
   • %1%2, .., %999 – pro tlačítka rychlé volby
   • T – pro dotek na displeji
   • B – pro tlačítko inicializující Bluetooth autentizaci
   • any – pro libovolné tlačítko (implicitní hodnota)
  • Pokud chcete specifikovat více tlačítek, oddělte hodnoty čárkou.
 • SuppressTones – umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou se stiskem nenaprogramovaného tlačítka rychlé volby. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota)

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Pressed Key – zaznamenaný kód stisknuté klávesy, která naposledy vyvolala tuto událost. Kód klávesy je uložen stejném formátu jako parametr Key. 

Příklad

 Událost vygenerovaná při stisku klávesy # a tlačítka rychlé volby 3 nebo 4:


KeyReleased

Blok KeyReleased definuje událost generovanou při uvolnění definovaného stisknutého tlačítka nebo libovolného tlačítka z definované skupiny.

Poznámka

 • Model Vario: událost je generována při stisku klávesy, odpovídá tedy události KeyReleased


Vstupní parametry

 • Key – definuje tlačítko (příp. skupinu tlačítek). V případě, že tento parametr není uveden, událost je vygenerovaná při uvolnění libovolné klávesy (implicitní hodnota Any).
  • Platné hodnoty:
   • 0123456789*# – pro tlačítka na numerické klávesnici
   • %1%2, .., %999 – pro tlačítka rychlé volby
   • any – pro libovolné tlačítko (implicitní hodnota).
  • Pokud chcete specifikovat více tlačítek, oddělte hodnoty čárkou.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Released Key – zaznamenaný kód uvolněné klávesy, která naposledy vyvolala tuto událost. Kód klávesy je uložen stejném formátu jako parametr Key.


Příklad

Událost vygenerovaná při uvolnění klávesy 1 a tlačítka rychlé volby 2:


LicensePlateRecognized

Blok LicensePlateRecognized definuje událost generovanou přijetím HTTP požadavku na rozpoznání registrační značky vozidla.

Vstupní parametry

 • License Plate – definuje registrační značku 
  • Platné hodnoty:
   • license plate – textová hodnota registrační značky
   • valid – jakákoli platná registrační značka (patřící uživateli)
   • invalid – jakákoli neplatná registrační značka (nepatřící žádnému uživateli)
   • any – jakákoli registrační značka

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • License Plate – textová hodnota registrační značky

Příklad

Událost vygenerovaná načtením registrační značky 1A2N3C.


MobKeyEntered

Blok MobkeyEntered definuje událost generovanou při přečtení známého mobilního klíče (Mobile Key) na Bluetooth čtečce (pouze pro zařízení s Bluetooth čtečkou).


Vstupní parametry

 • MobKey – definuje platnost aktuálního Mobile Key. 
  • Platné hodnoty:
   • valid – Mobile Key patří uživateli 
   • invalid – Mobile Key je neznámý 
   • any – jakýkoli zadaný Mobile Key
 • Suppress Tones  umožňuje potlačit audio a video signalizaci spojenou s detekcí neplatného uživatele (Mobile Key). Parametr je nepovinný. 
  • Platné hodnoty:
   • zakázáno – signalizace není potlačena
   • povoleno – signalizace je potlačena (implicitní hodnota)

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce. 
 • User ID – identifikace uživatele, který vyvolal tuto událost. 
 • User Name – jméno uživatele, který vyvolal tuto událost.

Příklad

Událost generovaná při platné autorizaci pomocí čtečky.MotionDetected

Blok MotionDetected definuje událost generovanou v případě detekování pohybu. Pohyb může být detekován pouze interní kamerou. Vstupní parametry detekce pohybu jsou nastaveny v menu Hardware / Kamera / Interní kamera, sekce Nastavení detekce pohybu.


Vstupní parametry

 • Profile – definuje profil detekce pohybu, na který bude tato událost reagovat. 
  • Platné hodnoty:
   • any – pohyb detekovaný jedním z profilů detekce pohybu
   • 1 – pohyb detekovaný profilem detekce pohybu 1
   • 2 – pohyb detekovaný profilem detekce pohybu 2
 • State – umožňuje nastavit, jestli bude událost generovat v okamžiku začátku nebo konce pohybu.
  • Platné hodnoty:
   • start – začátek detekce pohybu
   • end – konec detekce pohybu
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnotou je start.

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost generovaná v případě, kdy začal být detekován pohyb profilem detekce pohybu č. 2.

MulticastTrigger

Blok MulticastTrigger definuje událost generovanou při přijetí příkazu odeslaného pomocí akce SendMulticastRequest. Příkaz tvoří zpráva odeslaná pomocí UDP protokolu na multicastovou adresu (235.255.255.250:4433) a tudíž může být přijata více zařízeními současně. Zpráva obsahuje identifikaci příkazu (parametr Command) a případné další Vstupní parametry. Zpráva může být zabezpečena pomocí hesla (parametr Password).


Vstupní parametry

 • Command – definuje identifikátor příkazu. Pomocí tohoto parametru lze odlišit různé typy odesílaných příkazů. Blok MulticastTrigger reaguje na akci SendMulticastRequest pouze tehdy, pokud má uveden stejný identifikátor příkazu. Identifikátor může být libovolný text obsahující znaky A–Z, a–z a 0–9. V názvu příkazu se rozlišují velká a malá písmena.
 • CheckTime – umožňuje zapnout režim kontroly času přijetí příkazu s časem uvedeným ve zprávě příkazu a tím zamezit možnosti útoku pomocí opakovaní již zpracované zprávy. Tato funkce vyžaduje synchronizovaný čas (pomocí NTP serveru) na všech zařízení vysílajících a přijímajících příkazy.

  • Platné hodnoty:

zakázáno – čas zprávy není kontrolován

povoleno – čas zprávy je kontrolován (vyšší bezpečnost)

Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je zakázána.

 • Password – definuje heslo, pomocí kterého je příkaz zabezpečen proti neautorizovanému přístupu. Uvedené heslo se musí shodovat s heslem definovaným v akci SendMulticastRequest, na kterou má MulticastTrigger reagovat.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Params – obsahuje parametry odeslané v bloku Akce SendMulticastRequest.

Událost MulticastTrigger je vždy vyvolaná přijetím hromadného příkazu, který umožňuje nést seznam uživatelských parametrů (parameter Params akce MulticastRequest). Každý z těchto parametrů je identifikován vlastním jménem, který si zvolí uživatel a tyto odeslané vstupní parametry jsou k dispozici jako výstupní parametry (s identickým jménem) v bloku MulticastTrigger.

Příklad: Byl přijat hromadný příkaz vyvolaný akcí MulticastRequest, u které byl uveden parametr Params=“AAA=123“. Událost MulticastTrigger, která tento příkaz zpracuje, bude mít automaticky nastavený výchozí parametr AAA na hodnotu 123. Na tento výchozí parametr je možné se odkázat v dalších navazujících blocích.


Příklad

Událost generovaná při přijetí hromadného příkazu opendoor:


OnvifVirtualOutputChanged

Blok OnvifVirtualOutputChanged slouží k přenosu události z VMS do 2N IP interkomu. 


Vstupní parametry

 • Port – hodnota portu, který nastavuje VMS. Parametr má rozmezí 50–54.
 • Edge – definuje detekovanou změnu na virtuálním vstupu.
   • Platné hodnoty:
    • falling – sestupná hrana, změna z log 1 na log 0
    • rising – vzestupná hrana, změna z log 0 na log 1
   • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je rising.


Výstupní parametry 

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Port – hodnota portu změněného z VMS. Možné hodnoty jsou 50–54.
 • Edge – zaznamenaná změna virtuálního vstupu, která naposledy vyvolala tuto událost. Možné hodnoty jsou falling nebo rising.


Příklad

Událost generovaná v případě změny hodnoty virtuálního portu.NoiseDetected

Blok NoiseDetected definuje událost generovanou v případě detekování hluku. Hluk může být detekován pouze interním mikrofonem. Vstupní parametry detekce hluku jsou nastaveny v menu Hardware / Audio, sekce Nastavení detekce hluku.


Vstupní parametry

 • State – umožňuje nastavit, jestli bude událost generovat v okamžiku začátku nebo konce hluku.
  • Platné hodnoty:
   • start – začátek detekce hluku
   • end – konec detekce hluku
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 1.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost generovaná v případě, kdy začal být detekován hluk.


RegistrationStateChanged

Blok RegistrationStateChanged definuje událost generovanou při změně stavu registrace účtu SIP. Registrace SIP je nastavena v menu Služby / SIP 1 a SIP 2. Ke změně stavu registrace dochází po zapnutí interkomu a potom při změnách konfigurace nebo například při ztrátě spojení s registrarem.


Vstupní parametry

 • Platné hodnoty:
  • 1 – účet číslo 1
  • 2 – účet číslo 2
  • Any – kterýkoli účet
 • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je Any.
 • State – stav registrace, který vygeneruje událost
  • Unregistered – interkom není registrován
  • Registering – probíhá registrace
  • Registered – interkom je registrován
  • Unregistering – probíhá odregistrace
  • Any – kterákoli ze změn stavu
  • Platné hodnoty:
 • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je Any.

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Account – volba účtu SIP, jehož události mají být sledovány.
 • State – stav registrace, který vygeneruje událost

Příklad

Událost generovaná v případě, kdy došlo k odregistrování interkomu (například, když registrar neodpověděl na periodickou žádost o registraci):


Rebooted

Blok Rebooted definuje událost generovanou v případě, že došlo ke startu nebo restartu zařízení.


Vstupní parametry

Tento blok nemá žádné Vstupní parametry.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Time – hodnota času, kdy došlo ke startu či restartu zařízení.
 • Reason – hodnota obsahující důvod rebootu


Příklad

Událost vygenerovaná po startu zařízení.

 

SilentAlarm

Blok SilentAlarm definuje událost generovanou při spuštění tichého alarmu. Tichý alarm lze spustit zadáním kódu o 1 vyšším, než je některý uživatelský kód spínače. Pokud má tedy uživatel 1 kód spínače nastaven na 123, spustí se tichý alarm zadáním kódu 124.


Vstupní parametry

Tento blok nemá žádné Vstupní parametry.

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost vygenerovaná po zadání kódu 112, přičemž některý z uživatelů má nastaven kód 111.


Time

Blok Time definuje událost generovanou každý den v zadaném čase. Pro omezení platnosti pouze na určité dny použijte u spouštěné akce podmínku Condition.ProfileState a do použitého časového profilu nastavte požadované dny.


Vstupní parametry

 • Time – definuje čas, který spouští událost. Čas se zadává ve formátu hh:mm.


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.


Příklad

Událost generovaná každý den v 17:30.


Timer

Blok Timer definuje událost generovanou s definovaným zpožděním po jiné specifikované události s definovaným počtem opakování události. Pomocí této speciální události lze zpozdit reakci na jinou událost o definovaný časový interval, nebo provést reakci několikrát po sobě.


Vstupní parametry

 • Start – definuje událost, která odstartuje časovač (jedná se o číslo řádku v záložce Automation, na kterém je událost definovaná). Tento parametr je nepovinný. Pokud není uveden, časovač se spustí automaticky.
 • Stop – definuje událost, která zastaví časovač (jedná se o číslo řádku v záložce Automation, na kterém je událost definovaná). Pokud nastane událost StopEvent, pak se časovač zastaví a znovu spuštěn bude pouze událostí StartEvent. Tento parametr je nepovinný.
 • Period – definuje periodu časovače.
 • Příklad platných hodnot parametrů výše:
  • 10 – 10 sekund (jednotky není nutné uvádět)
  • 10 s – 10 sekund
  • 100 ms – 100 milisekund
 • Minimální perioda je 100ms.
 • Count – definuje počet opakování. Parametr je nepovinný a implicitní hodnota parametru je 0. V tomto případě není počet vygenerovaných událostí časovače omezen. V případě, že nastavíte hodnotu 1, časovač se chová jako zpoždění (Delay).

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.

Příklad

Událost generovaná 3x po 1 s od vzniku události na řádku 1:


UnauthorisedDoorOpen

Blok UnauthorisedDoorOpen definuje událost generovanou při neautorizovaném otevření dveří.


Vstupní parametry

 • State – stav čidla dveří, který vygeneruje událost
  • Start – začátek události
  • End – konec události

  • Platné hodnoty:

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.

 

Příklad

Událost generovaná při neautorizovaném otevření dveří.UserAuthorized

Blok UserAuthorized definuje událost generovanou při autorizaci uživatele libovolnou přístupovou metodou (kód, PIN, RFID, Bluetooth, otisk prstu).

Vstupní parametry

 • User ID – určuje uživatele, případně seznam uživatelů. Pokud obsahuje prázdnou hodnotu (výchozí stav), pak na uživateli nezáleží.
 • Authorization – určuje, na jaký výsledek autorizace bude blok reagovat
  • platné hodnoty:
   • valid – platný 
   • invalid – neplatný
   • any – platný i neplatný


Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • User ID – identifikace uživatele, který vyvolal tuto událost. 
 • User Name – jméno uživatele, který vyvolal tuto událost.

 

Příklad

Událost vygenerovaná platnou autorizací uživatelky Amanda Walters.Upozornění

 •  Parametr User ID je omezený celkovým počtem max. 10 uživatelů.

OutputChanged

Blok OutputChanged definuje událost generovanou při změně výstupu.

 

Vstupní parametry

 • Output – definuje logický vstup.
  • Platné hodnoty:
   • relay1 – relé 1 na základní jednotce
   • relay2 – relé 2 na základní jednotce
   • output1 – výstup 1 na základní jednotce
   • output2 – výstup 2 na základní jednotce
  • Seznam platných hodnot se může lišit pro různé modely interkomů 2N IP, viz kap. Dostupné digitální vstupy a výstupy.
 • Edge – definuje detekovanou změnu na výstupu.
  • Platné hodnoty:
   • falling – sestupná hrana, změna z log 1 na log 0
   • rising – vzestupná hrana, změna z log 0 na log 1
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je rising.

Výstupní parametry

 • Event – výstup pro vyvolání připojené Události nebo Akce.
 • Output – zaznamenané ID vstupu, jehož změna naposledy vyvolala tuto událost. Možné hodnoty odpovídají hodnotám parametru Input.
 • Edge – zaznamenaná změna digitálního , která naposledy vyvolala tuto událost. Možné hodnoty jsou falling nebo rising. 


Příklad

Událost vygenerovaná změnou výstupu relay 1.

SwitchChanged

Blok SwitchChanged generuje událost na výstupu, jestliže nastane naprogramovaná událost.


Vstupní parametry

 • Switch ID – definuje, který Switch se použije pro hodnocení události
  • Platné hodnoty:
   • X – kde X je číslo odpovídajícího Switche (obvykle 1 .. 4, různé modely mají různý počet Switchů)
 • Operation - definuje druh operace Switche, který je použit pro hodnocení události
  • Platné hodnoty:
   • state – Switch může být aktivní nebo neaktivní (výchozí hodnota)
   • lock – Switch může být zamčený (locked) nebo odemčený (unlocked)
   • hold – Switch může být přidržený (held) nebo uvolněný (released)
 • Edge
  • Platné hodnoty
   • falling (sestupná) – událost nastane, jestliže se zvolená operace změní na logickou 0 (tj. Switch se stane neaktivním, Switch se stane odemčeným, Switch se stane uvolněným)
   • rising (vzestupná) – událost nastane, jestliže se zvolená operace změní na logickou 1 (tj. Switch se stane aktivním, Switch se stane zamčeným, Switch se stane přidrženým) (výchozí hodnota)


Výstupní parametry

 • Event – událost na výstupu je generována, když nastane událost na vstupu.

 • Switch – detekovaný identifikátor Switche, který svou změnou generoval tuto událost jako poslední. Možnosti odpovídají hodnotám parametru Switch ID.
 • Edge – detekovaná změna hrany, která generovala tuto událost jako poslední. Možnosti jsou falling nebo rising.

Příklad

Je-li blok nastaven na Switch ID = Switch 1, Operation = hold, Edge = rising, bude událost na výstupu generována (výstup Event spustí událost), jestliže nastane stav Switche 1 "held" (přidržený).