3.4.2 Gateway Configuration

System parameters

General

 • Saving call data (CDR) – Volba, o kterých typech volání bude GSM brána ukládat informace do souboru CDR.
 • Gateway ID – slouží k číselnému označení 2N® VoiceBlue Next v CDR, pro případ, že by v sítí generovalo CDR více zařízení.

System Restart

 • Enable system restart – povolit restart brány v nastavený čas
 • Time of system restart [hh:mm] – čas restartu brány 

Note

 •  V případě probíhajících hovorů bude restart proveden 10 sekund po ukončení posledního hovoru.

Mobility Extension (DTMF settings)

 • Start dialling (quick call forwarding) – DTMF kód pro začátek rychlého přepojení.
 • End dialling (quick call forwarding) – DTMF kód pro konec rychlého přepojení.
 • Hold call – DTMF kód pro podržení aktuálního hovoru.
 • Hang up call – DTMF kód pro ukončení aktuálního hovoru.
 • „Follow me" activation – Aktivace funkce „follow me". GSM brána začne směrovat hovory na definované GSM/UMTS číslo uživatele. Tovární hodnota je *55.
 • „Follow me" deactivation – Deaktivace funkce „follow me". Tovární hodnota je #55.
 • „SMS at no answer" activation – Aktivace funkce pro registrovaného uživatele. Tovární hodnota je *33.
 • „SMS at no answer" deactivation – Deaktivace funkce pro registrovaného uživatele. Tovární hodnota je #33. 

Tip

 • Funkce "SMS at no answer" a "Follow me" je možné výše uvedenými DTMF kódy aktivovat/deaktivovat zavoláním na GSM bránu z registrovaného mobilního čísla uživatele. Hodnoty těchto funkcí lze měnit i pomocí konfiguračního rozhraní (viz. níže).

Others

 • PIN – PIN kód pro vložené SIM karty, který bude použit pokud SIM karty mají aktivní ochranu pomocí kódu PIN.

Upozornění

 • SIM karta s aktivní ochranou PIN jiné hodnoty, než nastavené v konfigurace GSM brány bude bránou zablokována s hlášením „pin-err". Takto odmítnutou SIM kartu je třeba nejprve odblokovat pomocí mobilního telefonu (zadáním správného PINu)!
 • End of dialling (empty=off) – Volitelný DTMF kód pro ukončení DTMF volby v případě DISA příchozího volání. Tovární hodnota je nastavena „#".

VoIP parameters

VoIP functions

 • Day of deleting statistics on VoIP (every month) – Den automatického smazání statistik o hovorech na VoIP rozhraní. None = statistiky nebudou automaticky smazány

SIP protocol settings

 • Use CLIP from INVITE field – Při směrování hovoru do sítí GSM/UMTS bude použit CLIP z pole "Contact", nebo "From".
 • Send 180 ringing instead of 183 session progress
 • Send 200 OK instead of 180/183
 • Send 200 OK and BYE when refused from GSM
 • Send 200 OK on REGISTER reguest – virtuální registrace zařízení ve 2N®VoiceBlue NEXT (nutné pro zařízení vyžadující registraci)
 • Replace CLIP from GSM with Caller ID
 • Deny DTMF according to RFC2833
 • Forward DTMF for ME


SIP registration

 • Registration expires [s] – Doba, po které vyprší registrační údaje 2N®  VoiceBlue Next u SIP proxy.
 • Reattempt registration [s] – Doba, po které dojde k opakovanému odeslání žádosti.
 • Registration domain (realm)
 • Caller ID
 • Username – Registrační údaje u SIP proxy.
 • Password – Registrační údaje u SIP proxy.

Voice parameters

 • First RTP port (even: 1024 – 65524) – Číslo prvního RTP portu. Podle doporučení musí být číslo RTP portu sudé.
 • Last RTP port (even: first RTP+10 – 65534) – Číslo posledního RTP portu. Dle doporučení musí být číslo RTP portu sudé. Také doporučujeme, aby byl rozsah RTP portů minimálně 10.

Codecs settings

 • Možnost detailního nastavení kodeků G.711a/u, nebo G.729.

Codecs priority

 • nastavuje, jaké typy kodeků pro kódování řeči mají být přednostně podporovány
  • Priority 1
  • Priority 2
  • Priority 3


IP addresses

 • SIP proxy (IP / GSM)  IP adresa SIP proxy, od které 2N® VoiceBlue Next očekává požadavky na odchozí hovor do GSM.

Tip

 • V případě, že ponecháte defaultní hodnoty (0.0.0.0), bude 2N® VoiceBlue Next přijímat požadavky z jakékoli IP adresy.
 • SIP proxy (GSM / IP) – IP adresa SIP proxy, na kterou se 2N® VoiceBlue Next obrací v případě příchozího hovoru z GSM.
 • SIP registar – IP adresa SIP registračního serveru.

Tip

 • Pro adresy SIP proxy (IP  /  GSM), SIP proxy (GSM  /  IP) a SIP registrar lze použít doménové jméno Registration domain (realm). Podmínkou je správné vyplnění doménového jména Registration domain (realm) a nastavení IP adresy DNS serveru v sekci Web configuration  /  Ethernet configuration. IP adresa SIP proxy a SIP registrar musí být nastavena na defaultní hodnotu (0.0.0.0).
 • NAT firewall – IP adresa pro NAT firewall.
 • STUN server – IP adresa STUN serveru (Simple Traversal of UDP through NATs (Network Address Translation)), pro získání veřejné IP adresy, pod kterou 2N® VoiceBlue Next vystupuje v síti internet. Toto pole je vhodné vyplnit pokud se 2N® VoiceBlue Next nachází v privátní síti oddělené od dítě internet pomocí NAT nebo firewall. Přednastavený port pro zasílání požadavků na STUN server je 3478.
 • Next STUN request (60–6553, 0=off) [s] – Slouží k obnovení informací o veřejné IP adrese 2N® VoiceBlue Next. Jeho editací je možné konfigurovat četnost dotazů směrovaných ke STUN serveru.

Poznámka

 • V případě, že GSM brána je umístěna za NAT, je nutné provést správné nastavení směrování v NAT routeru u odpovídajících portů (SIP,RTP,STUN). Integrované firewally také mohou mít vliv na VoIP hovory!

Tip

 • V případě problémů s hovory (např. jednostranná slyšitelnost, problémy se spojením) zkontrolujte nastavení všech aktivních prvků v cestě VoIP hovoru. Pro rychlé nalezení problémů doporučujeme vyzkoušet point-to-point spojení se softwarovým IP telefonem (např. SJ phone) ve Vašem PC a současným trasováním pomocí sítového analyzátoru (např. WireShark – www.wireshark.org).
 • Jednoduché trasování nabízí i 2N® VoiceBlue Next, podrobněji viz kapitola 4.2

Tones generated to VoIP

 • Ring tone to VoIP – Možnost generování vlastního vyzváněcího tónu, nebo možnost přenášení reálného vyzváněcího tónu ze sítí GSM/UMTS. 

GSM basic parameters

Number of digits dialed from VoIP

 • Minimum numbers from VoIP – Minimální počet číslic volených do GSM sítě.
 • Maximum numbers from VoIP – Maximální počet očekávaných číslic volených do GSM sítě.
 • Wait for next digit [s] – Doba, po kterou 2N® VoiceBlue Next čeká na příjem další číslice volené z VoIP sítě do GSM.

Calls

  • Relax timetout [s] – Doba mezi koncem posledního hovoru a začátkem dalšího hovoru přes tentýž GSM modul (příchozí a odchozí hovory jsou v této době odmítány). Doporučovaná prodleva je 2 sekundy – pokud to není nezbytně nutné, prosím, neměňte toto nastavení.
  • Timeout for ringing to GSM [s] – nastavuje timeout pro vyzvánění při odchozím hovoru do GSM. Pokud není v tomto intervalu hovor vyzvednut nebo ukončen, dojde po vypršení nastaveného času k automatickému ukončení hovoru bránou.
  • Source interface for callback – výběr rozhraní, které bude nastavené jako zdrojové pro callback hovory a následně je také do tohoto rozhraní spojený callback hovor směrován. LCR tabulka musí obsahovat pravidlo pro odchozí směr tzn. pokud je například vybraný jako source interface for callback port VoIP, potom v LCR musí být nastavené pravidlo s routováním z VoIP rozhraní do GSM.
  • Delay for fast Callback [s] – V případě aktivní volby Auto end to callback request představuje prodlevu mezi callback požadavkem a odchozím hovorem.

Holiday list

Seznam datum, na které bude v LCR tabulce aplikováno routování hovorů jako o víkendu.

 

DTMF settings

Minimální prodleva mezi dvěma shodnými DTMF přijatými znaky [s/100].

Tone detektor settings

GSM brána může automaticky detekovat uživatelsky definovaným tónům, které může vysílat GSM/UMTS síť v případě sestavování odchozích hovoru do sítí GSM/UMTS. Jedná se obecně o tóny přeneseného čísla. Při detekci tohoto tónu, GSM brána automaticky ukončí hovor a pokusí se o jeho sestavení přes další volnou odchozí skupinu (pokud je definována v LCR tabulce).

 • Frequence 1;2;3;4 – Definovaná frekvence hledaného tónu.
 • Sequence list – pořadí výše definovaných tónů ve kterém budou tóny detekovány.

Voice message detector settings

 • Minimum percent to match – nastavuje procento shody, při kterém je detekovaná hláska označena jako totožná s jednou z hlásek nahranou v sekci  Gateway control / voice messages označených indexem 30–37. Doporučená hodnota je 70–90%.

Cinterion modules settings

 • Transmission volume [dB] – nastavuje hlasitost modulu v odchozím směru

 • Reception volume [dB] – nastavuje hlasitost modulu v příchozím směru

 • Enable connection tone – aktivace spojovacího tónu

 • End call with SHUP – hovory jsou ukončovány příkazem SHUP

 • Enable HR codec – aktivuje Half Rate kodek sítě GSM

 • Enable AMR codec – aktivuje Adaptive Multi-Rate kodek sítě GSM

Wavecom modules settings

 • Transmission volume [dB] – nastavuje hlasitost modulu v odchozím směru

 • Reception volume [dB] – nastavuje hlasitost modulu v příchozím směru

 • GSM-band selection – výběr GSM frekvencí mobilní sitě
 • Echo cancelling –  aktivuje/deaktivuje echo cancelaci na modulu

 • Enable HR codec – aktivuje Half Rate kodek sítě GSM

 • Enable AMR codec – aktivuje Adaptive Multi-Rate kodek sítě GSM 

 Telit modules settings

 • Transmission volume [dB] – nastavuje hlasitost modulu v odchozím směru

 • Reception volume [dB] – nastavuje hlasitost modulu v příchozím směru

 • Type of used networks – výběr typu sítí do kterých se bude modul přihlašovat
 • Automatic band selection – aktivuje automatický výběr frekvenčního pásma mobilní sítě
 • GSM-band selection – výběr GSM frekvencí mobilní sitě
 • UMTS-band selection – výběr UMTS frekvencí mobilní sitě
 • Enable HR codec – aktivuje Half Rate kodek sítě GSM

 • Enable AMR codec – aktivuje Adaptive Multi-Rate kodek sítě GSM

 • Enable FR AMR Wideband codec – aktivuje Full Rate Adaptive Multi-Rate kodek sítě UMTS
 • Enable UMTS AMR Version 2 codec – aktivuje Full Rate Adaptive Multi-Rate verze 2 kodek sítě UMTS
 • Enable UMTS AMR Wideband codec – aktivuje Adaptive Multi-Rate WideBand sítě UMTS 
 • Enable echo canceller – aktivuje/deaktivuje echo cancelaci na modulu
 • Enable noise reduction – aktivuje/deaktivuje redukci šumu na modulu

Upozornění

 • Nastavení GSM kodeků, UMTS kodeků a redukce šumu, jednotlivých typů modulů, může mít vliv na kvalitu DTMF detekce. Nastavení je nutné přizpůsobit konkrétní mobilní síti.

Audio level DSP

Možnost nastavení hlasové úrovně hovorů v signálovém procesoru GSM brány.

 • Output audio level DSP [dB] – zesílení/zeslabení hlasitosti audia do VoIP
 • Input audio level DSP [dB] – zesílení/zeslabení hlasitosti audia do GSM

Upozornění

 • Příliš vysoká hlasitost může způsobit snížení kvality hlasu (zkreslení, echo apod.) a také špatnou detekci DTMF tónů !

Tone generated for incoming calls from GSM/UMTS

 • Dial tone – Typ oznamovacího tónu v případě příchozího hovoru z GSM/UMTS sítě.
 • Ring tone – Typ vyzváněcího tónu v případě příchozího hovoru z GSM/UMTS sítě.
 • Generate busy tone to GSM/UMTS – Možnost generovat obsazovací tón v případě ukončení hovoru.

Upozornění

 • V případě odchozích hovorů a aktivní funkce „Generate busy tone" dojde k prodloužení délky odchozích volání tarifikovaných GSM/UMTS operátorem!

Error GSM/UMTS causes

 • Možnost nastavení ISDN release cause v případě níže uvedeného stavu. Hovor, který splní níže uvedený požadavek, bude odmítnut s uživatelsky definovanou causou (číslo této ISDN causy bude do VoIP převedeno na SIP kód dle níže uvedené tabulky).
  • Lack of digits in OVERLAP mode – odmítne požadavek na hovor, který nesplňuje požadavek na minimální povolený počet číslic.
  • Restricted number prefix – Odmítne požadavek na hovor, jehož prefix nebyl nalezen ani v jednom z prefix listů.
  • Selected module / GSM group is not ready – odmítne požadavek na hovor v případě, že ve zvolené (dle LCR) odchozí GSM skupině nebyl volný GSM modul.
  • Selected module / GSM groups are not ready – odmítne požadavek na hovor v případě, že ve zvolených (dle LCR) odchozích GSM skupinách nebyl nalezen volný GSM modul.

Cause Translation

Možnost konverze přijaté release kauzy ze sítě GSM/UMTS na jinou ISDN release kauzu. Číslo výsledné ISDN kauzy bude do VoIP převedeno na SIP kód dle následující tabulky:

ISDN kauzaPopisSIP kódPopis
1Unallocated number410Gone
3No route to destination404Not found
6Channel unacceptable503Service unavailable
16Normal call clearingBYE 
17User busy486Busy here
18No user responding480Temporarily unavail.
19No answer from user480Temporarily unavail.
21Call rejected603Decline
22Number changed410Gone
27Destination out of order404Not found
28Address incomplete484Address incomplete
29Facility rejected501Not implemented
31Normal, unspecifiedBYE 
34No circuit available503Service unavailable
38Network out of order503Service unavailable
41Temporary failure503Service unavailable
42Switching equipment congestion503Service unavailable
44Requested facility not subscribed503Service unavailable
47Resource unavailable503Service unavailable
50Requested facility not subscribed503Service unavailable
55Incoming class barred within CVG603Decline
57Bearer capability not authorised501Not implemented
58Bearer cap, unavailable at present503Not implemented
63Service or option unavailable501Service unavailable
65Bearer cap, not implemented501Not implemented
79Service or option not implemented501Not implemented
87User not member of CVG603Decline
88Incompatible destination400Bad request
98Invalid message400Bad request
102Recover on timer expiry408Request timeout
XXXThe other received CAU from netw.500Internal server error

Causes of failed calls

Zde můžete definovat kauzy ukončení GSM hovoru, které budou v případě použití 2N® SIM Star serveru vyhodnocované jako failed calls. V případě, že je tabulka Causes of failed calls bez záznamu, bude vyhodnocen jako failed call každý nespojený hovor.

 

Others

 • Text of "SMS at no answer" – Text SMS zprávy, která bude odeslána volanému v případě, že nedošlo ke spojení (+ je funkce aktivní). Řetězec %N vloží do textu SMS CLIP přijatý z VoIP sítě.
 • Text of SMS for all calls – V případě vyplnění tohoto parametru odešle GSM brána SMS každému volanému bez ohledu zda byl hovor spojen, nebo ne. Řetězec %N vloží do textu SMS CLIP přijatý z VoIP sítě.
 • Save received SMS to – Volba úložiště pro přijaté SMS zprávy.
 • SIM card identification – Volba identifikačního čísla SIM (IMSI/SCID) zapisovaného do CDR záznamů.
 • Disable CLIP from GSM/UMTS to VoIP – Povolí/zakáže přeposílat CLIP z GSM sítě do VoIP sítě.
 • Reject call with CHLD – Odmítnutí příchozích hovorů z GSM/UMTS sítí metodou AT+CHLD (účastník obsazen), namísto standardního ATH.
 • Network registration timeout [min] – doba za kterou musí dojít k zalogování modulu do sítě. Po uplynutí této doby dojde k restartování procesu logování.

GSM groups assignment

GSM/UMTS moduly je možné přiřadit do skupin. Přiřazení je nezávislé pro příchozí a odchozí hovory. Nastavení jednotlivých odchozích a příchozích skupin viz. Následující dvě kapitoly.

GSM outgoing groups

2N® VoiceBlue Next umožňuje pracovat s dvěma skupinami odchozích hovorů. Pro každou ze skupin je možné nastavit odlišné chování při sestavování spojení, počet provolaných minut a odeslaných zpráv za zvolené období.

 

General settings

 • Delay for CONNECT [s] – Prodleva před odesláním informace o spojeném hovoru po příjmu z GSM sítě.
 • Minimal ring duration to send „SMS at no answer" [s] – Minimální doba po jakou odchozí hovor do GSM/UMTS sítě aby po neúspěšném volání byla odeslána SMS at no answer.

Poznámka

 • Pro správnou funkci "SMS at no answer" musí zpráva INVITE obsahovat číslo volaného a volajícího.
 • Delay for ALERTING [a] – Prodleva před odesláním informace o začátku vyzvánění.
  • off – zpráva Alerting nebude posílána.
  • reálné –  zpráva Alerting bude poslána ihned po příjmu vyzvánění z mobilní sítě nebo po detekci vyzváněcího tónu tónovým detektorem (pokud je aktivní).
  • 1–20 – zpráva Alerting bude automaticky poslána po uplynutí předdefinované doby po vytáčení v mobilní síti.
 • „Minute" parameter – Volba zda GSM brána má pro omezení odchozích volání počítat délku hovorů, nebo jejich počet.
 • Day of deleting statistics in group (every month) – určuje den, kdy mají být smazány statistiky o rozpojených hovorech.
 • Generate virtual ring tone – Povolení/zakázání generování virtuálního vyzváněcího tónu do rozhraní VoIP.
 • Call length counting – Volba, zda hovor má být počítat v sekundách, nebo minutách.
 • Network operator code (MCC+MNC) – manuální nastavení kódu operátora domácí mobilní sítě. Pokud je údaj nevyplněný, je volba operátora automatická.
 • After call relax delay – doba mezi ukončením probíhajícího hovoru a povolením dalšího hovoru přes stejný GSM/UMTS modul. Pro instalace s velkým provozem je doporučená hodnota 2 sekundy!
  • Add random time – pomocný parameter k předchozímu, který přidává náhodnou dobu v sekundách. Výsledný čas je poté součtem těchto dvou parametrů.

Network settings

 • BTS lock – identifikace BTS základnové stanice, ke které mají být GSM moduly pevně přihlášeny. Pro provedení změn je třeba restartovat zvolené GSM moduly.

Upozornění

 • Služba BTS lock pracuje pouze se specifickými GSM moduly (Q55, Q24, GE910, HE910)!
 • Chybným nastavením čísla BTS základové stanice se zvolený GSM modul(y) nepřihlásí do GSM sítě.
 • Network operator code (MCC+MNC) – manuální nastavení kódu operátora domácí mobilní sítě. Pokud je údaj nevyplněný, je volba operátora automatická.

 • Number of registration attempts – počet pokusů pro registaraci do sítě v případě, že síť odmítne registraci SIM odpovědí +CREG:3. 

 • Delay after registration denied (1-600) [s] – zpoždění pro další registraci. Doba po kterou se čeká, zda síť nepošle další odpověď po odmítnutí odpovědí +CREG:3.

 • Timeout for registration (10-600) [s] – maximální doba, při které čeká modul v NWAIT stavu na zalogování do sítě

 • Next try for registration (0=off, 1-720) [m] – prodleva, po které dojde k opětovnému pokusu o zalogování

 • Enable USIM and SIM Application Toolkit – zapíná/vypíná služby USIM a SIM Application Toolkit pro moduly Telit HE/GE 910.

Disconnect call

Nastavení důvodů pro okamžité přerušení odchozího hovoru do sítě GSM/UMTS.

 • SIM limit exceeded – rozpojení hovoru z důvodu vyčerpání limitu SIM karty.
 • Time limit exceeded – rozpojení hovoru z důvodu vypršení časového limitu pro zalogování SIM karty.
 • No ALERTING before CONNECT – před spojením hovoru neobdrží brána v signalizační části hovoru ALERTING.

Send CLIP from voIP to GSM/UMTS

 • Transfer CLIP to GSM/UMTS – Povolení/zakázaní funkce
 • Separating char – Znak oddělující CDN a CLIP
 • Modify (“–“ remove one digit) – Možnost změny CLIP. Znak “–“ slouží k smazání jednoho znaku zleva.

Upozornění

 • Služba „Send CLIP from VoIP to GSM" musí být podporována GSM/UMTS sítí operátora. V opačném případě může dojít k odmítnutí hovoru použitou GSM/UMTS sítí operátora!

GPRS activation

 • APN string – definuje jméno přístupového bodu (APN) pro umožnění GPRS konektivity.

Basic settings

 • Roaming enabled for network code – mezinárodní identifikační číslo sítě, pro níž je povolen roaming. Mezinárodní identifikační číslo se skládá ze dvou čísel:
  • MCC – Mobile Country Code – kód země (např. Česká republika – 230)
  • MNC – Mobile Network Code – kód GSM sítě (např. T-Mobile 01, O2 02, Vodafone 03)

Mezinárodní identifikační číslo pro síť T-Mobile CZ je tedy – 23001V případě, že nechcete roaming povolit, nechte toto pole prázdné.

Řetězec

Poznámka

<empty>Roaming je zakázán
2300Roaming je zakázán (minimum je pět číslic)
23002Roaming je povolen pro síť s MCC+MNC kódem 23002
230XXRoaming je povolen pro sítě s MCC+MNC kódy 23000 – 23099
XX001Roaming je povolen pro sítě s MCC+MNC kódy 00001 – 99001
XXXXXRoaming je povolen pro jakoukoli síť

Poznámka

 • Před aktivací roaming, zkontrolujte, pomocí svého mobilního telefonu, na SIM kartě správné nastavení priorit vyhledávání GSM/UMTS sítí.

Upozornění

 • Hovory přes roaming síť mohou způsobit vyšší cenu hovoru!
 • CLIR – Tento parametr rozhoduje, zda bude volanému zobrazeno telefonní číslo SIM karty, ze které je prováděn hovor či nikoliv. Je vhodné, aby volanému nebylo zobrazeno telefonní číslo SIM karty, která je v GSM modulu zasunuta, aby nevznikly problémy se zpětným volání z GSM sítě. 

Upozornění

 • Služby „dočasné povolení CLIP" a „dočasné povolení CLIR" musí být podporovány GSM/UMTS sítí operátora. V opačném případě může dojít k odmítnutí hovoru použitou GSM/UMTS sítí operátora!
 • Maximum number of called "minutes" – Parametr určující maximální počet provolaných minut za jeden měsíc přes danou SIM kartu.
 • SMS messages number – Parametr nastavující maximální možný počet odeslaných SMS zpráv za jeden měsíc z dané SIM karty
 • Day of restore call limit and delete statistics – Nastavuje, kolikátý den v měsíci mají být smazány statistiky parametrů „Max. počet prov. minut" a „Počet SMS zpráv".
 • First count – Délka prvního impulsu, po němž následuje změna počítání impulsů na hodnotu uvedenou v parametru „Next count".
 • Next count – počet sekund trvání jednoho impulsu po uplynutí doby uvedené v parametru „First count".

Poznámka

 • Správné nastavení těchto dvou parametrů ("first, next count") vám zajistí správné počítání zbývajících volných minut na SIM kartách. Tyto parametry jsou použity pro omezení odchozích volání dle volných minut. CDR záznam obsahuje reálné údaje.

 • Day limit of called minutes – Parametr určující maximální počet provolaných minut za jeden den přes danou SIM kartu

Time limits

Dvě časové období použití SIM karty v GSM skupině.

 

Call tariffs

 Pomocí této funkcionality můžete každé skupině GSM modulů (SIM karet) přiřadit až čtyři nezávislá počítadla volných minut, např:

 • Tarriff 1 – volné minuty pro hovory do vlastní GSM/UMTS sítě
 • Tarriff 2 – volné minuty pro hovory do ostatních GSM/UMTS sítí
 • Tarriff 3 – volné minuty pro hovory do pevné sítě
 • Tarriff 4 – volné minuty pro hovory v rámci uzavřené uživatelské skupiny (VPN)

Pomocí správného nastavení LCR tabulky (přiřazení prefixů k jednotlivým tarifům) docílíte plné funkcionality této funkce. V případě, že v LCR tabulce nebude využita volba směrování na konkrétní tarif, bude využita funkce globálních volných minut.

 • Free minutes – Počet volných minut pro konkrétní "tarriff" poskytnuté operátorem.
 • Transferred minutes – Maximální počet nevyužitých volných minut, které budou přesunuty do dalšího období.
 • Day of restoring free minutes – Den, kdy dojde k automatické obnově hodnot počítadel volných minut. Je možné zvolit mezi automatickou obnovou volných minut každých 24 hodin; ve zvolený den v měsíci; zvolený den v týdnu.
 • Week of restoring free minutesin month – Možnost volby týdne, kdy dojde k obnově počítadel volných minut. Číslo týdne je vhodné nastavit pouze v případech, kdy obnova počítadel volných minut probíhá např. "každý druhý pátek v měsíci", v ostatních případech ponechte hodnotu "every".

Upozornění

 • Doporučujeme nastavit hodnoty počítadel volných minut X-5, kde X je počet volných minut získaných od GSM/UMTS operátora. Předejte tím případnému překročení limitů.
 • Výrobce neodpovídá za případné vícenáklady na hovorné v případě překročení limitů volných minut/SMS u Vašeho GSM/UMTS operátora.

GSM incoming groups

2N® VoiceBlue Next umožňuje pracovat s dvěma skupinami příchozích hovorů. Pro každou ze skupin je možné nastavit odlišné chování při sestavování spojení.

 

General settings

 • Mode – nastavení chování brány k příchozím hovorům z GSM sítě.
  • Reject incoming calls – veškerá příchozí volaní z GSM sítě jsou automaticky odmítána.
  • Ignore incoming calls – příchozí volání z GSM sítě jsou bránou ignorována. Volající uslyší kontrolní vyzváněcí tón.
  • Accept incoming calls + voice message – příchozí volání z GSM jsou bránou přijímána a případně jim je aktivována funkce DTMF provolby s hlasovým ohlášením.
  • Accept incoming calls + dialtone – Příchozí volání z GSM jsou bránou přijímána a případně jim je aktivována funkce DTMF provolby se simulovaným druhým oznamovacím tónem.
  • Callback after ring / Reject – V případě, že CLIP je uveden v tabulce Callback, bude provedeno zpětné volání. Ostatní příchozí hovory budou odmítnuty.
  • Callback after ring / Ignore – V případě, že CLIP je uveden v tabulce Callback, bude provedeno zpětné volání. Ostatní příchozí hovory budou ignorovány.
  • Report to PC + voice message – GSM brána posílá informaci o příchozím hovoru do PC vybaveného obslužným programem pro směrování hovorů. Příchozímu volání může být aktivována funkce DTMF provolby s hlasovým ohlášením.
  • Report to PC + dialtone – GSM brána posílá informaci o příchozím hovoru do PC vybaveného obslužným programem pro směrování hovorů. Příchozímu volání může být aktivována funkce DTMF provolby se simulovaným druhým oznamovacím tónem.
 • Minimum digits in DTMF – Minimální počet číslic, které bude brána požadovat při DTMF provolbě.
 • Maximum digits in DTMF – Maximální počet číslic, které bude brána akceptovat při DTMF provolbě.
 • Timeout for entering DTMF digits [s] – Doba, po kterou GSM brána čeká na příjem první/další DTMF číslice. V případě nastavení tohoto parametru na hodnotu „0", dojde k automatickému spojení příchozího volání na čísla uvedená v „List of called numbers"
 • Day of deleting GSM inc. Group statistcs – Určuje den v měsíci, ve který má dojít ke smazání statistik příchozích hovorů.
 • Prefix before DISA preselection – Číselný prefix, který bude automaticky přidáván před DTMF provolbu.
 • CLIP – Parametr pro úpravu příchozího CLIP z GSM/UMTS sítí. V případě mezinárodní identifikace je automaticky odebráno "+". Pro odstranění číslice použijte "–". Příklady (CLIP v GSM síti "+420600123456"):
ParametrCLIP do VoIP/PRI 1Poznámka
Null420261301500Žádná změna v CLIP
++420261301500Přidán + před přijatý CLIP
0000420261301500Přidáno 00 před přijatý CLIP
-0261301500Odstraněny první dvě číslice z přijaté CLIP
9999261301500Odstraněny první tři číslice z přijatého CLIP, přidán prefix "99"
 • Looping of voice message – Doba přehrávání hlasového ohlášení.

Send CLIP from GSM/UMTS to VoIP

 • Transfer CLIP from GSM/UMTS – Povolení/zakázání funkce.
 • Separating char – Znak oddělující CLIP SIM karty volajícího a ID pobočky na kterou volat.
 • Modify – Možnost změny ID pobočky.

Upozornění

 • Služba „Send CLIP from VoIP to GSM" musí být podporována GSM/UMTS sítí operátora. V opačném případě může dojít k odmítnutí hovoru použitou GSM/UMTS sítí operátora!

Others

 • Time to keep CLIP in table – Doba po kterou jsou uchovávány záznamy v AutoCLIP routing
 • Add record only for unconnected call – Do AutoCLIP tabulky budou ukládány pouze nespojené odchozí hovory.
 • Delete record for connected answer – V případě úspěšného zpětného volání bude odpovídající záznam v AutoCLIP tabulce smazán.
 • Skip DTMF for numbers not in CLIP Routing table – V případě aktivace této funkce, bude umožněna DTMF provolba pouze příchozím volání, jejichž CLIP je uložen v tabulce CLIP Routing. Je nutné, aby tabulka seznamu volaných čísel obsahovala minimálně jeden záznam, jinak je volba ignorována.
 • Skip list of called numbers after failed call to wanted number – Při aktivaci této funkce, nebude příchozí hovor přesměrován na čísla uvedená v „List of called numbers" v případě, že dojde k jeho odmítnutí po předchozí DMTF provolbě.
 • Auto end to callback regest – V případě příchozího volání, kde CLIP volajícího odpovídá nastavení Callback, bude hovor odmítnut. V opačném případě bude bránou ignorován. V obou případech bude po ukončení volání vyvolána funkce zpětného volání.

List of called numbers

Seznam volených čísel v případě, že nebyla uskutečněna DTMF provolba. Tabulka se prochází od horního záznamu směrem dolů. V případě, že je volaný nedostupný, použije se následující záznam v tabulce. 

Prefixes

Okno slouží k přizpůsobení brány pro volání do sítí různých GSM operátorů. Je zde možné nastavit směrování hovorů na základě prefixů, přičemž je možné pro směrování nastavit až šestnáct různých skupin.

 

Prefix list 1–16

Šestnáct skupin prefixů, které se následně přiřadí v LCR tabulce.

 

Basic settings

 • GSM network ID – Uživatelské označení prefix listu. Slouží pro lepší orientaci v LCR tabulce.
 • Default count of digits – Standardní délka voleného čísla do GSM/UMTS sítí při routování přes zvolený prefix list. Tento parametr se použije v případě, že v tabulce "Accepted prefixes" není uveden parametr "Digits count".

Poznámka

 • Číslo volané do sítě GSM/UMTS musí splňovat podmínku Počet číslic volby.
 • V případě volání přes VoIP musí být počet číslic roven nebo delší než je hodnota Počet číslic volby.

Table of replaced prefixes

Tabulka sloužící pro změnu prefixu přijímaného čísla (např. „00" na „+"). Pomocí této tabulky je možné prefix pouze přidat, nebo naopak odebrat. Tato změna je provedena před samotným hledáním prefixu v tabulce prefixů. Pro správnou funkci je třeba ponechat v tabulce alespoň záznam "/ ".

Poznámka

 • Maximální počet záznamů v Table of replaced prefixes je 14 záznamů pro každý prefixlist.

 • Maximální délka záznamu je 9 znaků pro prefix a 9 znaků pro nahrazující číslo.

Table of accepted prefixes

Seznam prefixů volaných destinací, pro které je platný zvolený prefix list.

Poznámka

 • Maximální počet záznamů v Table of accpted prefixes je 138 záznamů pro každý prefixlist.

 • Maximální délka záznamu je 9 znaků.

LCR table

Tabulka LCR (Least Cost Routing) umožňuje nastavit směrování hovorů podle čísla volaného, a  to v závislosti na denní době a dnu v týdnu .

 • From (channels/groups) – zdrojové kanály nebo skupiny, kterými jsou hovory směrované do 2N® VoiceBlue NEXT brány.
  • GSM ALL – pro směrování hovorů je možné použít jakákoliv z GSM příchozí skupiny.
  • GSM GRP1–4 – definované GSM příchozí skupiny. Vybrat lze 1 GSM příchozí skupina nebo rozsah GSM příchozích skupin, přes které bude směrování hovorů povoleno.
  • VoIP (vxx,V) – směrování hovorů je realizováno přes VoIP rozhraní.
 • Prefix list – Výběr seznamu prefixů použitého v konkrétní řádce LCR tabulky. Možné je nastavit až 16 prefixlistů.
  • Prefixlist 1–16 – směrování bude probíhat podle pravidel nastavených v Prefixlistu 1–16. Počet číslic volby je určen nastavením v menu Prefixies. 
  • All prefixes – všechny prefixlisty povoleny. Prefixlisty 1–16 se budou procházet postupně od 1. do 16. První shoda bude použita pro routování. V případě příchozího volání z GSM se použije nastavení počtu číslic volby z GSM incoming group.
  • Number of digits – všechny prefixy povoleny. Routování je omezeno pouze počtem číslic volby. 
 • Time limitation – Časové omezení platnosti konkrétní řádky v LCR tabulce.
 • Weekend usage – Možnost povolení/zakázání konkrétní řádky o víkendu.
 • Maximum length of call – Maximální délka (minut) odchozího hovoru v případě aktivního odchozího hovoru do GSM/UMTS sítě.
 • Groups – odchozí GSM skupina nebo rozhraní, kterými jsou hovory směrované z 2N® VoiceBlue NEXT brány. V případě, že je nastavené rozhraní neaktivní nebo má GSM outgoing groups vyčerpaný tarif, dochází k propadu na další řádek nastavení.
  • GSM groups 1–4 – odchozí GSM skupiny. Je nutné nastavit tarif, který bude použit. Více informace naleznete v sekci GSM outgoing groups. 
  • VoIP (V) – rozhraní VoIP. Více informace naleznete v sekci VoIP parameters.
 • Tariffs – Volba tarifní skupiny (počítadlo volných minut), které bude využito pro odchozí hovor. Více informací nalezenete v sekci GSM outgoing groups.
 • Ignore tone detection in last group – Při detekci uživatelsky definovaného tónu (viz GSM basic settings) GSM brána automaticky hovor ukončí a hledá další možnou cestu sestavení hovoru. Při aktivaci tohoto parametru GSM brána ignoruje výsledky detekce tónu a hovor sestaví vždy, pokud se jedná o poslední možnou cestu k sestavení hovoru.

Poznámka

 • Při použití routování dle tarifů je třeba správně nastavit tyto tarify v sekci „GSM outgoing groups"
 • Maximální počet LCR záznamů v tabulce je 64 záznamů.
 • Na hovory jsou jednotlivá pravidla aplikována postupně, tj. od prvního pravidla směrem dolů.. Pokud jsou v nějakém řádku splněna všechna nastavená pravidla, hovor je směrován podle tohoto řádku tabulky.
 • Směrování hovoru z rozhraní VoIP/VoIP není podporované. Hovor je v případě tohoto nastavení  2N® VoiceBlue NEXT bránou odmítnut.

CLIP routing table + Callback

Tabulka slouží k nastavení pevného přiřazení CLIPu příchozích volání z GSM sítě k číslům poboček, ke kterým má být automaticky směrováno příchozí volání. Zároveň tato tabulka umožňuje nastavení seznamu CLIP v GSM síti, pro která je povolena funkce Callback.

 • GSM number (CLIP) – Identifikace uživatele v síti GSM/UMTS
 • Used service
  • Autodial – Povolení/zakázaní funkce CLIP routing pro zvolený CLIP
  • Reject call – odmítnutí hovoru pro vybraný CLIP
  • Ignore call – ignorování hovoru pro vybraný CLIP
  • Tone dial-in – příchozí GSM hovory jsou přijaté + tón volby je aktivní pro výběr CLIPu
  • DISA message dial-in – příchozí GSM hovory jsou přijaté + DISA hláska je aktivní pro výběr CLIPu
 • Dial to VoIP– číslo destinace ve VoIP síti při použití CLIP routing funkce
 • Auto Callback – Povolení/zakázání funkce Callback pro zvolený CLIP podle nastaveného parametru v sekci Gateway configuration / GSM basic settings / Calls / Source interface for callback.
 • Limit – Maximální délka (minut) hovoru.

Tip

 • Služba CallBack detekuje shodu CLIP z prava do leva. Pro použití služby CallBack pro všechny příchozí CLIPy tak stačí nakonfigurovat 10 pravidel. V každém z pravidel musí být jeden z CLIPů 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Poznámka

 • Pro správnou funkci Callback je třeba v okně "GSM incoming groups" aktivovat stejnojmenný mód.
 • Maximální počet záznamů v CLIP routing tabulce je 96 záznamů.

Mobility Extension

Tabulka pro registraci uživatelů funkce Mobility Extension.

 • Name – Jméno uživatele při volání do sítě VoIP.
 • User – Registrační jméno uživatele v síti VoIP.
 • Password – Registrační heslo uživatele v síti VoIP.
 • GSM number (CLIP) – CLIP SIM karty uživatele.
 • "Follow me" function – Povolení/zakázání funkce přesměrování hovoru na mobilní stanici uživatele (dle CLIP).
 • "SMS at no answer" function – Povolení/zakázání funkce zasílání informačních SMS o zmeškaných hovorech.

Poznámka

 • Pro správnou funkci Mobility extension je třeba si pozorně přečíst kapitolu Mobility Extension na straně .

Ethernet configuration

Toto okno slouží pro nastavení Ethernet rozhraní brány.

 • Use DHCP – Povolení/zakázání DHCP klient funkce na 2N® VoiceBlue Next.
 • IP address – Pevná IP adresa (v4) ethernet rozhraní 2N® VoiceBlue Next.
 • Subnet mask – Maska sítě pro ethernet rozhraní 2N® VoiceBlue Next.
 • Default gateway – IP adresa (v4) IP gateway v síti Ethernet.
 • DNS server1 – primární DNS server.
 • DNS server2 – sekundární DNS server. Slouží jako záloha, pokud není DNS server 1 funkční.

Upozornění

 • Uložení nesprávných hodnot, nebo např. povolení DHCP client služby může mít za následek znepřístupnění konfigurační části 2N® VoiceBlue Next. V tomto případě je třeba provést reset GSM brány s načtením továrních hodnot. Postup naleznete v kapitole 3.1.

Tip

 • V případě, že brána je v režimu DHCP klient, jsou v sekcích IP address; Subnet mask; Default gateway zobrazeny aktuální přiřazené hodnoty, získané s DHCP serveru.

Login configuration

Okno pro nastavení přístupového hesla a jména na webové rozhraní 2N® VoiceBlue Next. Stejné přístupové údaje je nutné použít v případě připojení přes Telnet protokol.

Upozornění

 • Při první konfiguraci brány ihned změňte přístupové uživatelské jméno a heslo, zabráníte tím neautorizovaným přístupům do konfigurace brány!

Poznámka

 •  Součet délky uživatelského jména a hesla může být maximálně 30 znaků.

Web configuration

Nastavení dodatečných parametrů webového přístupu do GSM brány.

 • Auto logout – Počet minut, po jejichž uplynutí bude aktivní uživatel automaticky odhlášen.
 • Enable web session lock – Ke GSM bráně může být v jednom okamžiku připojen pouze jeden Admin uživatel. Pokud se ke GSM bráně pokusí přihlásit uživatel s platnými přístupovými právy, bude předchozí relace automaticky ukončena. Při aktivaci této funkce nedojde k automatickému odhlašení, resp. Jakékoliv další pokusy o přístup budou blokovány.
 • Simple login form – Změna grafického vzhledu přihlašovacího okna. Aktivací této volby se GSM brána hlásí přihlašovací stránkou s anonymním vzhledem. Tato funkce je doporučena při připojení brány přímo do sítě Internet.
 • Use SMS user for SMS operations on the web – Povolení/zakázání uživatele, oprávněného pouze k odesílání/příjmu SMS zpráv.
 • SMS user name/password – Brána umožňuje nezávislé připojení uživatele s právy pouze pro příjem/odeslání SMS zpráv.

Report configuration

Okno, pro nastavení detailů v automatickém trasování, generovaného GSM bránou.

Time synchronization

Nastavení synchronizace času s NTP serverem.

 

General

 • Type - povolení/zakázání synchronizace
 • Ntp server - adresa a port NTP serveru
 • Timezone - nastavení časového posunu vzhledem k UTC

Summer/winter time

 • Automatically switch to summer/winter time - povolení/zakázání automatického přechodu mezi zimním a letním časem
 • Switch to summer time - nastavení dne a hodiny přechodu na letní čas
 • Switch to winter time - nastavení dne a hodiny přechodu na zimní čas