3.2 Ovládání

V této kapitole je popsáno ovládání 2N® IP Force z pohledu vnějšího uživatele (hosta). 

Volání pomocí tlačítek rychlé volby

Stiskem tlačítka rychlé volby na základní jednotce lze provést volání na první 1, 2 nebo 4 pozice (podle typu modelu) v telefonním seznamu. Sestavování hovoru je signalizováno dlouhým přerušovaným tónem, případně jiným způsobem dle konfigurace připojené telefonní ústředny.

Opakovaný stisk stejného tlačítka rychlé volby v průběhu nebo v době sestavování hovoru může mít přiřazenu funkci ukončení hovoru nebo ukončení hovoru a volání na další telefonní číslo volaného, popř. může být bez funkce.

U modelů vybavených numerickou klávesnicí lze hovor také kdykoli ukončit stiskem tlačítka , pokud je to povoleno parametrem Zavěšení tlačítkem #.

Volání na pozici v telefonním seznamu

Telefonní seznam 2N® IP Force může obsahovat až 1999 naprogramovaných pozic. Pouze na pozice 1 až 4 lze volat pomocí tlačítek rychlé volby. Ostatní pozice lze vyvolat pomocí numerické klávesnice, pokud je zapnuta funkce Rychlá volba pomocí čísel.

Postup:

  • Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo pozice (např. 05, 15, 200, 1759 – minimálně dvě a maximálně čtyři číslice) a zadání potvrďte stiskem tlačítka .
  • Hovor lze kdykoli zavěsit stiskem pomocí tlačítka , pokud je to povoleno parametrem Zavěšení tlačítkem #.

Volání na zadané telefonní číslo

Pokud je nastaven parametr Povolení funkce telefon, lze z 2N® IP Force volat na telefonní číslo zadané uživatelem pomocí numerické klávesnice.

Postup:

  1. Stiskněte tlačítko .
  2. Z reproduktoru se ozve trvalý tón.
  3. Pomocí numerické klávesnice zadejte telefonní číslo a potvrďte opětovným stiskem tlačítka .
  4. Hovor lze kdykoli zavěsit stiskem pomocí tlačítka , pokud je to povoleno parametrem Zavěšení tlačítkem #.

Přijetí a odmítnutí příchozího hovoru

Pokud je vypnuta funkce automatického přijetí příchozího hovoru, 2N® IP Force signalizuje příchozí hovor hlasitým vyzváněním. Stiskem tlačítka  lze hovor přijmout a stiskem tlačítka  odmítnout. Tato funkce je dostupná pouze u modelů vybavených numerickou klávesnicí.

Otevření dveří (sepnutí spínače) pomocí kódu

2N® IP Force je vybaven spínačem určeným k otevření zámku dveří. Sepnutí tohoto spínače lze provést zadáním platného kódu na numerické klávesnici.

Postup:

  • Pomocí numerické klávesnice zadejte číselný kód pro sepnutí spínače a stiskněte tlačítko . Zadání platného kódu je oznámeno souvislým tónem signalizujícím sepnutí spínače – odemčení zámku. Zadání neplatného kódu je oznámeno zvukovou signalizací .

Aktivace a deaktivace profilu

Pomocí numerické klávesnice lze aktivovat a deaktivovat profil, a tím upřesnit směrování hovorů na čísla v telefonním seznamu.

Postup:

  • Pomocí numerické klávesnice zadejte číselný kód pro aktivaci nebo deaktivaci profilu a potvrďte stiskem tlačítka . Zadání platného kódu je oznámeno zvukovou signalizací (pro profil ) při aktivaci nebo (pro profil ) při deaktivaci. Zadání neplatného kódu je oznámeno zvukovou signalizací .