5.4.7 Uživatelské zvuky

2N IP Interkomy standardně signalizují různé provozní stavy pomocí sekvencí tónů, viz kapitola Signalizace provozních stavů. Pokud vašim požadavkům standardní signalizační tóny nevyhovují, můžete je upravit. 

Interkom umožňuje upravit zvukovou signalizaci pro tyto stavy:

  1. Zvonění před přijetím příchozího hovoru
  2. Vyzváněcí tón
  3. Obsazovací tón
  4. Ukončení hovoru
  5. Zadání neplatného kódu
  6. Zvolení neplatné pozice uživatele
  7. Sepnutí spínače

Signalizaci výše uvedených stavů můžete buď zcela ztlumit, nahradit jedním z deseti předdefinovaných zvuků nebo vlastním zvukovým souborem, který jednoduše nahrajete do interkomu. Zvukové soubory musí být ve formátu WAV a používat PCM kódování s vzorkovací frekvencí 8 nebo 16 kHz a rozlišením vzorku 8 nebo 16 bitů. Velikost souboru nesmí u 2N IP interkomů překročit 256 kB, u 2N® SIP Horn 2048 kB.

FrekvenceBitů na vzorekDélka zvukuKvalita zvuku
16 kHz16 bitup to 8 s1 best
16 kHz8 bitup to 16 s2
8 kHz16 bitup to 16 s3 (not recommended combination)
8 kHz8 bitup to 32 s4 low

Nahrané zvukové soubory můžete také přehrávat pomocí automatizace pomocí akce Action.PlayUserSound. Zvuky lze volitelně přehrávat pomocí reproduktoru interkomu a/nebo přímo do telefonního hovoru.

Seznam parametrů

 • Jazyk zvukových zpráv – volí jazyk pro zvuková hlášení interkomu. Pokud je pro danou událost namapován soubor, pro který je k dispozici překlad, zpráva bude přehrána ve zvoleném jazyce. Není-li překlad k dispozici, bude přehráván anglicky nebo jako jazykově neutrální zvuk.
 • Aktivovat hlasovou signalizaci (jen francouzština) – pro splnění legislativních předpisů ve francouzsky mluvících regionech je možné zapnout hlasovou signalizaci pro hendikepované osoby ve francouzském jazyce pro tyto akce: sestavování hovoru, spojení hovoru a odemknutí dveří.

Přiřazení zvuků

 • Chyba autentizace – nastavuje zvuk, přehrávaný při zadání neplatného kódu (spínače, aktivace uživatele, profilu apod.).
 • Obsazovací tón – nastavuje zvuk přehrávaný při obsazení volaného účastníka. 
 • Signalizace ukončení hovoru – nastavuje zvuk přehrávaný po ukončení hovoru.
 • Vyzváněcí tón – nastavuje zvuk přehrávaný, pokud se vyzvání u volaného účastníka. Vyzváněcí tón ústředny má přednost před nastaveným vyzváněcím tónem v interkomu.
 • Zvonění před přijetím hovoru – nastavuje zvuk zvonění přehrávaný před přijetím příchozího hovoru (vyzváněcí tón interkomu).
 • Signalizace chyby vytáčení – nastavuje zvuk přehrávaný při stisku tlačítka rychlé volby v případě, že odpovídající pozice v telefonním seznamu není naprogramovaná.
 • Signalizace sepnutého spínače 1–4 – nastavuje zvuk generovaný při sepnutí spínače. V nastavení jednotlivých spínačů je nutno signalizaci sepnutí upřesnit, viz kapitola Spínače.

Upozornění

 • Pokud nelze přehrát znění přiřazeného zvuku, je to tím, že zvuk je nastaven jako "Ticho". Nahrávání zvuků

Do interkomu můžete nahrát až 10 vlastních zvukových souborů. Pro větší přehlednost můžete každému nahranému zvuku přiřadit vlastní název. 

Zvukový soubor do interkomu nahrajete stiskem tlačítka . V dialogovém okně vyberte soubor uložený ve vašem PC a stiskněte tlačítko Nahrát. Soubor můžete odstranit pomocí tlačítka . Nahraný zvukový soubor můžete přehrát (lokálně na svém PC) pomocí tlačítka . Pomocí tlačítka  můžete zvukový soubor nahrát přímo pomocí mikrofonu ve vašem PC.


Zvukový soubor můžete zaznamenat pomocí mikrofonu ve vašem PC. Tlačítkem  se spustí záznam. Ukončí se stiskem tlačítka . Zaznamenaný zvuk lze přehrát pomocí tlačítka . Po stisku tlačítka Nahrát se zvuk uloží do interkomu. 

Plánovač hlášek

Umožňuje pravidelné přehrávání uživatelských zvuků v nastaveném čase. V časovém plánu lze nastavit přesné časy pro jednotlivé dny v týdnu, kdy se bude daný zvuk přehrávat. Přidání přehrávání zvuku se provede kliknutím na požadované místo na časové ose zvoleného dne. Při přidání lze nastavit přesný čas, vybrat uživatelský zvuk a nastavit jeho hlasitost. Záložka Plánovač hlášek je dostupná pouze pro 2N SIP Audio produkty. 

 • Plánovač aktivní – aktivuje přehrání předem nastavených uživatelských zvuků dle časového plánovače. 

Tip

Poznámka

 • Funkce pro záznam zvuku není dostupná na prohlížečích nepodporujících standard WebRTC (např. Internet Explorer).