3.4.3 Messaging

Tato sekce vám pomůže:

 • Nastavit GSM bránu pro odesílání a příjem SMS zpráv pomocí SMTP/POP3 nebo SMPP protokolu
 • Nastavení směrovacích pravidel příchozích a odchozích SMS zpráv
 • Kontrolovat zaplnění SMS databáze GSM brány

Upozornění

 • Tato služba je licencována souborem. Detailní informaci o současném stavu licence v GSM bráně naleznete v menu Management / Licence key.

Modules grouping

Global settings

 • SMS server enabled – zapíná/vypíná funkci SMS serveru na GSM bráně (nutné ponechat vypnuté v případě využití jiného způsobu práce s SMS zprávami).

 • AutoCLIP routing expires [hours] (1–10000, 0=off) – maximální čas, po který bude udržován v AutoCLIP tabulce záznam pro automatické směrování SMS zpráv (odpovědi).

 • Not sent SMS expires in [hours] (1–10000, 0=off) – smazání SMS v případě, že nedojde po nastavenou dobu k její odeslání.
 • Received SMS expires in [hours] (1–10000, 0=off) – smazání přijaté SMS v případě, že nebyla po nastavenou dobu předána e-mail / SMPP uživateli.
 • Delivery Report expires in [hours] (1–10000, 0=off) – smazání SMS čekající na doručenku a vytvoření záznamu o chybném odeslání v SDR tabulce v případě, že doručenka nebyla přijata po nastavenou dobu.
 • Waiting for delivery expires in [minutes] (1–10000, 0=off) – maximální doba čekání na doručenku.
 • Delay for change of SIM in [seconds] (0–120) – doba, po kterou zůstane právě zablokovaná SIM přihlášena kvůli přicházejícím doručenkám. SIM zůstane po nastavenou dobu ve stavu IDLE a pouze přijímá SMS/doručenky.

Upozornění

 • 0=off znamená vypnutí expirace tzn. záznamy jsou ukládány do Autoclip routovací tabulky na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu je nutné nastavit vhodně priority routovacích pravidel příchozích zpráv SMS. Více v sekci Incoming SMS routing.

Detection of Delivery Report

 • Number of digits (1–20) from the right –  v případě kladného vyhodnocení dle Begin of text of received SMS nastavuje počet detekovaných číslic od konce textu SMS. Zjištěné číslo je porovnáno s adresáty odchozích zpráv.
 • Begin of text of received SMS – v případě, že je počáteční text přijaté SMS shodný s tímto parametrem, bude SMS vyhodnocena jako doručenka 

Poznámka

 • Pokud je odesláno více zpráv na stejné číslo, jsou doručenky přiřazovány k odchozím SMS zprávám od nejstarší po nejnovější.

Modules to SMS groups assignment

Tato sekce slouží pro přiřazení jednotlivých GSM modulů do SMS skupin (například dle použitého GSM operátora). S těmito skupinami lze dále pracovat při nastavení směrování příchozích a odchozích SMS zpráv.

 

SMS groups to User groups assignment   

V této sekci se přiřazují SMS skupiny do Uživatelských skupin. GSM brána může obsahovat až čtyři User group. V rámci User group lze následně pro odesílání/příjem SMS využívat pouze SMS groups jim přidělené. 

Upozornění

 • Počet uživatelských účtů je licencován souborem. Detailní informaci o současném stavu licence v GSM bráně naleznete v menu Management / Licence key.

Users

Tato sekce slouží pro správu SMS uživatelů. Po vytvoření každého uživatele je třeba zvolit použitý komunikační protokol (SMTP/POP3 nebo SMPP).

Add user

 • User group – přiřazuje uživatele do User group.
 • User full name – jméno, pod kterým uživatel vystupuje v systému.
 • Replace dial for outgoing SMS – číslo (called party number) na které budou odesílány všechny odchozí SMS konkrétního uživatele.
 • Access type – volba komunikačního protokolu pro předávání SMS zpráv 
  • E-mail (SMTP/POP3) – uživatel používá pro odesílání SMS protokol SMTP. Pro příjem SMS využívá protokolu POP3.
  • SMPP (SMSC) – GSM brána bude nastavena v módu "SMS centrum".
  • SMPP (ESME) – GSM brána bude nastavena v režimu "ESME – External Short Messaging Entity".
  • Web – účet sloužící pouze k odesílání SMS prostřednictvím SMS web rozhraní.
 • Login name (without domain) – přihlašovací jméno pro e-mail klienta.
 • System ID – ID SMSC uživatele.
 • Password – heslo SMSC/SMTP uživatele.
 • System ID (for authentication on remote side) – ID ESME uživatele.
 • Password (for authentication on remote side) – heslo ESME uživatele.
 • TCP type – Nastavení parametru TCP do režimu klient nebo server.
 • Server address – IP adresa severu a transportní port TCP serveru.
 • Message direction of ESME – nastavuje použití ESME uživatele.
  • Transceiver – ESME pracuje jako vysílač/přijímač.
  • Transmitter – ESME pracuje jako vysílač.
  • Receiver – ESME pracuje jako přijímač.
 • Address range – parametr se používá při přijímání zpráv. Nastavení je nutné v případě, kdy je vyžadováno ze strany SMSC.
 • SMPP timeout – parametr nastavující EnquireLink timeout pro udržování aktivního spojení
 • Delivery status required – požadavek o posílání SMS potvrzujících doručení odchozích SMS zpráv.
 • Send message as Flash SMS – aktivuje funkci Flash SMS pro odchozí SMS zprávy. 

Poznámka

 • Parametr Delivery status required lze nastavit manuálně pouze v případě použití protokolu SMTP/POP3.
 • Při použití protokolu SMPP je informace o doručení aktivní automaticky v případě, že je služba požadována SMPP protistranou nebo ji vyžaduje příchozí SMS zpráva přijatá z GSM/UMTS sítě.
 • Počet uživatelů je omezen licencí. Největší možný počet licencovaných uživatelů je 200. Detailní informaci o současném stavu licence v GSM bráně naleznete v menu Management / Licence key.
 • Maximální počet SMPP uživatelských účtů je 32. V případě Email nebo Web uživatelských účtů je počet podle licence maximálně 200.

Users group

Tato sekce slouží k editaci User group a k nastavení směrovacích pravidel příchozích a odchozích SMS zpráv této skupiny.

 

General settings

Obsahuje nastavení základních parametrů pro odesílání SMS prostřednictvím protokolu SMTP/POP3, nebo SMPP.

 

Optional informations

 • Description – uživatelský popis zvolené User group

 • Identical SMS limit – nastavuje kontrolu identických SMS. Jako identické SMS brána označuje zprávy s totožným SMS PDU poslané v řadě za sebou. Po překročení nastaveného limitu, jsou identické SMS překračující limit zahazovány a nedochází tak k jejich odesílání.

E-mail settings

 • Domain – doménové jméno, které bude používáno pro odesílání/příjem SMS pomocí SMTP/POP3 protokolu. Maximální délka domény je 63 znaků.
 • POP3 – Subject of e-mail – předmět zprávy, který bude automaticky doplňován při stažení SMS z brány pomocí protokolu POP3.
 • POP3 – Subject of e-mail (delivery acknowledgement) – předmět e-mail zprávy potvrzující doručení SMS.
 • POP3 – Subject of e-mail (not delivered) – předmět e-mail zprávy informující o nedoručení SMS.
 • POP3 – Subject of e-mail (send error) – předmět e-mail zprávy informující o chybě při odesílání SMS.

Tip

 • Pro modifikaci předmětu e-mailu použijte následující volby:
  • %% – vloží znak "%"
  • %n – číslo CLIP
  • %u – přihlašovací jméno
  • %f – celé jméno uživatele
  • %d – datum a čas
  • %s – SIM IMSI
  • %m – modul
  •  %g – skupina
 • SMTP – Maximum SMS per e-mail – nastavuje maximální počet SMS, která budou odeslány jednou e-mail zprávou. Znaky přesahující nastavenou délku budou ignorovány.
 • SMTP – Add "From" to SMS – přidává do odchozí SMS pole From z e-mail zprávy. Informace o odesílateli bude zobrazena na začátku SMS zprávy.
 • MTP – Add "Subject" to SMS – přidává do odchozí SMS pole Subject z e-mail zprávy. Informace o předmětu bude zobrazena na začátku SMS zprávy.

 

SMPP address modification

 • Source address of message incoming from SMPP – slouží pro nastavení identifikačního čísla odesílatele zprávy přijaté protokolem SMPP
   • Never replace original address
   • Replace if the original address is empty
   • Always replace original address
  • address – vložení nového identifikačního čísla odesílatele
  • TON – type of number
  • NPI – numbering plan indicator
 • Destination address of message incoming from SMPP – slouží pro nastavení telefonního čísla příjemce zprávy přijaté protokolem SMPP
   • Never replace original address
   • Replace if the original address is empty
   • Always replace original address
  • address – vložení nového telefonního čísla příjemce
  • TON – type of number
  • NPI – numbering plan indicator
 • Source address of message outgoing to SMPP – slouží k nastavení identifikačního čísla odesílatele, které bude odesláno protokolem SMPP
   • Never replace original address
   • Replace if the original address is empty
   • Always replace original address
  • address – vložení nového identifikačního čísla odesílatele
  • TON – type of number
  • NPI – numbering plan indicator
 • Destination address of message outgoing to SMPP – slouží pro nastavení telefonního čísla příjemce, které bude odesláno protokolem SMPP
   • Never replace original address
   • Replace if the original address is empty
   • Always replace original address
  • address – vložení nového telefonního čísla příjemce
  • TON – type of number
  • NPI – numbering plan indicator

Incoming SMS routing

Tato sekce slouží k nastavení pravidel pro směrování příchozích SMS zpráv. Jednotlivá pravidla následně tvoří směrovací tabulku pro příchozí SMS.

 

Add record

 • Disabled – zapíná/vypíná směrovací zvolené pravidlo
 • Message from SMS group – výběr SMS skupiny, kterou byla SMS přijata
 • Action type – volba akce pro přijatou SMS
  • Autoclip routing – příchozí SMS bude směrována podle záznamů v Autoclip tabulce
  • Deliver to user – SMS bude doručována konkrétnímu uživateli
  • Deliver to the first 10 users – SMS obdrží prvních 10 uživatelů z tabulky uživatelů Messaging/Users
  • Drop message – SMS bude zahozena
 • Deliver to user – výběr uživatele, kterému bude doručena SMS zpráva. Pouze v případě nastavení Action type = Deliver to user.
 • Time limitation – čas, po který bude pravidlo aktivní
 • Days limitation – dny týdnu, po které bude pravidlo aktivní
 • Clip mask – filtr GSM telefonního čísla (CLIP) ze kterého přišla SMS. V případě, že nastavená maska bude odpovídat CLIPu, SMS bude směrována podle výše nastavených pravidel. V ostatních případech dojde k zahození SMS. Speciálním znakem * lze nahradit jakýkoliv řetězec znaků např. 789789789=789*. Speciálním znakem ? lze  nahradit jakýkoliv znak např.789789789=789??????.
 • Text begin – řetězec, který je porovnáván se začátkem textu SMS. Pokud řetězec odpovídá, je SMS směrována podle výše uvedených pravidel. 

Poznámka

 • Na přijaté SMS jsou jednotlivá pravidla aplikována postupně, tj. od prvního pravidla směrem dolů. Pokud jsou v nějakém řádku splněna všechna nastavená pravidla, je SMS zpráva směrována podle tohoto řádku tabulky.
 • Odesílání SMS je závislé na nastavení odchozího směrování v Messaging / User group / Outgoing SMS routing a také limitech nastavených v Gateway / Gateway configuration / GSM outgoing group. V případě vyčerpání limitů nebudou SMS odeslány a budou ukládány do databáze odchozích SMS, dokud nedojde k obnovení nastavených limitů.

 

 Outgoing SMS routing

Tato sekce slouží k definování pravidel směrování SMS odeslaných jednotlivými uživateli. Jednotlivá pravidla následně tvoří směrovací tabulku pro odchozí SMS.

 

Add record

 • Disabled – zapíná/vypíná směrovací pravidlo.
 • Message to SMS group – výběr SMS skupiny, přes kterou bude SMS odeslána.
 • Action type – volba omezení pro odchozí SMS zprávy.
  • Submit from user – povoluje odesílat SMS pouze z konkrétního uživatele.
  • Submit from all users – povoluje odeslat SMS od všech uživatelů v SMS group.
 • Submit from user – volba konkrétního uživatele v případě Action type = Submit from user.
 • Time limitation – čas, po který bude pravidlo aktivní.
 • Days limitation – dny týdnu, po které bude pravidlo aktivní.
 • Dial mask – filtr GSM telefonního čísla (Dial) na které je posílána SMS. V případě, že nastavená maska bude odpovídat Dial, SMS bude směrována podle výše nastavených pravidel. V ostatních případech dojde k odmítnutí a smazání odesílané SMS zprávy. Speciálním znakem * lze nahradit jakýkoliv řetězec znaků např. pro číslo 789789789 lze použít řetězec 789*. Speciálním znakem ? lze nahradit konkrétní znak např.789789789 lze použít řetězec 789??????.
 • Text begin – nastavuje řetězec, který je porovnáván se začátkem textu SMS. Pokud řetězec odpovídá, je SMS směrována podle výše uvedených pravidel.

Poznámka

 • Na odesílané SMS jsou jednotlivá pravidla aplikována postupně, tj. od prvního pravidla směrem dolů.. Pokud jsou v nějakém řádku splněna všechna nastavená pravidla, SMS je směrována podle tohoto řádku tabulky.

 

Control

Tato sekce slouží především k monitorování systému. Obsahuje záznamy o celkovém využití úložiště a záznamy uložené v Autoclip tabulce.

 

SMS queues

Nabízí zobrazení aktuálního stavu úložiště SMS zpráv.

 

Incoming SMS database

Zobrazuje aktuální informaci o zaplnění úložiště příchozích SMS a také informaci o maximálním počtu záznamů příchozích zpráv v úložišti. 

Upozornění

 • Protokol POP3 umožňuje nastavit dobu, po kterou bude na SMS serveru uložena kopie již stažené zprávy. Doba uložení SMS na serveru, je závislá na nastavení vašeho e-mail klienta. V případě, že bude doba uložení kopie na serveru nesprávně zvolena, hrozí zaplnění databáze příchozích zpráv těmito kopiemi. Po zaplnění úložiště nebudou přijímány další SMS zprávy!

Outgoing SMS database

Zobrazuje aktuální informaci o zaplnění úložiště odchozích SMS a také informaci o maximálním počtu záznamů příchozích zpráv v úložišti.

 

User table

Tato tabulka ukazuje množství příchozích a odchozích SMS ve výše uvedených databázích z pohledu jednotlivých uživatelů a umožňuje tyto SMS také mazat.

 
Význam jednotlivých položek User table:

 • Incoming SMS count – Received / Ack OK / Ack error / Failed
  • Received – počet přijatých běžných SMS.
  • Ack OK – počet přijatých SMS, které potvrzují doručení odchozích SMS zpráv.
  • Ack error – počet přijatých SMS, které informují o nedoručení odchozích SMS zpráv.
  • Failed – počet SMS zpráv, které informují o neodeslání SMS zpráv z důvodu chyby (např. chyby sítě, neplatného čísla aj.).
 • Outgoing SMS count – Waiting / Sending / Sent
  • Waiting – počet SMS čekajících na odeslání.
  • Sending – počet právě posílaných SMS.
  • Sent – počet odeslaných SMS čekajících na potvrzení o doručení. 
  • Not complete – dlouhé nekompletní SMS čekající na další části ze SMPP

Poznámka

 • V případě dočasné chyby nebo nedostupnosti na straně GSM sítě se krátká SMS pokusí odeslat 3x a dlouhá složená SMS 5x. Pokud nedojde v žádném z pokusů k úspěšnému odeslání SMS, dojde ke smazání SMS z databáze odchozích SMS a brána vytvoří zprávu Incoming SMS count - Failed.

AutoCLIP routing table

Tato sekce zobrazuje aktuální záznamy AutoCLIP routovací tabulky.

Send SMS

Tato sekce obsahuje webové rozhraní pro odesílání SMS prostřednictvím vytvořených uživatelských účtů. Odesílání SMS je závislé na nastavení odchozího směrování v Messaging / User group / Outgoing SMS routing a také limitech nastavených v Gateway / Gateway configuration / GSM outgoing group.

 • User – výběr účtu uživatele, přes který bude odesílána SMS
 • Phone number – telefonní číslo příjemce SMS
 • Message – text odesílané SMS  

Poznámka

 • Maximální délka zprávy je 10 SMS. Zpráva může používat 7bitové kódování (max. 1520 znaků) nebo 16bitové kódování (max. 670 znaků).