2.3 Stručný průvodce instalací

Vložení a vyjmutí SIM karet

Správné zacházení se SIM kartami naleznete v sekci „Umístění SIM karet"

Upozornění

 • Vkládání a vyndávání SIM karet provádějte vždy při vypnuté GSM bráně. V opačném případě může dojít k poškození GSM/UMTS modulů uvnitř GSM brány.

Správné umístění

Pro správnou instalaci 2N® VoiceBlue Next musí být splněny následující instalační podmínky:

 • Dostatečné místo pro instalaci 2N® VoiceBlue Next.
 • Brána 2N® VoiceBlue Next je určena k montáži a umístění na svislou plochu (dvoukanálová varianta), nebo vodorovnou plochu či umístění do systémové racku (čtyřkanálová varianta). Provozování 2N® VoiceBlue Next v jiné pracovní poloze, např. položenou na stole (dvoukanálová varianta), je možné pouze krátkodobě, například v servisu při rychlém přezkoušení.
 • Překročení povolené provozní teploty nemusí mít okamžitý vliv na funkci brány, ale může mít za následek rychlejší stárnutí a snížení spolehlivosti. Povolený pracovní rozsah pracovní teplot a vlhkosti naleznete v kapitole 5.
 • 2N® VoiceBlue Next není určena do prostředí se zvýšenými vibracemi, jakou jsou dopravní prostředky, strojovny apod.
 • 2N® VoiceBlue Next není určena do prašného prostředí, prostředí s nestabilní vlhkostí a vysokých teplotních změn.
 • 2N® VoiceBlue Next nesmí být vystaven agresivním plynům, výparům kyselin, rozpouštědel apod.
 • 2N® VoiceBlue Next není určeno pro přímé zapojení do sítí Ethernet/Internet. 2N® VoiceBlue Next musí být do těchto sítí připojeno přes oddělovací aktivní prvek sítě (např. switch, router).
 • 2N® VoiceBlue Next je určen do vnitřních prostor. Nesmí být vystaven dešti, stékající vodě, kondenzující vlhkosti, mlze, apod.
 • 2N® VoiceBlue Next není možné provozovat na místech s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
 • Nad i pod 2N® VoiceBlue Next je třeba ponechat volný prostor na kabely a na proudící vzduch, který odvádí vznikající teplo.
 • Dostatečná intenzita signálu GSM/UMTS sítě, se kterou má Dostatečná intenzita signálu GSM sítě, se kterou má VoiceBlue Next pracovat
 • Odpovídající kapacita GSM/UMTS sítě (nepřetížení BTS). Pamatujte, že v případě použití více GSM bran v jedné lokaci může dojít k přetížení základnové stanice obsluhující buňku operátora, ve které se právě nacházíte Toto může způsobit trvalé nebo občasné odmítání hovorů do GSM/UMTS sítí!
 • Žádné silné elektromagnetické záření v sítě instalace.
 • Žádné silné reflexe v místě, kde jsou nainstalovány antény připojené k 2N® VoiceBlue Next.
 • Nevhodné umístění 2N® VoiceBlue Next brány nebo antény v blízkosti televizních, rozhlasových, nebo jiných přístrojů, citlivých na vysokofrekvenční pole, může mít nežádoucí vliv na jejich funkci.
 • Anténa 2N® VoiceBlue Next brány vyzařuje vysokofrekvenční energii, proto by neměla být v bezprostřední blízkosti lidského těla. Zdravotní riziko je vyšší než u mobilního telefonu, protože brána vysílá obvykle velmi často, pokud jejím prostřednictvím komunikuje více účastníků.
 • Připojení VoIP musí být správně nakonfigurováno podle SIP a ostatních VoIP doporučení.
 • Je doporučeno, aby napájecí adaptér byl připojen do sítě se zálohovaným zdrojem (UPS) a s odpovídající přepěťovou ochranou.

Montáž na zeď (dvoukanálová varianta)

2N® VoiceBlue Next je připravena na svislou montáž pomocí dvou šroubů. Postup montáže:

 1. Připravte na určené místo dva vruty ve vzdálenosti odpovídající otvorům pro uchycení na zadní straně 2N® VoiceBlue NextDistance hlavy šroubu od zdi může být maximálně 5mm.
 2. Po přípravě místa uchycení, nasaďte 2N® VoiceBlue Next na připravené šrouby.

Upozornění

 • Při montáži GSM brány na zeď GSM bránu neotvírejte. Zabráníte tím možnému poškození zařízení s následnou ztrátou záruky na produkt!
 • Distance hlavy šroubu od zdi musí být dostatečná pro lehkou instalaci, popř. odebrání zařízení ze zdi.

Vodorovné umístění (čtyřkanálová varianta)

2N® VoiceBlue Next je připravena pro umístění na vodorovnou podložku. Při tomto způsobu je možné zařízení opatřit gumovými nožičkami (součást balení GSM brány). Postup montáže:

 1. Opatrně položte GSM bránu na stabilní vodorovnou podložku spodní částí vzhůru.
 2. Postupně nalepte gumové nožičky do krajů zařízení.
 3. Takto upravené zařízení umístěte na stabilní vodorovnou podložku.

Upozornění

 • Umístění zařízení musí splňovat požadavky napsané v subkabitole „Správné umístění“ této kapitoly! 

Montáž do systémové racku (čtyřkanálová varianta)

2N® VoiceBlue Next je připravena na montáž do systémového racku. Pro tuto variantu je třeba zakoupit rack příslušenství dodávané samostatně. Objednací číslo tohoto příslušenství je 5051099E. Toto příslušenství obsahuje následující díly:

Součást balení

Počet kusů

Krátké křidélko

2

Dlouhé křidélko

1

Spojovací plíšek zadní

1

Spojovací plíšek horní

1

Montážní šroubky

12

Rack šroubky

4

Samostatná montáž

V případě instalace jednoho zařízení do systémové racku postupujte dle následujících kroků:

 1. Na pravé a levé straně je místo pro uchycení rackových křidélek. Křidélka se uchycují vždy pomocí čtyř šroubků (součást balení). Pozice dlouhého a krátkého křidélka záleží na podmínkách instalačního místa a je volitelná.

 2. Po montáží obou křidélek přišroubujte GSM bránu do volného 1U místa systémového racku pomocí čtyř rack šroubů (součást balení).

Párová montáž

GSM brána lze instalovat do systémového racku v párech spojených do jednoho 1U celku. V případě tohoto způsobu instalace do systémové racku postupujte dle následujících kroků:

 1. Přiložte GSM brány k sobě, tak aby se dotýkaly boky. Volné konce GSM bran opatřete krátkými křidélky (součást balení) a přichyťte pomocí přiložených šroubků.

 2. V horní a zadní části GSM bran se nachází otvory pro umístění spojovacích plíšků. Tyto plíšky (POZOR! plíšky pro zadní a horní část se od sebe liší velikostí vrtaných děr – horní má vrtané díky větší, bez závitu!) vsuňte a přišroubujte nejprvé do jedné GSM brány. Poté připojte druhou GSM bránu.

 3. Takto propojené GSM brány umístěte do volného 1U místa v systémovém racku a přichyťte pomocí čtyř rack šroubů (součást balení)

Upozornění

 • Spojovací plíšky pro zadní a horní část se od sebe liší velikostí vrtaných děr – horní má vrtané díky větší, bez závitu
 • Pozor na vnitknutí plíšku dovnitř zařízení – nebezpečí zkratu elektrických zařízení uvnitř GSM brány
 • Pro zajištění lepšího odvětrávání ponechte nad a pod GSM branou alespoň dva centimetry neobsazeného místa (proudění vzduchu)!

Připojení napájení

K napájení brány používejte pouze přiložený napájecí adaptér, nebo použijte certifikovaný PoE adaptér v případě napájení pomocí Ethernet sítě. Před připojením do zásuvky se nejprve ubezpečte, že napětí elektrorozvodné sítě odpovídá údajům uvedeným na štítku síťového adaptéru. Napájecí adaptér zasuňte do síťové zásuvky, a poté jeho konektor zapojte do brány. Činnost zařízení je signalizována stavovými indikátory. Jejich význam je popsán v kapitole 2.1 .

Varování

 • Připojení vadného, nebo nesprávného napájecího adaptéru může způsobit dočasnou, nebo trvalou poruchu 2N® VoiceBlue Next !
 • Nikdy nepřipojujte 2N® VoiceBlue Next zároveň pomocí PoE napájení a lokálního adaptéru. Tento způsob instalace může způsobit trvalou poruchu 2N® VoiceBlue Next!
 • Před připojením do zásuvky také překontrolujte, zda máte připojenou anténu. Pokud připojíte zařízení k napájení bez zapojené antény, může dojít k poškození vysílače v GSM modulech

Připojení antény

2N® VoiceBlue Next brána má pro všechny GSM/UMTS moduly společný anténní konektor typu SMA female. K tomuto konektoru se připojuje kabel externí antény, která by měla být nainstalována ve svislé poloze na místě s dobrým signálem bezdrátové sítě.

Varování

 • Konektor antény utahujte lehce rukou; k dotahování nikdy nepoužívejte klíče!
 • Anténa 2N® VoiceBlue Next brány vyzařuje vysokofrekvenční energii, proto by neměla být v bezprostřední blízkosti lidského těla. Zdravotní riziko je vyšší než u mobilního telefonu, protože brána vysílá obvykle velmi často, pokud jejím prostřednictvím komunikuje více účastníků.

Poznámka

 • V běžných podmínkách má přiložená anténa dostatečný zisk pro bezproblémový provoz. V místech se slabým signálem, nebo pokud chcete anténu umístit do jiného místa než 2N® VoiceBlue Next, je možné použít anténu s kabelem zakončeným SMA konektorem. Anténa by měla být ve svislé poloze.
 • Parametry antény a kabelu jsou uvedeny v kapitole 5 „Technické parametry“.

Připojení ethernet kabelu

K připojení 2N® VoiceBlue Next brány do sítě ethernet slouží standardní přímý kabel zakončený konektory RJ-45 (součástí balení). GSM brána podporuje standarty 10BaseT a 100BaseT, stav připojení sítě ethernet je indikován stavovými LED indikátory umístěnými na RJ-45 konektoru.
Tovární konfigurační hodnoty ethernetového rozhraní brány 2N® VoiceBlue Next naleznete v kapitole 2.2 Tovární nastavení

Upozornění

 • V případě provedení resetu s továrním nastavením dojde i ke změně konfigurace ethernet rozhraní brány!
 • Použití vadného ethernet kabelu může způsobit vysokou ztrátovost paketů v síti ethernet a následnou nestabilitu spojenou s špatnou kvalitou hovorů do/ze sítě GSM/UMTS!

Anténní splitter (slučovač)

Anténní splitter je pasivní součást pro sdružení několika GSM/UMTS kanálů do jedné antény. V případě 2N® VoiceBlue Next brány spojuje dva/čtyři anténní vstupy do jedné vnější antény. Tento splitter místo při instalaci. Jedná se o pasivní prvek – má charakteristický útlum signálu, který připojená anténa musí kompenzovat. V případě jedno kanálové 2N® VoiceBlue Next není anténní splitter použit.

Licenční omezení

Produkt 2N® VoiceBlue Next může obsahovat časově omezené softwarové licence. Další informace naleznete v kapitole 2.1

Firmware upgrade

Před samotnou instalací brány 2N® VoiceBlue Next, prosím, proveďte upgrade brány nejnovějším firmware určených pro tento typ GSM brány. Poslední aktuální verzi firmware naleznete na webových stránkách www.2n.cz.

Varování

 • Používejte pouze certifikovaný firmware určený pro tento typ brány! Použití jiného typu firmware může způsobit nevratné poškození 2N® VoiceBlue Next

Nový firmware lze komfortně nahrát pomocí webového rozhraní brány následujícím postupem:

 • Připojte PC a bránu do sítě Ethernet.
 • Otevřete webový prohlížeč (doporučen MS Internet Explorer 9 a vyšší, nebo Mozzila Firefox verze 4 a vyšší).
 • Přihlaste se na webové rozhraní GSM brány zadáním adresy ve tvaru http://IP_adresa_brány.
 • Klikněte na sekci Management / Firmware update , klikněte na tlačítko "procházet", vyberte soubor obsahující nový firmware.
 • Ve spodní části webové stránky klikněte na ikonku "Nahrát firmware".
 • 2N® VoiceBlue Next automaticky provede upgrade.