5. Podmínky (Conditions)

 Automation definuje následující typy podmínek:

 • True – vždy pravdivá podmínka
 • False – vždy nepravdivá podmínka
 • ProfileState – stav časového profilu
 • CallState – stav probíhajícího hovoru
 • AccountState – stav registrace k SIP účtu
 • InputState – stav digitálního vstupu
 • FlipFlopRS – klopný obvod typu RS
 • FlipFlopD – klopný obvod typu D
 • LogicalAnd – logický součin podmínek
 • LogicalOr – logický součet podmínek
 • LogicalNot – negace podmínky
 • OnvifVirtualOutputState – stav virtuálního portu nastaveného z VMS
 • OutputState – stav výstupu
 • SwitchStatelogická úroveň spínače

Detailní popis podmínek, jejich parametry a použití jsou popsány v následujícím textu.

True

Blok True definuje podmínku, která je vždy splněna.

Výstupní parametry

 • Out

Příklad

Podmínka je vždy splněna:False

Blok False definuje podmínku, která není nikdy splněna.

Výstupní parametry

 • Out

Příklad

Podmínka je vždy nesplněna:


ProfileState

Blok ProfileState definuje podmínku, která je splněna v případě aktivního (příp. neaktivního) časového profilu.

Vstupní parametry

 • Profile – číslo časového profilu (1–20 podle modelu interkomu).
 • State – požadovaný stav profilu. Tento parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • active – profil je aktivní (implicitní hodnota)
   • inactive – profil je neaktivní
     

Výstupní parametry

 •  Out


Příklad

Podmínka splněna v případě neaktivního časového profilu č. 1:CallState

Blok CallState je splněn v případě definovaného stavu probíhajícího hovoru.

Vstupní parametry

 • State – definuje stav hovoru.
  • Platné hodnoty:
   • idle – hovor neprobíhá
   • connecting – hovor se spojuje (pouze odchozí hovory)
   • ringing – probíhá vyzvánění
   • connected – hovor je spojen
 • Direction – definuje směr hovoru.
  • Platné hodnoty:
   • incoming – příchozí hovory
   • outgoing – odchozí hovory
   • any – oba směry
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je any.

 

Výstupní parametry

 •  Out


Příklad

Podmínka splněna v případě neaktivního hovoru:AccountState

Blok AccountState je splněn v případě úspěšné registrace k SIP účtu.

Vstupní parametry

 • Account – definuje použitý SIP účet.
  • Platné hodnoty:
   • 1 – účet 1
   • – účet 2
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je 1.
 • State – Definuje stav registrace.
  • Platné hodnoty:
   • registered – účet je zaregistrován
   • unregistered – účet není zaregistrován
  • Parametr je nepovinný, implicitní hodnota je registered.

 

Výstupní parametry

 •  Out


Příklad

Podmínka splněna v případě nezaregistrovaného 1. účtu:InputState

Blok InputState definuje podmínku, která je splněna v případě připojení definované logické úrovně na definovaný digitální vstup.

Vstupní parametry

 • Input – definuje digitální vstup.
  • Platné hodnoty:
   • tamper – tamper spínač
   • input1 – digitální vstup 1
   • input2 – digitální vstup 2
   • cr_input1 – digitální vstup 1 na čtečce karet
   • cr_input2 – digitální vstup 2 na čtečce karet
  • Seznam platných hodnot se může lišit pro různé modely interkomů 2N IP, viz kap. Dostupné digitální vstupy a výstupy.
 • Level – Definuje požadovanou úroveň na digitálním vstupu. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • lo – logická 0
   • hi – logická 1 (implicitní hodnota)

 

Výstupní parametry

 •  Out


Příklad

Podmínka splněna v případě sepnutého spínače tamperu (zařízení není otevřeno):FlipFlopRS

 Blok FlipFlopRS je jednobitová paměťová buňka (výstupní parametr), která mění svůj stav na 1 příp. 0 při vzniku definovaných události. Výstup bloku FlipFlopRS lze použít jako podmínku řídící další akce ve složitějších případech použití Automation. Jedná se o simulaci klopného obvodu typu R-S.

 Vstupní parametry

 • Set – definuje událost, která nastaví podmínku do stavu splněno (1).
 • Reset – definuje událost, která nastaví podmínku do stavu nesplněno (0).
 • ResetValue – výchozí hodnota podmínky po restartu zařízení. Parametr není povinný.
 • Platné hodnoty parametrů:
  • 0 – podmínka je nesplněná (implicitní hodnota)
  • – podmínka je splněná

Výstupní parametry

 • Out


 Příklad

 Podmínka bude splněna při vzniku události 1 a nesplněna při vzniku události 2:FlipFlopD

Blok FlipFlopD je jednobitová paměťová buňka (výstupní parametr), která si zaznamená stav jiné podmínky v okamžiku vzniku definované události pro pozdější použití. Výstup bloku FlipFlopD lze použít jako podmínku řídící další akce ve složitějších případech použití Automation. Jedná se o simulaci klopného obvodu typu D.

Vstupní parametry

 • Clock – definuje událost, při které je zaznamenán aktuální stav podmínky Condition.
 • Condition – definuje podmínku, která je zaznamenána při vzniku události ClockEvent.
 • ResetValue – výchozí hodnota podmínky po restartu zařízení. Parametr není povinný.
 • Platné hodnoty parametrů:
  • 0 – podmínka je nesplněná (implicitní hodnota)
  • – podmínka je splněná

Výstupní parametry

 • Out


Příklad

Stav podmínky bude shodný se stavem podmínky 2 v okamžiku vzniku události 1:LogicalAnd

Blok LogicalAnd umožňuje vytvářet složitější zřetězení různých podmínek. Blok je splněn v případě splnění všech podmínek z definované skupiny.

Vstupní parametry

 • In1 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In2 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In3 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In4 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In5 – Definuje podmínku, která má být splněna.

 

Výstupní parametry

 •  Out


Příklad

Podmínka splněna v případě současného splnění podmínek 1, 2 a 3:LogicalOr

Blok LogicalOr umožňuje vytvářet složitější zřetězení různých podmínek. Tento blok je splněn v případě splnění alespoň jedné podmínky z definované skupiny.

Vstupní parametry

 • In1 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In2 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In3 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In4 – Definuje podmínku, která má být splněna.
 • In5 – Definuje podmínku, která má být splněna.

 

Výstupní parametry

 • Out


Příklad

Podmínka splněna v případě současného splnění alespoň jedné z podmínek 1, 2 nebo 3:LogicalNot

Blok LogicalNot definuje podmínku, která je splněna v případě nesplnění jiné definované podmínky.

Vstupní parametry

 • In – Definuje podmínku, která má být splněna.

 

Výstupní parametry

 • Out


Příklad

Podmínka splněna v případě nesplnění podmínky 1:


OnvifVirtualOutputState

Blok OnvifVirtualOutputState definuje podmínku, která je splněna při nastaveném stavu virtuálního portu.


Vstupní parametry

 • Port – definuje sledovaný port. Platné hodnoty jsou 50–54.
 • Level – definuje logickou hodnotu sledovaného portu. Platné hodnoty jsou high a low.

 

Výstupní parametry

 • Out


 


OutputState

OutputState definuje podmínku, která odpovídá logickému stavu daného výstupu.

 

Vstupní parametry

 • Output – definuje digitální vstup.
  • Platné hodnoty:
   • relay1 – relé 1 na základní jednotce
   • relay2 – relé 2 na základní jednotce
   • output1 – výstup 1 na základní jednotce
   • output2 – výstup 2 na základní jednotce
  • Seznam platných hodnot se může lišit pro různé modely interkomů 2N IP, viz kap. Dostupné digitální vstupy a výstupy.
 • Level – Definuje požadovanou úroveň na digitálním vstupu. Parametr je nepovinný.
  • Platné hodnoty:
   • lo – logická 0
   • hi – logická 1 (implicitní hodnota)


Výstupní parametry

 •  Out

Příklad

podmínka splněna v případě aktivního relay 1


SwitchState

Blok SwitchState vytváří logickou 0 nebo logickou 1 na základě podmínky definované v parametrech Switch IDOperation a Level.

Vstupní parametry

 • Switch ID – definuje, který Switch se použije pro hodnocení podmínky
  • Platné hodnoty:
   • X – kde X je číslo odpovídajícího Switche (obvykle 1 .. 4, různé modely mají různý počet Switchů)
 • Operation – definuje druh operace Switche, který je použit pro hodnocení podmínky
  • Platné hodnoty:
   • state – Switch může být aktivní nebo neaktivní (výchozí hodnota)
   • lock – Switch může být zamčený (locked) nebo odemčený (unlocked)
   • hold – Switch může být přidržený (held) nebo uvolněný (released)
 • Level
  • Platné hodnoty:
   • lo – podmínka je splněna, jestliže je zvolená operace v logické 0 (tj. Switch je neaktivní, Switch je odemčený, Switch je uvolněný)
   • hi – podmínka je splněna, jestliže je zvolená operace v logické 1 (tj. Switch je aktivní, Switch je zamčený, Switch je přidržený) (výchozí hodnota)

Výstupní parametry

 • Out – hodnota odráží, jestli je podmínka splněna.

Příklad

Je-li blok nastaven na Switch ID = Switch 1, Operation = lock, Level = low, podmínka bude splněna (Out bude v logické 1), jestliže bude Switch 1 odemčený.