4. Akce (Action)

Automation definuje následující typy akcí:

 • ActivateSwitch – aktivace spínače 
 • ActiveWaveKey – aktivace Bluetooth autentizace
 • AnswerCall – vyzvednutí příchozího hovoru
 • BeginCall – vytvoření odchozího hovoru
 • ControlRtpStream – řídí přehrávání RTP streamu
 • EndCall – ukončení hovoru
 • LogEvent – pošle zachycený event na syslog server
 • OpenDoor – světelná a zvuková signalizace přístupu pomocí čtečky karet
 • PlayUserSound – přehrání uživatelského zvuku
 • SendDtmf – pošle DTMF
 • SendEmail – odesílá e-mail
 • SendHttpRequest – odeslání HTTP příkazu
 • SendMulticastRequest – odeslání příkazu více zařízením současně
 • SendWiegandCode – odešle kód na sběrnici Wiegand
 • SetCameraInput – nastavuje použitou kameru
 • SetOnvifVirtualInput – virtuální vstup pro ONVIF
 • SetOutput – nastavení stavu digitálního výstupu
 • SetSecuredState – nastavuje úroveň stavu podmínky SecuredState
 • StartAutoUpdate – stáhne aktuální firmware a konfigurace
 • StartMulticastRecv – spuštění příjmu audio streamu
 • StartMulticastSend – spuštění vysílání audio streamu
 • StopMulticastRecv – zastavení vysílání audio streamu
 • StopMulticastSend – zastavení vysílání audio streamu
 • UploadSnapshotToFtp – nahraje snímek na FTP server

ActivateSwitch

Blok ActivateSwitch definuje akci pro sepnutí spínače interkomu nakonfigurovaného v záložkách Spínač 1–4. Činnost, která se provede při aktivaci spínače je zcela závislá na nastavení konkrétního spínače (může dojít k sepnutí digitálního výstup, odeslání HTTP požadavku apod.) Deaktivace (vypnutí) spínače je řízeno nastavením parametrů spínače.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Switch ID – definuje aktivovaný spínač (1 až 4).
 • Action – definuje stav bistabilního spínače (parametr se neuplatní pro monostabilní režim spínače).
  • Platné hodnoty:
   • on – spínač je aktivován
   • off – spínač je deaktivován
   • toggle – spínač je přepnut
   • lock – spínač je uzamčen
   • unlock – spínač je odemčen
   • hold – spínač je přidržen
   • release – spínač je uvolněn
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je on.

Příklad

Aktivuje spínač 1 v případě vzniku události definované na řádku 2 a platnosti podmínky definované na řádku 3:


ActivateWaveKey

Blok ActionWaveKey definuje akci nutnou pro aktivaci procesu ověření WaveKey.

Parametry

 • Event – definuje událost pro spuštění akce.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna pro provedení akce. Tento parametr je volitelný. 

AnswerCall

Blok AnswerCall definuje akci pro vyzvednutí příchozího hovoru. V případě, kdy na interkom nepřichází žádný hovor nebo příchozí hovor není ve stavu vyzvánění, akce neprovede žádnou činnost.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.

Příklad

Provede vyzvednutí hovoru v případě vzniku události č. 2:

BeginCall

Blok BeginCall definuje akci pro vytvoření odchozího hovoru na definované telefonní číslo, SIP URI nebo uživatele v telefonním seznamu interkomu.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Number – volané telefonní číslo (pokud je 2N IP interkom registrován k ústředně)
 • Uri – volané SIP URI ve tvaru sip:user@domain. Pro volání na Axis Camera Station se použije speciální URI ve tvaru vms:*.
 • User – definuje uživatele, kterému bude voláno
 • Device – volaná aplikace 2N® IP Mobile ve tvaru device:název_zařízení
 • Lze uvést pouze jeden z parametrů NumberUri, User nebo Device.


Příklad

Uskuteční odchozí hovor v případě vzniku události č. 2:

ControlRtpStream

Blok ControlRtpStream definuje akci pro nastavení přehrávání RTP streamu. Řízeny jsou pouze hovorové streamy, streamy multicastu ovlivněny nejsou.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Direction – definuje směr přehrávání RTP hovorového streamu.
  • Platné hodnoty:
   • in – příchozí stream na komunikátor
   • out – stream posílaný z komunikátoru
   • both – příchozí i odchozí stream
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je both.
  Operation – definuje operaci provedenou se streamem
  • Platné hodnoty:
   • mute – přehrávání streamu je zastaveno
   • unmute – přehrávání streamu je obnoveno.

Příklad

Vypne přehrávání streamů v obou směrech v případě vzniku události č. 2:

EndCall

Blok EndCall definuje akci pro ukončení probíhajícího hovoru. V případě, kdy na interkom neprobíhá žádný hovor, akce neprovede žádnou činnost.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.

Příklad

Provede ukončení hovoru v případě vzniku události č. 2:

LogEvent

Blok LogEvent definuje akci, která pomocí syslogu pošle event, který akci vyvolal. Blok lze použít k ověření nastavení automation.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.

Příklad

Pomocí syslogu pošle zachycený event č. 2 (Event.CardEntered) v případě vzniku události č. 2.:

OpenDoor

Blok OpenDoor definuje akci pro světelnou a zvukovou signalizaci při platném nebo neplatném přístupu pomocí modulu čtečky karet 2N® IP Verso.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Access – signalizuje platnost přístupu
  • granted – platný
  • denied – neplatný 
 • Module – definuje název modulu čtečky karet
 • Sound – definuje zvukovou signalizaci
  • Platné hodnoty: 
   • full – zvuková signalizace pro platný i neplatný přístup
   • none – bez zvukové signalizace
 • Signaling Only – zařízení nespíná dveřní spínač, zařízení pouze otevření dveří signalizuje

Příklad

Platný přístup u čtečky ve foyer bude signalizován světelným a zvukovým signálem.


PlayUserSound

Blok PlayUserSound definuje akci pro přehrání definovaného uživatelského zvuku.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Sound – definuje přehrávaný zvuk
  • Platné hodnoty pro uživatelské zvuky:
   • 1–10 – číslo uživatelského zvuku
  • Platné hodnoty pro předdefinované zvuky (hvězdička odlišuje předdefinovaný zvuk od uživatelského):
   • *1 – moderní vyzvánění
   • *2 – velký gong
   • *3 – štěkání psa
   • *4 – lodní siréna
   • *5 – decentní gong
 • Destination – definuje, kde se přehrává uživatelský zvuk.
  • Platné hodnoty:
   • speaker – zvuk se přehrává na interkomu
   • call – zvuk se přehraje do hovoru
   • multicast – zvuk se přehraje přes multicastovou adresu
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je speaker.
 • Channel – definuje číslo ovládaného kanálu (0–3).

Příklad

Přehraje uživatelský zvuk č 1 v případě vzniku události č. 2:


SendDTMF

Blok Action.SendDTMF definuje akci, která pošle do aktivního hovoru DTMF kód.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Code – definuje posílané DTMF značky
  • Platné hodnoty 0–9, A–D, F
  • Parametr je povinný

Příklad

Do aktivního hovoru pošle DTMF kód 1234

SendEmail

Blok SendEmail definuje akci pro odeslání emailu.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Sender – definuje adresu odesílatele pro odchozí e-maily ze zařízení.
 • Subject – definuje předmět odesílané e-mailové zprávy.
  • Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro datum a čas, identifikaci zařízení. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz popis parametru Body.
 • Body – definuje obsah zprávy, kterou lze upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro datum a čas, identifikaci zařízení. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz seznam zástupných symbolů. 

Upozornění

 • Zástupné symboly závislé na konkrétním případu fungují, pokud je Action.SendEmail vyvolán některou z podporovaných událostí. Viz Přehled zástupných symbolů v událostech.
 • Snapshots – definuje počet snímků, které budou k e-mailu přiloženy <0, 5>.
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 1.
 • Timespan – časový rozsah snímků přiložených k emailu v sekundách. Každou vteřinu se uloží fotografie do paměti 2N IP interkomu. Délka paměti je 30 vteřin zpětně. 
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 1

Tip

Doporučujeme volit hodnoty parametru Timespan a Snapshot tak, aby podíl TimeSpan/Snapshots bylo celé číslo.

Příklad: Timespan = 8

Snapshot = 5

Zobrazí se nejaktuálnější fotografie a každá další s dvouvteřinovým rozpětím do minulosti.

Pokud je časové rozpětí menší než počet dostupných fotografií, použijí se některé fotografie opakovaně.

 • Width – definuje parametr nastavující šířku rozlišení přiloženého obrázku z kamery. Šířka snímku musí odpovídat jedné z podporovaných variant rozlišení interkomu.
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 640.
 • Height – definuje parametr nastavující výšku rozlišení přiloženého obrázku z kamery. Výška snímku musí odpovídat jedné z podporovaných variant rozlišení interkomu.
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 480.
 • User – definuje jednoho nebo více uživatelů, kterým se pošle e-mail. Zadán musí být alespoň jeden z parametrů User nebo E-mail.
 • E-mail – definuje emailovou adresu, na kterou se pošle e-mail. V případě potřeby lze zadat více e-mailových adres oddělených čárkou v uvozovkách.
  • Platné hodnoty:
   • uživatel@doménové_jméno
   • uživatel@ip_adresa
   • uživatel@doménové_jméno, uživatel@ip_adresa


Tip

 • Parametr User má přednost před parametrem E-mail.

Příklad

Pošle e-mail na e-mailovou adresu nastavenou u uživatele Jana: 

Upozornění

 •  Parametr User je omezený celkovým počtem max. 10 uživatelů.

SendHttpRequest

Blok SendHttpRequest definuje akci pro odeslání HTTP příkazu jinému zařízení v síti. Pomocí HTTP příkazu lze ovládat jiné zařízení v síti (IP relé, nahrávací systém, jiný interkom apod.)

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Uri – standardní HTTP URI obsahující adresu cílového zařízení a volitelně cestu a příp. další Parametry. Maximální délka je 2048 bajtů.
 • Username – definuje uživatelské jméno pro případ, že HTTP server vyžaduje autentizaci. Parametr je nepovinný – implicitní hodnota je "intercom".
 • Password – definuje heslo v případě, že HTTP server vyžaduje autentizaci. Parametr je nepovinný.
 • Method – definuje metodu požadavku HTTP, dostupné metody jsou: GET, POST, PUT, DELETE.
 • Type – typ obsahu těla http požadavku. Povolené hodnoty: "application/json" a "text/plain". Týká se pouze platných metod POST a PUT.
 • Text – textový obsah požadavku. Týká se pouze platných metod POST a PUT.

Příklad 1)

V případě vzniku připojené události odešle HTTP příkaz na zařízení s IP adresou 10.27.24.6:

Příklad 2)


V případě stisku jakékoliv klávesy se odešle její přesná identifikace na zařízení s IP adresou 10.27.24.6.


Upozornění

 • Je podporována autentizace Basic i Digest, pro vyšší bezpečnost doporučujeme Digest.

Upozornění

 • HTTP příkazy používají URL kódování. Při nastavení Automation podle příkladu 2 budou odesílané HTTP příkazy ve formátu: 

Stisknuté tlačítkoFormat ve FormatterOdeslaný příkaz
Rychlá volba 1http://10.27.1.6/message={1} http://10.27.1.6/message=%251 ("%" je zakódováno jako "%25")
Klávesnice 1http://10.27.1.6/message={1} http://10.27.1.6/message=1
Rychlá volba 1http://10.27.1.6/mess?age={1} http://10.27.1.6/mess?age=%251
Klávesnice 1http://10.27.1.6/mess?age={1} http://10.27.1.6/mess?age=1

Upozornění

 •  Parsování hodnot jednoho parametru oddělených čárkou

  Jeden konkrétní parametr může být dále rozdělen čárkou na jednotlivé hodnoty. Jednotlivé hodnoty lze oddělit pomocí '`' (zpětný apostrof). A dále je možné použít \ jako escape znak pro zadání `.

  Příklady
  abc,def → abc and bcd

  `abc,def`→ abc,bcd

  abc\`def → abc`def

  abc\def → abcdef

  abc\ \def → abc\def (zpětné lomítko hned 2x za sebou)

 • Platnost upozornění se znakem % zůstává.

SendMulticastRequest

Blok SendMulticastRequest definuje akci pro odeslání uživatelského příkazu více zařízením současně. Příjem takto odeslaného příkazu lze zpracovat pomocí bloku MulticastTrigger. Příkaz tvoří zpráva odeslaná pomocí UDP protokolu na multicastovou adresu (235.255.255.250:4433) a tudíž může být přijata více zařízeními současně. Zpráva obsahuje identifikaci příkazu (parametr Command) a případné parametr (parametr Params). Zpráva může být zabezpečena pomocí hesla (parametr Password). Tyto příkazy je doporučeno posílat s maximální intenzitou 1 příkaz za sekundu.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Command – definuje identifikátor příkazu. Pomocí tohoto parametru lze odlišit různé typy odesílaných příkazů. Blok MulticastTrigger reaguje na akci SendMulticastRequest pouze tehdy, pokud má uveden stejný identifikátor příkazu. Identifikátor může být libovolný text obsahující znaky A–Z, a–z a 0–9.
 • Parameters – definuje parametry příkazu, které budou odeslány v UDP zprávě. Lze uvést jeden nebo více parametrů oddělených čárkou. Jednotlivé Parametry musí být ve formátu “název_parametru=hodnota_parametru“.
  • Příklad:
   • Parameters=“Address=192.168.1.1”, “Port=10000”
  • Takto odeslané parametry budou dostupné v události HttpTrigger reagující na tento příkaz jako výstupní parametry Address a Port. Lze je následně využít např. v akcích navázaných na HttpTrigger.
 • Password – definuje heslo, pomocí kterého je příkaz zabezpečen proti neautorizovanému přístupu. Parametr je nepovinný. Pokud není heslo uvedeno, příkaz není zabezpečen. Heslo může být libovolný text obsahující znaky A–Z, a–z a 0–9. 

Příklad

Odešle příkaz na opendoor na všechna zařízení v síti, která mají odpovídajícím způsoben nastaven blok Event.MulticastTrigger v případě vzniku události č. 2:

Upozornění


 •  Parsování hodnot jednoho parametru oddělených čárkou

  Jeden konkrétní parametr může být dále rozdělen čárkou na jednotlivé hodnoty. Jednotlivé hodnoty lze oddělit pomocí '`' (zpětný apostrof). A dále je možné použít \ jako escape znak pro zadání `.

  Příklady
  abc,def → abc and bcd

  `abc,def` → abc,bcd

  abc\`def → abc`def

  abc\def → abcdef

  abc\ \def → abc\def (zpětné lomítko hned 2x za sebou)

 • Platnost upozornění se znakem % zůstává.

SendWiegandCode

Blok SendWiegandCode definuje akci pro poslání zadaného kódu na sběrnici Wiegand.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Codedefinuje kód, který má být poslán na sběrnici Wiegand. Pokud zadaný kód přesahuje kapacitu zprávy posílané přes Wiegand, jsou zredukovány bity vysokého řádu. Kód může být zadán jako dekadické nebo hexadecimální číslo. Je také možno zadat uuid uživatele z adresáře. Jestliže uuid existuje a uživatel má nakonfigurovánu Virtuální kartu, blok pošle tuto Virtuální kartu na rozhraní Wiegand.

  • Platné hodnoty

   • dekadické číslo
   • hexadecimální číslo
   • uuid
  • Parametr je povinný
 • Facility code – facility kód zařízení. Nastavení se uplatní pouze pro formát „wiegand26".
  • Platné hodnoty
   • Dekadické číslo v rozmezí 0–255

  • Parametr je nepovinný, pokud není parametr nastaven, tak není použit.

 • Format – definuje formát zprávy na sběrnici Wiegand
  • Platné hodnoty
   • wiegand26 – 26 bitů
   • wiegand32 – 32 bitů
   • wiegand37 – 37 bitů
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je wiegand26
 • Module – definuje modul, přes který je kód odeslán. 
  • Platné hodnoty
   • Jméno modulu nastavené v menu Hardware / Rozšiřující moduly / Modul Wiegand, parametr Jméno modulu
  • Parametr je povinný pro model 2N® Verso a 2N Access Unit, ostatních modelů se netýká 

Příklad

Pošle na sběrnici Wiegand kód zadaný v události 1. pomocí Event.CodeEntered.


Pro 2N® Verso a 2N Access Unit pak druhý řádek vypadá následovně:


SetCameraInput

Blok SetCameraInput definuje akci umožňující přepínat mezi různými zdroji video signálu pro aktivní hovor. Tato akce umožňuje přepínat mezi zabudovanou kamerou a externí IP kamerou, případně mezi dvěma vstupy pro připojení analogové kamery k modelu 2N® IP Video Kit. Touto akcí nelze přepínat zdroj videa pro RTSP stream.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Type – definuje typ zdroje video signálu. Změna během hovoru se projeví pouze pro tento hovor. Ostatní přijímače videa dostávají stále stejný kanál.
  • Platné hodnoty:
   • internal – interní kamera (resp. externí analogová připojená přímo k zařízení)
   • external – externí IP kamera
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je internal.

Příklad

Přepne zdroj video signálu na první vstup pro externí analogovou kameru v případě vzniku události č. 2:

SetOnvifVirtualInput

Blok SetOnvifVirtualInput definuje akci pro poslání změny virtuální vstupu pomocí protokolu ONVIF. Pro odzkoušení je možné použít například program ONVIF Device Manager (verze 2.2.250).

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Port – definuje číslo virtuálního portu,
  • Platné hodnoty:
   • 0–10 – číslo portu
  Level – definuje vstupní úroveň
  • Platné hodnoty:
   • hi – nastavuje logickou hodnotu true
   • lo – nastavuje logickou hodnotu false.
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je hi (true).

Příklad

Pošle pomocí eventu v ONVIF informaci o tom, že port číslo 8 změnil svou hodnotu na úroveň logická 1 v případě vzniku události č. 2:

Na ONVIF je posláno: 

 • InputToken: onvif_port_08
 • LogicalState:true

SetOutput

Blok SetOutput definuje akci pro nastavení výstupu interkomu do požadované úrovně.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Output – definuje nastavovaný výstup.
  • Vzorové hodnoty:
   • relay1 – relé 1 na základní jednotce
   • relay2 – relé 2 na základní jednotce
   • output1 – výstup 1 na základní jednotce
   • output2 – výstup 2 na základní jednotce
  • Seznam platných hodnot se může lišit pro různé modely interkomů 2N IP, viz kap. Dostupné digitální vstupy a výstupy.
 • Level – požadovaný úroveň výstupu. Tento parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • lo – vypnutí výstupu
   • hi – zapnutí výstupu (implicitní hodnota)

Příklad

Aktivuje výstup Output1 v případě vzniku události definované na řádku 2:

SetSecuredState

Blok SetSecuredState definuje akci potřebnou k nastavení stavu Secured State na požadovanou úroveň. Blok funguje pouze tehdy, když je přiřazený vstup zabezpečeného stavu nastaven na "Žádný" (tj. k řízení stavu není přiřazen žádný digitální vstup).

Parametry

 • Event – definujte událost, která spustí akci.
 • Condition – definujte podmínku, která musí být splněna, aby se akce spustila. Tento parametr je nepovinný.
 • Level – definujte požadovanou výstupní úroveň.
  • Platné hodnoty:
   • lo – stav deaktivace
   • hi – aktivace stavu (výchozí hodnota)

StartAutoUpdate

Blok StartAutoUpdate definuje akci pro spuštění automatické aktualizace firmware a konfigurace. Parametry aktualizace jsou nastaveny v menu Systém / Aktualizace.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.

Poznámka

Ostatní příklady nastavení

 • Access granted / Access Denied Sound – none = svítí zeleně, přehraje zvuk dle nastavení spínače v HW
 • Access denied / Access Denied Sound – none = svítí červeně, nepřehraje žádný zvuk

Upozornění

 • Moduly čteček karet ve spojení s blokem DoorOpen musí být vyloučeny z kontroly přístupu nastavením v Hardware / Rozšiřující moduly. U daného modelu nastavením parametru Dveře / Nepoužito.
 • Moduly, které nemají možnost konfigurace jména, je možné adresovat pomocí ext <pozice_modulu> , např. "ext3".


StartMulticastRecv

Blok StartMulticastRecv definuje akci spuštění příjmu audio streamu a jeho přehrávání. Akcí lze ovládat až čtyři nezávislé přijímací kanály. Pro příjem audio streamu je použit protokol RTP/UDP.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Channel – definuje číslo ovládaného kanálu (0–3).
 • IP Address – definuje multicastovou IP adresu audio streamu.
 • Port – definuje UDP port, na který bude audio stream přijímán.
 • Volume – definuje relativní hlasitost přehrávaného audio streamu v rozsahu −6 dB až +6 dB.
  • Platné hodnoty:
   • -6 – minimální hlasitost
   • 0 – střední hlasitost (implicitní hodnota)
   • 6 – maximální hlasitost
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 0.
 • Codec – definuje použitý audio kodek
  • Platné hodnoty
   • pcmu – kodek G.711 u-law
   • pcma – kodek G.711 A-law
   • g729 – kodek G.729
   • g722 – kodek G.722
   • l16 – kodek L16, 16 kHz
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je pcmu

Příklad

Spustí příjem audio streamu na multicastové IP adrese 239.0.0.1:10000 v kanálu 1 v případě vzniku události č. 2:

StartMulticastSend

Blok StartMulticastSend definuje akci pro spuštění vysílání audio streamu na multicastovou IP adresu. Akcí lze ovládat až čtyři nezávislé vysílací kanály. Pro vysílání audio streamu je použit protokol RTP/UDP.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Channel – definuje číslo ovládaného kanálu (0–3).
 • IP Address – definuje multicastovou IP adresu audio streamu.
 • Port – definuje UDP port, na který bude audio stream odesílán.
 • Source – definuje zdroj zvuku
  • Platné hodnoty:
   • mic – zdrojem zvuku je mikrofon
   • call – zdrojem zvuku hovor
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je mic.
 • Codec – definuje použitý audio kodek
  • Platné hodnoty
   • pcmu – kodek G.711 u-law
   • pcma – kodek G.711 A-law
   • g729 – kodek G.729
   • g722 – kodek G.722
   • l16 – kodek L16, 16 kHz
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je pcmu

Příklad

Spuštění odesílání audio streamu pomocí kanálu 1 na adresu 239.0.0.1:10000 v případě vzniku události č. 2:

StopMulticastRecv

Blok StopMulticastRecv definuje akci pro zastavení příjmu audio streamu na multicastovou IP adresu.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Channel – definuje číslo ovládaného kanálu (0–3).

Příklad

Zastaví příjem audio streamu v kanálu 1 v případě vzniku události č. 2:

StopMulticastSend

Blok StopMulticastSend definuje akci pro zastavení vysílání audio streamu na multicastovou IP adresu.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci.
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Channel – definuje číslo ovládaného kanálu (0–3).

Příklad

Zastaví odesílání audio streamu v kanálu 1 v případě vzniku události č. 2:

UploadSnapshotToFtp

Blok UploadSnapshotToFtp definuje akci pro nahrání snímku z kamery na FTP server. Parametry FTP serveru a snímku jsou nastaveny v menu Služby / Streamování / FTP.

Parametry

 • Event – definuje událost, která spustí tuto akci. 
 • Condition – definuje podmínku, která musí být splněna, aby akce byla provedena. Tento parametr je nepovinný.
 • Source – definuje zdroj videa, ze kterého se má nahrát snímek na FTP server.
  • Platné hodnoty:
   • auto – zdroj videa je vybrán podle nastavení Hardware / Kamera / Společné nastavení / Výchozí zdroj videa
   • internal – interní kamera
   • external – externí kamery
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je auto.

Příklad

Uloží fotku z kamery na FTP server v případě vzniku události č. 2:.