4.3 Popis funkce (pro pokročilé)

Cíl této kapitoly

Tato kapitola je určena pro řešení případných problémů. Pokud systém nepracuje korektně a kvalifikovaný technik je schopen sledovat bod po bodu jeho činnost podle tohoto popisu, dojde tak až k místu, kde se popis a skutečnost rozchází. Pak popíše tento rozpor, což velmi urychluje hledání příčiny. Často se také tímto postupem zjistí, že systém pracuje správně, ale uživatel měl o jeho funkci jinou představu.

Odchozí hovor

Proces je spuštěn tlačítkem ALARM na kterékoli hlásce (u hlásek pro kabinu může vstup CANCEL vykonání hovoru zpozdit nebo zablokovat, viz parametr 914). Po stisku tlačítka ALARM L8 naváže spojení s dispečinkem (podrobnosti viz automatická volba). L8 přehrává hlášení "čekejte prosím, navazuji spojení" osobě ve výtahu, a pokyn pro dispečink: "pro potvrzení stiskněte 1" (pokud je použito potvrzení DTMF 1).

Hovor je třeba manuálně nebo automaticky potvrdit. Hovor je časově omezen (varovné hlášení „pozor, končí hovor"), ale je možné jej prodloužit.
Ovládání během hovoru (DTMF volbou) je popsáno v kapitole "Pokyny pro dispečink".

Upozornění

 • Tlačítko Alarm na šachtové a strojovnové hlásce v klidovém režimu svítí stále.

Volání ze strojovny

Ze strojovny (přesněji – z hlásky typu strojovna, obj.č. 918611E) lze volat na jakoukoli jinou hlásku téhož L8. Dále lze aktivovat různé služby a konfigurovat L8. Vstup do hlasového menu ve strojovně se aktivuje stisknutím  (déle než 2 s). Tlačítko „trifonie" lze využít ke spojení s ostatními hláskami téhož výtahu. Pokud stisknete tlačítko trifonie (déle než 2 s), dostanete se do hlasového menu a můžete sestavit trifonii s ostatními šachtami .

 

Hlasová nabídka pro strojovnu:

Pro volbu do veřejné telefonní sítě stiskněte 0
Pro spojení s výtahem volte číslo výtahu X
 • Pro spojení s kabinou výtahu stiskněte 1
 • Pro spojení se střechou kabiny stiskněte 2
 • Pro spojení se dnem kabiny výtahu stiskněte 3
 • Pro spojení se dnem šachty stiskněte 4
 • Pro spojení se strojovnou stiskněte 5
 • Pro spojení s kabinou 2 výtahu stiskněte 6
 • Pro spojení se střechou kabiny 2 stiskněte 7
 • Pro spojení se dnem kabiny 2 výtahu stiskněte 8
 • Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte #
Pro administraci stiskněte 9
 • Pro vstup do programovacího menu stiskněte 1
 • Pro ukončení procesu vyproštění stiskněte 2
 • Pro přehrání informaci o tomto komunikátoru stiskněte 3
 • Pro správu IO modulů stiskněte 4
Pro ukončení hovoru stiskněte #

Upozornění

 • Pomocí # se můžete vrátit o úroveň výše v hlasovém menu.
 • Ukončení hlasového menu se provede podržením # (déle než 2 s) nebo najetím do nejvyššího menu a stisknutím #.

Trifonie

Trifonie slouží pro spojení mezi hláskami v rámci jedné šachty. Z hlásky strojovna je možné provést trifonii s jinou šachtou. 
Tento režim se vyznačuje odlišným nastavením automatiky handsfree. Mikrofony aktivních hlásek jsou méně citlivé než v režimu ALARM.

Ukončení trifonie – možnosti

 • druhý stisk tlačítka TRIFONIE
 • vypršení časového limitu
 • příchozí hovor nebo ALARM – má přednost

Upozornění

 • Tlačítko trifonie na šachtové a strojovnové hlásce je v klidovém režimu zhasnuto.

Kontrolní volání

Kontrolní volání je automaticky provedený odchozí hovor (obvykle každé 3 dny). Účelem je kontrola správné funkce systému. Toto volání je v dispečinku obvykle zpracováno automaticky.

Kontrolní volání je možné směrovat na dispečink přes PSTN, GSM, UMTS nebo VoIP. Nastavení se provádí nastavením parametru 071–076 a 981 (viz kapitola 3.2 tabulka parametrů).

Upozornění

 • Pokud je při přenosu KV vyhodnocováno i identifikační číslo výtahu, je potřeba vyplnit parametr 974 (platí pro protokoly CPC a P100).
 • Je-li sada pamětí pro kontrolní volání celá prázdná, použije se první sada pamětí pro ALARM.

Varování

 • Při použití protokolů CPC nebo P100 nastavte vždy číslo pro kontrolní volání, které bude hovor směrovat na 2N® Lift8 server. Při propadnutí na sadu 011–016 nedojde ke správnému potvrzení a vyhodnocení hovoru.

Upozornění

 • Kontrolní volání je možné manuálně vyvolat pomocí parametru 811. Nedojde k ovlivnění časování běžného kontrolního volání.


Provozní volání

Provozní volání je automaticky provedený hovor po vykonání některé z událostí (zaseknuté tlačítko, vyměnit baterie, ukončení vyproštění, chyba audia). Nastavení se provádí přes Service Tool v menu konfigurace – události. Podrobnější popis naleznete v kapitole 5.3.

Tyto hovory je možné sestavit pouze s protokolem CPC nebo P100 (potvrzovací hovory o stavu OK pouze s protokoly CPC 2N ext nebo P100 2N ext).

Při nevyplnění čísla pro provozní volání se hovor sestaví na paměti 011–016. 

Varování

 • Vždy nastavte číslo pro provozní volání, aby směrovalo na 2N® Lift8 server. Při propadnutí na paměti 011–016 nedojde ke správnému potvrzení a vyhodnocení hovoru.

Tip

 • Pro provozní volání nastavte protokoly CPC antenna 2N ext, CPC KONE 2N ext, P100 2N ext, které umožňují zasílat i stav OK (baterie vyměněny, tlačítko opraveno, audio opraveno). Při použití protokolů bez 2N ext se tyto provozní hovor nesestaví.

Příchozí hovor

Dispečink může také zavolat zpět na komunikátor. CJ automaticky přijme každý příchozí hovor, identifikuje se a hlasovou nabídkou (DISA) dává na výběr další funkci. Je tak možné se dovolat na požadovanou hlásku. Příchozí hovor je časově omezen stejně jako odchozí a stejně se i ovládá (prodloužení, ukončení).

Pokud operátor potřebuje hovořit s hláskou, ze které bylo uskutečněno předchozí volání, v hlasovém menu je třeba zadat 0.

 

Hlasová nabídka pro příchozí hovor:

Vítejte, toto je komunikátor .......
Pro spojení s poslední volající hláskou stiskněte 0
Pro spojení s jinou hláskou zadejte číslo výtahu X
 • Pro spojení s kabinou výtahu stiskněte 1
 • Pro spojení se střechou kabiny stiskněte 2
 • Pro spojení se dnem kabiny výtahu stiskněte 3
 • Pro spojení se dnem šachty stiskněte 4
 • Pro spojení se strojovnou stiskněte 5
 • Pro spojení s kabinou 2 výtahu stiskněte 6
 • Pro spojení se střechou kabiny 2 stiskněte 7
 • Pro spojení se dnem kabiny výtahu stiskněte 8
 • Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte #
Pro administraci stiskněte 9
 • Pro vstup do programovacího menu stiskněte 1
 • Pro ukončení procesu vyproštění stiskněte 2
 • Pro přehrání informaci o tomto komunikátoru stiskněte 3
 • Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte #
Pro ukončení hovoru stiskněte #

Řazení hovorů

Pokud během probíhající komunikace vznikne další požadavek, hovoříme o řazení hovorů. Hovory mají různé priority – nejvyšší prioritu má funkce Fireman, následuje stisk tlačítka Alarm. Přerušuje proto jakýkoli jiný hovor s nižší prioritou. Požadavky se stejnou prioritou se řadí do fronty a vyřizují postupně. Poté se L8 vrací k přerušené činnosti, je-li to možné.

Probíhá
nová událost:

Příchozí hovor

Programování

Kontrolní volání

ALARM

Trifonie

Fireman

Příchozí hovor

nn

no

nn

nn/no

P

no

Čas kontrolního volání

z

z

nn

z

z

z

Vstup do hlasového menu

na hlásce strojovna

no

no

no

no

no

no*

Stisk tlačítka „Trifonie"

no

no

no

no

no

no

Stisk tlačítka „ALARM"

P

P

z

z

P

z

Funkce „Fireman"

P

P

P

P

P

z

Vysvětlivky:

 • nn = nemůže nastat
 • no = nelze obsloužit (no* > u strojovny nastavené jako dispečink, po vyzvednutí telefonu vstoupíte do hovoru Fireman)
 • z = zařadí se do fronty
 • P = přeruší se probíhající činnost

Automatický příjem kontrolních a provozních volání

Dispečink vybavený PC pracovištěm s 2N® Lift8 server přijímá hovory automaticky. Server se nakonfiguruje prostřednictvím aplikace 2N® Lift8 control panel. Kontrolní volání je automaticky odbaveno (dle nastavení 2N® Lift8).

Upozornění

 • Pokud není vyplněno číslo pro kontrolní volání (071-076), sestaví se hovor na čísla v pamětech 011-016. Doporučujeme vždy nastavit číslo pro příjem kontrolního volání. Pokud by byl použit protokol CPC nebo P100 a volání by směrovalo na 2N® Lift8 Communicator, nebude tento hovor správně vyhodnocen.
 • Provozní volání je možné sestavit pouze s protokolem CPC nebo P100. Pokud není vyplněno číslo v paměti 081-086, volání také propadává na alarmová čísla, ovšem pouze s potvrzovacím módem CPC nebo P100. 2N® Lift8 Communicator neumí vyhodnotit takové volání.

Varování

 • Při nevyplnění čísla pro kontrolní volání se nemusí tento hovor, při propadnutí na alarmová čísla, správně potvrdit a je vyhodnocen jako chybný.
 • Při nevyplnění čísla pro provozní volání se tento hovor směrující na 2N® Lift8 Communicator bude zobrazovat jako alarmový. Nastavte vždy správné číslo, aby byl hovor směrován na 2N® Lift8 server, který ho správně vyhodnotí a stav zobrazí v aplikaci 2N® Lift8 Control Panel.

Tip

 • Nastavte číslo pro alarmová volání a jiné pro kontrolní a provozní volání.

Přehled hlášení

Hlášení

Význam

„Čekejte prosím, navazuji spojení"

Hlášení je přehráváno uživateli v kabině výtahu při sestavování hovoru (před potvrzením).

"Toto je nouzové volání"Přehrává se směrem na dispečink před potvrzením hovoru.

"Spojení potvrzeno"

Přehrává se po potvrzení hovoru.

„Volá komunikátor s výrobním/identifikačním číslem ..."Přehrává se pouze v případě, pokud dispečer stiskne DTMF 3 po potvrzení hovoru. Komunikátor zašle informaci o výrobním čísle nebo o identifikačním čísle, pokud je nastaveno (974).

„Pozor, končí hovor"

Toto hlášení během odchozího i příchozího hovoru signalizuje, že za 10 sekund vyprší nastavená maximální délka hovoru.

"Konec hovoru"

Hlášení se vyšle před zavěšením hovoru.

"Toto je kontrolní volání ..."Hlášení se přenáší pouze směrem k dispečinku (pouze u potvrzení DTMF 1).

Ukončení hovoru (odchozí i příchozí hovor)

Ukončení hovoru (zavěšení linky) nastává z těchto příčin:

 • je zjištěn obsazovací tón nebo trvalý tón (vyskytuje se po ukončení hovoru na pobočkových ústřednách)
 • je-li překročen časový limit pro potvrzení (par. 913)
 • vyprší maximální délka hovoru (par. 912). 10 sekund před vypršením L8 přehraje hlášení „Pozor, končí hovor", hovor lze prodloužit znakem .
 • příjem znaku  nebo .
 • během programování vypršel časový limit
 • požadavek na hovor s vyšší prioritou